คำสั่งแต่งตั้งโครงการวันแม่แห่งชาติ


     

                                    คำสั่งโรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
ที่ …………/2558
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี  2558

                ด้วย  โรงเรียนบ้านหาดแพง   กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ   ประจำปี 2558  ขึ้น  ใน   วันอังคาร ที่     11  สิงหาคม   2558  โดยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ลูกได้แสดงความรัก  ความกตัญญูต่อแม่และ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนบ้านหาดแพง      จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  คือ


คณะกรรมการอำนวยการ

1.
นางอมรรัตน์  เชิงหอม        
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง
ประธานกรรมการ
2.
นายประสิทธิ์  เวฬุวนารักษ์ 
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง
กรรมการ
3.
นายอินทร์ปัน  ธงศรี  
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
4.
5.
6.
นายสมชัย  ส่องใส
นางพนอรักษ์  จันทสิทธิ์
นางมลิวรรณ  สรรคชา
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง    
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง                                             
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
7.
นายอุดมสิงห์งอย
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่     อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
คณะกรรมการจัดสถานที่

1.
นายอินทร์ปัน  ธงศรี
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.
นายอุดม  สิงห์งอย
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.
นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
ครู   โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
4.
5.
น.ส.วรัญญา  ศิริโส
น.ส.สุภาวรรณ  เสนเพ็ง
นักศึกษาฯ โรงเรียนบ้านหาดแพง
นักศึกษาฯ  โรงเรียนบ้านหาดแพง                        
กรรมการ
กรรมการ
6..
7.
8.
9.

น.ส.รัตนาภรณ์  วงศ์กาฬสินธุ์
สภานักเรียน
นายนิเวศ์น์ บุพศิริ
นายวสันต์  บุพศิริ

นักศึกษาฯ  โรงเรียนบ้านหาดแพง 
นักเรียน  โรงเรียนบ้านหาดแพง
นักการภารโรง  โรงเรียนบ้านหาดแพง
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง                                                                                         
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียม/จัดเก็บ  สถานที่จัดกิจกรรมห้องประชุมอาคารค้ำคูณ  อุปกรณ์เครื่องเสียง   ป้ายเวที ให้เรียบร้อย  ก่อนวันงานและจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน

คณะกรรมการจัดนิทรรศการ

1
นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2
น.ส.วราภรณ์  บุพศิริ
ครูเด็กพิเศษ  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3
น.ส.ยุภาวรรณ  มะสุใส
นักศึกษาฯ  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
4
5
น.ส.กนกวรรณ  ผาบัง
สภานักเรียน
นักศึกษาฯ    โรงเรียนบ้านหาดแพง
นักเรียน  โรงเรียนบ้านหาดแพง                        
กรรมการ
กรรมการ
6.

น.ส.วิลัยพร  ชินจันทร์ทึก
เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงเรียนบ้านหาดแพง 

กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ จัดนิทรรศการ  แสดงผลงานของนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆที่แข่งขัน
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม

1.
นางพนอรักษ์  จันทสิทธิ์
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง             
ประธานกรรมการ
2.
น.ส.ปิยะนุช  ดายังหยุด
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหาดแพง                        
กรรมการ
3.

นางทิพวรรณ  บุพศิริ
ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง
   กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่  จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม-กาแฟ สำหรับบริการผู้ปกครองนักเรียน,คุณครู ที่มาร่วมกิจกรรม,อำนวยความสะดวกการลงชื่อผู้ปกครอง
คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกยอดกตัญญู

1.
นายอุดม  สิงห์งอย
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.
นางทิพวรรณ  บุพศิริ
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.
น.ส.สัญทิตย์  ชอนบุรี
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่   คัดเลือกแม่ดีเด่นและจัดเตรียมรางวัลสำหรับแม่ดีเด่น
พิธีกร

1.
นายอุดม  สิงห์งอย
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.
น.ส.สัญทิตย์  ชอนบุรี
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง             
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่  ดำเนินรายการตามกำหนดการตลอดการจัดงาน
คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร

1.
นายสมชัย  ส่องใส
ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.
น.ส.วิลัยพร  ชินจันทร์ทึก
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหาดแพง             
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1-3,เกียรติบัตรสำหรับแม่ดีเด่น


คณะกรรมการประกวดเรียงความระดับช่วงชั้นที่ 3

1.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง             
กรรมการ
3.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการประกวดเรียงความระดับช่วงชั้นที่ 3

1.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง             
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  กำหนดหลักเกณฑ์ของการประกวด จัดประกวดเรียงความเกี่ยวกับวันแม่ และตัดสินพร้อมทั้งนำผลงานที่ได้รับรางวัลให้ฝ่ายจัดนิทรรศการดำเนินการ  ภายในวันที่ 9  สิงหาคม 2558 


คณะกรรมการประกวดบทร้อยกรอง ระดับช่วงชั้นที่ 3

1.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  กำหนดหลักเกณฑ์ของการประกวด จัดประกวดบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพเกี่ยวกับวันแม่ และตัดสิน พร้อมทั้งนำผลงานที่ได้รับรางวัลให้ฝ่ายจัดนิทรรศการภายในวันที่ 9  สิงหาคม 2558 

คณะกรรมการประกวดคัดลายมือ  ระดับช่วงชั้นที่ 1

1.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหาดแพง             
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการประกวดคัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ 2

1.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการประกวดคัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ 3

1.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  กำหนดหลักเกณฑ์ของการประกวด จัดประกวดคัดลายมือบทบูชาพระคุณแม่และตัดสินพร้อมทั้งนำผลงานที่ได้รับรางวัลให้ฝ่ายจัดนิทรรศการ ภายในวันที่ 9  สิงหาคม 2558 
               
คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี   ระดับช่วงชั้นที่ 1

1.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  จัดประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันแม่ และตัดสินผลงานที่ชนะการประกวดอันดับที่ 1-3  ส่งฝ่ายจัดนิทรรศการและส่งผลที่ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ภายในวันที่ 9  สิงหาคม 2558  (ใช้สีเทียนระบาย)
คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี   ระดับช่วงชั้นที่ 2

1.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  จัดประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันแม่ และตัดสินผลงานที่ชนะการประกวดอันดับที่ 1-3  ส่งฝ่ายจัดนิทรรศการและส่งผลที่ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ภายในวันที่ 9  สิงหาคม 2558  (ใช้สีไม้ระบาย)คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั้นที่ 3

1.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  จัดประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันแม่ และตัดสินผลงานที่ชนะการประกวดอันดับที่ 1-3  ส่งฝ่ายจัดนิทรรศการและส่งผลที่ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ภายในวันที่ 9  สิงหาคม 2558  (ใช้สีน้ำ/โปสเตอร์ระบาย)
คณะกรรมการประกวดวาดลายเส้นประกอบแสงเงา ระดับช่วงชั้นที่ 3

1.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครูสอนเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  จัดประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันแม่ และตัดสินผลงานที่ชนะการประกวดอันดับที่ 1-3  ส่งฝ่ายจัดนิทรรศการและส่งผลที่ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ภายในวันที่ 9  สิงหาคม 2558  (ใช้ดินสอวาดภาพลายเส้นประกอบแสงเงา)

คณะกรรมการประกวดร้องเพลงวันแม่

1.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  จัดประชาสัมพันธ์การประกวดการร้องเพลงที่เกี่ยวกับวันแม่ เช่น เพลงค่าน้ำนม  อิ่มอุ่น  แม่  ฯลฯ  ทั้ง 3 ช่วงชั้น ในกรณีมีนักเรียนสมัครร่วมการประกวดจำนวนมากให้จัดประกวดรอบคัดเลือกก่อนวันงานโดยให้เหลือผู้เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศช่วงชั้นละ 3 คน


คณะกรรมการประกวดการจัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ

1.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ
3.

ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง            
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  จัดประกวดและตัดสินการจัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ  โดยแบ่งเป็น2 ระดับ คือ  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

คณะกรรมการจัดหารางวัล
1.

ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง            
ประธานกรรมการ
2.
3.
4.

ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง
ครู  โรงเรียนบ้านหาดแพง 
ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง          
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่  จัดหาและเตรียมรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม

                     ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและตัวนักเรียน  หากมีปัญหา  ให้ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการในทันที  อนึ่ง ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน แต่งกายชุดสุภาพเสื้อสีฟ้า


                       สั่ง    วันที่   7   เดือน   สิงหาคม   ..  2558( นางอมรรัตน์    เชิงหอม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: