โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                            ข้อมูลสารสนเทศ
แผนงาน                                             การบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                      โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                       นายอินทร์ปัน   ธงศรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                      พฤษภาคม  2558 - มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                       กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 12

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

                         การบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ดำเนินการ  สามารถทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ดังนั้นโรงเรียนบ้านหาดแพงจึงจำเป็นต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทั้งระบบคอมพิวเตอร์และจัดแฟ้มงานให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้และข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ

วัตถุประสงค์

               1.   เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ
               2.   เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

              1.   โรงเรียนมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบครอบคลุมงานทั้ง  4  งานและเป็นปัจจุบัน
              2.   ครูทุกคนสามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนาในหน้าที่

การดำเนินงาน

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วิลัยพร
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
1.ข้อมูลนักเรียน
-ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
-ความเป็นเลิศทางวิชาการ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,NT,Onet,LAS
-ผลงานดีเด่นนักเรียน
-น้ำหนักส่วนสูง
-ทันตสุขภาพ
-ทุนการศึกษา
-การรับ/การย้าย/การจำหน่าย
-การออกเอกสารทางการเรียน
วิลัยพร
ครูทุกคนวัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
2.ข้อมูลครู
-แฟ้มประวัติ
-ผลงานดีเด่นครู
-การอบรม พัฒนาครู
3.ข้อมูลโรงเรียน
-obec
-อาคารสถานที่ /สิ่งกอสร้าง
-การบริจาค
-ผลงานดีเด่นโรงเรียน

วิลัยพร
ครูทุกคน


ทุกวันที่ 1

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

อมรรัตน์
31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ  2,000  บาท

                     
 
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานแฟ้ม

ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
แบบสำรวจการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
2.ร้อยละของครูที่สามารถนำเอาข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนางานในหน้าที่

สอบถาม
แบบสอบถาม
3. มีการบริการข้อมูลสารสนเทศทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน

สำรวจ/สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   โรงเรียนบ้านหาดแพงมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่

ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้อนุมัติโครงการ
     

          (นายอินทร์ปัน   ธงศรี)                                                    (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหาดแพง                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: