โครงการ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานชื่อโครงการ                        พัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
แผนงาน/งาน                      งานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ                        นางวัชรีวรรณ   บุพศิริ
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินงาน          พฤษภาคม   2556 - มีนาคม   2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        กลยุทธ์ที่ 1,3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 7

……………………………………………………………………………
หลักการและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ    ซึ่งนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง
          โรงเรียนบ้านหาดแพงได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองและเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
เป้าหมาย
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           นักเรียนทุกชั้นเรียน (ป.1-ม.3) มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ
           นักเรียนทุกชั้นเรียน (ป.1-ม.3) มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   
 
กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วัชรีวรรณ
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงาน
2.จัดกิจกรรมประกวดโครงงานในโรงเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.ส่งเสริมการแข่งขันโครงงานในระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
ครูทุกคน
ครูทุกคน
1ต.ค.56
25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลการประกวดโครงงานระดับโรงเรียน
วัชรีวรรณ

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

ทรัพยากรที่ต้องการ
งบประมาณ   5,000  บาท
           บุคลากรในโรงเรียน

ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
สำรวจ/ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครู

แบบสำรวจรายการ
2.  ร้อยละของนักเรียนที่เรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  โครงงาน
สำรวจจำนวนนักเรียน

แบบสำรวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีความสามารถในด้านการนำเสนอผลงาน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง
         

      ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้อนุมัติโครงการ
     

           (นางวัชรีวรรณ   บุพศิริ)                                     (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
          ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: