โครงการ ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อโครงการ                                     ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อ
แผนงาน                                      การบริหารงานวิชาการ
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นายอินทร์ปัน   ธงศรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
การสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         มาตรฐานที่ 7

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

               การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการให้ความรู้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดหาและจัดทำสื่อการเรียนการสอน

ความหมายและขอบข่าย

               หมายถึงการหาวิธีการให้ครูอาจารย์ได้ผลิตสื่อและรู้จักนำสื่อการเรียนการสอนที่ได้จัดหาและจักทำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ครูได้จัดหาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ
2.   เพื่อให้ครูได้นำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

1.   ครูได้จัดหาและทำสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยเดือนละ 2 ชิ้น
2.   ครูได้นำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อินทร์ปัน
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1.ครูผลิตสื่อ/นวัตกรรม
2.ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน
3.คัดเลือกและมอบรางวัลครูผู้ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนดีเด่น
ครูทุกคน
ครูทุกคน
1ต.ค.56
25มี.ค.57
ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)

รายงานผลการผลิต/ใช้สื่อนวัตกรรม
อินทร์ปัน
31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ         23,200  บาท

 ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. ร้อยละของครูที่ได้จัดหาและทำสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยเดือนละ 2 ชิ้น
สำรวจจำนวนครูที่จัดหาและทำสื่อ
แบบสำรวจรายการ
2. ร้อยละของครูที่ได้นำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

สำรวจจำนวนครูที่ได้นำสื่อไปใช้
แบบสำรวจรายการ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           1.  ครูมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้สื่อการเรียนการสอน
           2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          


ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้อนุมัติโครงการ
     


      (นายอินทร์ปัน   ธงศรี)                                            (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
    ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: