โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการ                                    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แผนงาน                                     การบริหารงานวิชาการ
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางมลิวรรณ   สรรคชา
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 10

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

           ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริมพัฒนา  การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดำรงชีวิต  และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง
           โรงเรียนบ้านหาดแพงได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  รอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ  จึงได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดกรองนักเรียนให้มีข้อมูลกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง
2.  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

 เป้าหมาย

                เป้าหมายเชิงปริมาณ
           1.  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จำนวน  45  คน  ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
           2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับดูแลช่วยเหลือ
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสามารถป้องกัน  และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
มลิวรรณ
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
2. คัดกรองนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การแนะแนว ทุนการศึกษา ฯลฯ
ครูทุกคน
ครูทุกคน

 

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
-
ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
มลิวรรณ
ครูทุกคน

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ   2,500  บาท


ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกคน
สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
แบบตรวจสอบรายการ
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา  ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างเหมาะสม
สังเกตการจัดกิจกรรม
แบบสังเกต
3. ชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               นักเรียนสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข


ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้อนุมัติโครงการ
     

       (นางมลิวรรณ   สรรคชา)                                             (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
       ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: