โครงการ การวัดผล - ประเมินผลโครงการ                                    การวัดผล - ประเมินผล
แผนงาน                                     การบริหารงานวิชาการ
ลักษณะงาน/โครงการ             โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาวสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
การสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         มาตรฐานที่ 7

.........................................................................................................

 หลักการและเหตุผล

           การวัดผลประเมินผลเป็นหน้าที่ของโรงเรียน มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น    ดังนั้นจึงเป็นภารกิจหลักของครูผู้สอนที่จะจัดหาและจัดทำการวัดผลประเมินผลนักเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกิจกรรมและเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อที่จะนำผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป              

 วัตถุประสงค์

1.    เพื่อพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลให้หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา

2.    เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดปฏิทินการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน

เป้าหมาย

                เป้าหมายเชิงปริมาณ
           1.  โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายถูกต้องและเหมาะสมในทุกวิชาและทุกระดับชั้น
           2.  โรงเรียนมีการกำหนดปฏิทินการวัดผลประเมินผล
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลและประเมินผลที่ถูกต้อง

 

การดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
สัญทิตย์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับเนื้อหาทุกระดับชั้น
2. ดำเนินการวัดผลประเมินผลตามความเหมาะสม เช่น ก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลังเรียน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

 


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
1ต.ค.56และ
25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.รายงานผลการใช้เครื่องมือการวัดผลในทุกระดับชั้น
2.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.รายงานคะแนน NT,ONET,LOCAL

สัญทิตย์
31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

 งบประมาณ    20,000  บาท

 ระดับความสำเร็จ


ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือวัดผลประเมินผล อย่างหลากหลาย
สำรวจ/ตรวจสอบเครื่องมือวัดผลประเมินผลของครู

แบบสำรวจรายการ
2.  ร้อยละของครูที่มีการวัดผลประเมินผลก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน

สำรวจ/ตรวจสอบการวัดผลประเมินผลของครู

แบบสำรวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและระดับชั้น
2.   โรงเรียนมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา


         ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ
     

           (นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี)                                 (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
             ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: