โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับชุมชนโครงการ                                    ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับชุมชน
แผนงาน                                     การบริหารงานวิชาการ  
ลักษณะงาน/โครงการ             โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางมลิวรรณ   สรรคชา  
ระยะเวลาที่ดำเนินการ             พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 13

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2542  กล่าวว่า สถานศึกษามีการประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  การจัดการศึกษายังให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้กับชุมชน 
           โรงเรียนบ้านหาดแพงได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการให้ความรู้กับชุมชนเพราะการให้ความรู้กับชุมชนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพและยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้เป็นอย่างดี  โรงเรียนบ้านหาดแพงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาชุมชนโดยรวมไปสู่ความเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้
2.       เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีไทยให้เกิดในชุมชน
3.       เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้แก่ชุมชน

เป้าหมาย

           การให้ความรู้และเผยแพร่ข่าวสารกับผู้ปกครองนักเรียน และคนในชุมชนบ้านหาดแพง

 

การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
มลิวรรณ
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1.โรงเรียนจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน พบปะผู้ปกครอง
2.ครูจัดทำเอกสาร  แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ความรู้กับชุมชน
มลิวรรณ
 1ต.ค.56
25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกภาคเรียน
มลิวรรณ
31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ   19,780  บาท

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านและให้ความรู้กับชุมชนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ตรวจสอบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
แบบตรวจสอบ
2.  ร้อยละของครูที่จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ  5  ครั้ง
สำรวจจำนวนครูที่จัดทำเอกสารเผยแพร่
แบบสำรวจรายการ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ประชากรในชุมชนรักการอ่านและแสวงหาความรู้  รู้จักรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2.      ประชากรในชุมชนรู้จักสร้างงาน  สร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจและมีความคิด
สร้างสรรค์  รู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตได้เป็นอย่างดี

              

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้อนุมัติโครงการ
     

     (นางมลิวรรณ   สรรคชา )                                         (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
    ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: