โครงการกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                        กีฬาภายใน 
แผนงาน                                         การบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                  โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายวสันต์   บุพศิริ
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                  พฤษภาคม 2558- มีนาคม 2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                   กลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 1

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

          กีฬาเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างตัวบุคคลให้มีคุณภาพ  มีความอดทน เคารพกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นการปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก  แสดงความสามารถ  มีความสนุกสนาน  มีความสามัคคี เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นพลังของสังคมต่อไป
  
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง
2.  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยและน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างโดยการเล่นกีฬา หลีกเลี่ยงการมั่วสุมและเสพยาเสพติด

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

1.  นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา
2.  นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ในเรื่องกฎ กติกาในการเล่นกีฬา
3.  นักเรียนร้อยละ  90 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
4.  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างโดยการเล่นกีฬา หลีกเลี่ยงการมั่วสุมและเสพยาเสพติด 
5.  นักเรียนมีนิสัยและน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย

การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วสันต์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
2. การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
ครูทุกคน
วันที่จัดการแข่งขัน

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)

รายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบ

วสันต์

อมรรัตน์
31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ         20,000   บาท
                                - จากโรงเรียนบ้านหาดแพง   10,000  บาท
                                - จากเทศบาลตำบลหาดแพง  10,000   บาท
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
สังเกตการจัดการแข่งขัน
สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แบบสังเกต
แบบสำรวจ
2.การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
สังเกตการจัดการแข่งขัน
สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แบบสังเกต
แบบสำรวจ
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงการมั่วสุม เสพยาเสพติด


                 ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้อนุมัติโครงการ
     

             (นายวสันต์   บุพศิริ)                                                        (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
        ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: