โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการ                                    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
แผนงาน                                      การบริหารงานวิชาการ  
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางวัชรีวรรณ   บุพศิริ
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 1
การสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         มาตรฐานที่ 1

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

           การพัฒนาผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ  ดังนั้นโรงเรียนบ้านหาดแพงจึงได้มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น

วัตถุประสงค์

           1.  เพื่อให้ครูและนักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

           2.  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เรื่องสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           3.  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

 เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

           1.    ครูและนักเรียนทุกคนสามารถรักษาสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
           2. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
           3. โรงเรียนสามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานส่งเสริมการรักษาสุขภาพกับชุมชน

การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วัชรีวรรณ
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
ดำเนินการตามองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 ข้อ
วัชรีวรรณ
25มี.ค.57
ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)

รายผลให้ผู้บริหารทราบ
วัชรีวรรณ
31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ    10,000  บาท

              
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. ร้อยละของครูและนักเรียนที่สามารถรักษาสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

สำรวจจำนวนครูและนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
3. โรงเรียนสามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานส่งเสริมการรักษาสุขภาพกับชุมชน
สำรวจ/ตรวจสอบความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจรายการ
แบบสอบถามความคิดเห็น

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ครู  นักเรียน  ชุมชน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

          


                                             ผู้เสนอโครงการ
     

                                                  (นางวัชรีวรรณ   บุพศิริ)
                                                  ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง


                                                          ผู้อนุมัติโครงการ


                                                   (นางอมรรัตน์   เชิงหอม) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: