โครงการ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูโครงการ                                   ส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู
แผนงาน                                     การบริหารงานบุคคล
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง          
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางอมรรัตน์   เชิงหอม
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 7,8

..................................................................................................

หลักการและเหตุผล

          ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของสังคม  และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนอื่น  ดังนั้นครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีวินัยและมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถถ่ายทอดในเรื่องวินัยและจริยธรรมต่อศิษย์โดยใช้ตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี
                  

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูในโรงเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและจริยธรรม
2.       เพื่อให้บุคลากรครูประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

เป้าหมาย

          ครูโรงเรียนบ้านหาดแพงทุกคนเป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม และจริยธรรม

 

การดำเนินการ

1.  ประชุมช้าราชการครู
2.  เสนอโครงการ
3.  ดำเนินการตามโครงการ
     -  ส่งเสริมให้ข้าราชการครู
     -   มาปฏิบัติราชการตรงเวลา
     -   แต่งกายเหมาะสม
     -   กิริยาวาจาสุภาพ
               -   ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
4.  สรุป/รายงานผล
5.  ประเมินผล / ติดตามผล
   

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อมรรัตน์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
ส่งเสริมให้ข้าราชการครู
1. มาปฏิบัติราชการตรงเวลา
2. แต่งกายเหมาะสม
3. กิริยาวาจาสุภาพ
4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
5. การอุทิศตน
ครูทุกคน

1ต.ค.56
25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลผู้บริหาร
อมรรัตน์

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ  5,000  บาท

                  
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. ร้อยละของครูโรงเรียนบ้านหาดแพงที่ไม่มีโทษทางวินัย

สำรวจจำนวนครู
แบบสำรวจรายการ
2. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

สำรวจจำนวนครู
แบบสำรวจรายการ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          นักเรียนมีความศรัทธาและเชื่อฟังครู  ประพฤติตนตามแบบอย่างของครูผู้เสนอโครงการ                                                                        ผู้อนุมัติโครงการ


    
     (นางอมรรัตน์   เชิงหอม)                                                             (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: