พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

      มหากาพย์ละครซีรีส์ "พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก"  ทุกเสาร์-อาทิตย์ 10.00-11.00 น.และ ดูได้อีกครั้ง ในเวลา 20.30 น.  ทางช่อง 1 เวิร์คพ้อยค์ ที่ร่วมกัมสหมงคลฟิล์ม   โดยได้นำเอาประวัติความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธศาสนา  ที่นับได้ว่าเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมคำสั่งสอนให้คนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  โดยการถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนต์ในสมัยอดีตกาลของชาวอินเดีย  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธ  ที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรติดตามดูเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอน...
        โดยประวัติพอสังเขปของพระพุทธเจ้ามีดังนี้   พระพุุทธเจ้า ทรงมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ  เป็นโอรสของ พระเจ้าสุทโธธนะและพระนางศิริมหามายา  แห่งเมือกบิลพัสดุ์  พระองค์ได้ประสูติ เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะ ปีจอ 80 ปีก่อนพุทธศักราช (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล)  ทันที่ที่พระองค์ประสูติก็สามารถเดินได้ 7 ก้าว และทุกก้าวก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารอบรับที่ฝ่าเท้า
        ในช่วงเจริญวัย  เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีความรู้ความสามารถในการเล่าเรียนในด้านต่างๆมากมาย  และเมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษา ก็อภิเษกกับพระนางพิมพา  และพระนางพิมพาก็ให้กำเนิดพระราชโอรสมีพระนามว่า ราหุล
      วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตธะทรงเบื่อความวุ่นวายในพระราชวัง  ก็ทรงหนีออกไปบวชที่แม่น้ำอโนมานที โดยมีสารถีชื่อว่า ฉันทะ และม้ากัณฑกะ  และเดินทางโดยลำพัง      พระองค์ทรงลองผิดลองถูกในเรืองการบำเพ็ญเพียรหลายอย่างหลายประการ กับปัญจะวัคคีย์ทั้ง 5 ชื่อว่า โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยา มหานามะ อัสสชิ   จนถึงวันเพ็ญเดือน 6 มีพระชนม์ได้ 35 พรรษา ก็ได้รู้แจ้งเห็นธรรม(ตรัสรู้)  ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  อุรุเวลาเสนานิคม ณ เมืองพาราณสี  จากนั้นพระองค์ก็ได้ออกโปรดสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ กิเลส  จนได้สาวกและผูที่เลื่อมใสมากมายหลายประเทศ
        จากนั้นก็ได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ที่ใต้ต้นสาละ ณ สาลวโนทยาน ที่เมืองกุสินารา ในแคว้นมัลละ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6    รวมพระชนม์มายุได้ 80 พรรษา  และชาวพุทธก็นับเอาวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของการนับพุทธศักราช


วีดีโอ


ที่มา : ขอขอบคุณ ช่อง1 workpoint ที่เอื้อเฟื้อวีดีโอนี้มาให้เป็นอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น: