โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดแพง ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโครงการ                                           ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา         
แผนงาน                                           งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                    โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นายนรินทร์   ศรีสงคราม
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                    พฤษภาคม 2558 -  มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                     กลยุทธ์ที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 15

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

                   ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช  2542  นั้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ดังนั้นโรงเรียนต้องระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านงบประมาณ
                   โรงเรียนบ้านหาดแพงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  งบประมาณที่ได้จากทางราชการจึงมีจำนวนจำกัดตามจำนวนนักเรียน  การของบประมาณเพื่อก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียนจากทางราชการมักจะไม่ได้รับการอนุมัติ  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องขอการสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน

วัตถุประสงค์
                   เพื่อจัดหางบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหาดแพง (เรือนน้ำ และต่อเติมโรงอาหาร)

 เป้าหมาย

                   โรงเรียนได้รับงบประมาณจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโรงเรียน

การดำเนินการ

                   วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
นรินทร์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
-ขอรับบริจาคงบประมาณเพื่อจัดทำเรือนน้ำโรงเรียนและต่อเติมโรงอาหาร
-รวบรวมรายชื่อผู้บริจาค
ครูทุกคน

1ต.ค.58
31มี.ค.59

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลผู้บริหารทราบ
นรินทร์

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน
                  

งบประมาณ  2,000  บาท

 ระดับความสำเร็จ


ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สามารถจัดทำเรือนน้ำโรงเรียนและต่อเติมโรงอาหารได้สำเร็จ
สังเกต
สำรวจ
สอบถาม
แบบสังเกต
แบบสำรวจ
แบบสอบถาม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและชุมชนสามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษา                 

          

ผู้เสนอโครงการ                                                                     ผู้อนุมัติโครงการ
     

   (นายนรินทร์   ศรีสงคราม)                                                             (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
   ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: