โครงการ พัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้โครงการ                                  พัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
แผนงาน                                   การบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาววราภรณ์   บุพศิริ
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน              พฤษภาคม   2556 - มีนาคม   2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 1,3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 7

.........................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กำหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในมาตรา  6  ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และกำหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา  22  ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  และมาตรา  24  ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  กระบวนการจัดการศึกษาต้องให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  ฝึกให้เป็นผู้คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่เสมอ
           จากการสำรวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพง ในปีการศึกษา 2555 พบว่า  มีนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและคิดคำนวณจำนวน 15 คนซึ่งนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการคิดคำนวณนี้คิดเป็นร้อยละ  …..  ของนักเรียนทั้งหมด  ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหานี้ โรงเรียนบ้านหาดแพงจึงจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ขึ้น โดยการให้ครูประจำชั้นหรือครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์โครงการ
       1.  เพื่อจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
       2.  เพื่อจัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านให้นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน  มีพัฒนาการด้านการอ่านที่สูงขึ้น
 
3.  เป้าหมาย
           เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.    จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านและการคิดคำนวณ จำนวน 15  คน
2.    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  60 มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ
           นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมมีพัฒนาการด้านการอ่านและคิดคำนวณสูงขึ้น

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วราภรณ์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. คัดกรองนักเรียน
2. มอบหมายครูประจำชั้นรับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการคิดคำนวณ
3. ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการคิดคำนวณ
อย่างต่อเนื่อง             
4. ประเมินผลพัฒนาการด้านการอ่านและการคิดคำนวณทุกเดือน                    
ครูทุกคน
ครูทุกคน
1ทุกเดือน


ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.รายงานผลต่อผู้บริหาร
บังอร
31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน
              
5.  งบประมาณ           2.000  บาท
 
6.  ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  มีกิจกรรมคัดกรองนักเรียน
คัดกรองนักเรียน

แบบคัดกรอง
2.  ร้อยละของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการสอนซ่อมเสริม
สำรวจจำนวนนักเรียน

แบบสำรวจรายการ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้สูงขึ้น
สำรวจ/ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน
แบบสำรวจรายการ

            
            
                ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ
     

         (นางสาววราภรณ์   บุพศิริ)                                   (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
           ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: