โครงการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านหาดแพง1. โครงการ                              จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่        1.1
3. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่         12
    สนองนโยบายของโรงเรียนข้อที่      1 , 4 ,10
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน      นายวสันต์   บุพศิริ
6. ลักษณะโครงการ                 เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

7. หลักการและเหตุผล
                การพัฒนาสุขภาพ พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน  ถือเป็นนโยบายหนึ่งของ การพัฒนาการศึกษาของชาติ และการพัฒนาดังกล่าวในเชิงปฎิบัติจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอสำหรับการฝึกฝนในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้
8.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ
              2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลานามัยแต่ละรายวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่และขยายความสนใจในแขนงวิชาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
9. เป้าหมาย
                9.1ด้านคุณภาพ
                - มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ทั้งสองภาคเรียนปีงบประมาณ   2559
                9.2 ด้านปริมาณ
                - ทำให้การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ของหมวดพลานามัย มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด             ตามจุดมุ่งหมาย
10. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
11. ระยะเวลาดำเนินการ           (   /  )  ช่วงที่ 1  (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา  1  ต.ค.  2558  -  15  มี.ค.  2559
                                               
11.1 วิธีดำเนินการ
ลำดับที่

การดำเนินงาน
ระยะเวลา
งบประมาณระบุประเภทของเงิน
ผู้รับผิดชอบ

12.1
ขั้นเตรียมการ
สำรวจข้อมูล

กันยายน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียนโครงการและเสนอโครงการ
ตุลาคม

12.2
ขั้นดำเนินการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดซื้อตามโครงการ

พฤศจิกายน

เงินอุดหนุน
12.3
ขั้นติดตามประเมินผล


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

- ติดตามและประเมินการใช้  ช่วงที่  1

กุมภาพันธ์

-

- ติดตามและประเมินการใช้  ช่วงที่  2
กันยายน
-

12. งบประมาณ
     12.1 งบโรงเรียนบ้านหาดแพง       12,000  บาท
                        รวม (Total)                    12,000  บาท
13. เนื้อหาสาระ                      -
14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานพัสดุโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              นักเรียนมีความชื่นชอบและชอบกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการร้อยละ  95 
แบบประเมินการค่าใช้จ่าย  งาน/โครงการ     จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา
ช่วงที่ 1  (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา  1  ..58 – 15 มี.. 59 เป็นเงิน   12,000  บาท
ลำดับที่
รายการ

ขนาด
ยี่ห้อ
จำนวนหน่วย
ราคาหน่วยละ
งบประมาณ
อุดหนุน
อื่น ๆ
1

ฟุตบอลหนัง PU

มิกกาซ่า-
2

ฟุตซอล หนัง PU ( แข่งขัน )

ไฟว์สตาร์
 


-
3

ตาข่ายประตูฟุตซอล 2x3 เมตร

ไนล่อนใหญ่-
4
บาสเกตบอล BGR7 ชนิดยาง NO.7
มอลเทน-
5
เสาปิงปองสีเขียว
แบบพับได้-
6
ตาข่ายปิงปองด้ายทอ
แชมเปี้ยน
7
โต๊ะปิงปอง หนา 20 มม. ขาพับ สีฟ้า
โดเนท
8
ตะกร้อมาราธอน
MT 908
9
ตาข่ายตะกร้อมาราธอน
Mn 801
10
ลูกวอลเลย์บอล
มิกกาซ่า

                                                  รวมเป็นเงิน12,000
-
                                                       
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.นักเรียนทุกระดับชั้นได้เล่นอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย  และปลอดภัย
สังเกตการจัดการแข่งขัน
สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แบบสังเกต
แบบสำรวจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงการมั่วสุม เสพยาเสพติด

               ผู้เสนอโครงการ                                                               ผู้อนุมัติโครงการ

    
             (นายวสันต์   บุพศิริ)                                                        (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
          ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: