โครงการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                   รับนักเรียน
แผนงาน                                   งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ            โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นายอินทร์ปัน  ธงศรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ            1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มี.ค. 2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 8

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

                   ด้วยโรงเรียนบ้านหาดแพง ได้จัดการศึกษา  3  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมีเขตบริการทางการศึกษา  4 เขตบริการ คือ บ้านอ้วน  บ้านคำไฮ  บ้านยางงอย  และบ้านหาดแพง   โรงเรียนต้องมีการสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยแจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กมาเข้าเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์อย่างถูกต้อง
2.  เพื่อการแก้ปัญหาการส่งเด็กเข้าเรียนก่อนเกณฑ์และเกินเกณฑ์ลดน้อยลง

 เป้าหมาย

โรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนตามเกณฑ์ได้ครบทุกคนในเขตบริการ

การดำเนินการ

                   วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อินทร์ปัน
ครูทุกคน

อมรรัตน์
1ก.พ.58-
31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
-สำรวจเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
-แจ้งผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน

อินทร์ปัน
ทุกวันที่ 1

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอรายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนให้ผู้บริหารทราบ
อินทร์ปัน
31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ   3,000  บาท

 ระดับความสำเร็จ


ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ร้อยละของเด็กนักเรียนในเขตบริการที่เข้าเรียนตามเกณฑ์
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ผู้ปกครองมีความเข้าใจและสามารถส่งนักเรียนเข้าเรียนตามเกณฑ์    

                  


  ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้อนุมัติโครงการ
     

         (นายอินทร์ปัน  ธงศรี )                                                (นางอมรรัตน์   เชิงหอม)
       ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: