แบบทดสอบปลายภาคเรียน ชุดที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบวิชา พระพุทธศาสนา  จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นการเผยแพร่แก่คุณครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าในวิชานี้โดยเฉพาะ  และยังสามารถนำไปประกอบวิชาพระพุทธศาสนาได้ในหลายระดับอีกด้วย

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ดีงามของพระสงฆ์ควรเลือกศึกษาพระไตรปิฎกในหมวดใด
        ก.  พระวินัยปิฎก
        ข.  พระสุตตันตปิฎก
        ค.  พระอภิธรรมปิฎก
        ง.  พระไตรปิฎก

2.  การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่  1  เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนานเท่าใด
        ก.  2  เดือน
        ข.  3  เดือน
        ค.  4  เดือน 
        ง.  5  เดือน
3.  ข้อใดเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่แต่งขึ้นในสมัยสุโขทัย
        ก.  มหาชาติคำหลวง
        ข.  กาพย์มหาชาติ
        ค.  พระมาลัยคำหลวง 
        ง.  ไตรภูมิพระร่วง
4.  วัฒนธรรมในข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
        ก.  ไหว้เจ้า
        ข.  จัดงานเลี้ยงวันปีใหม่
        ค.  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 
        ง.  ทำขวัญแม่โพสพ
5.  การเรียนรู้โดยการคิดวิเคราะห์ทบทวนไปมาเป็นการเรียนรู้โดยวิธีการใด
        ก.  สุตมยะ
        ข.  จินตามายะ
        ค.  ภาวนามยะ 
        ง.  การปฏิบัติสมาธิ
 6.  โมกขธรรมหมายถึงอะไร
        ก.  ธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากทุกข์
        ข.  ธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญ
        ค.  ธรรมที่ทำให้เกิดความร่ำรวย 
        ง.  ธรรมที่ทำให้เกิดโภคทรัพย์
7.  เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสแก่พุทธบริษัทเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนธรรม  เรียกว่าอะไร
        ก.  นิทาน
        ข.  นิยาย
        ค.  ชาดก 
        ง.  ประวัติ
8.  คติเตือนใจจากอัมพวาชาดกคือข้อใด
        ก.  ความขยันหมั่นเพียร
        ข.  ความกตัญญูรู้คุณ
        ค.  ความซื่อสัตย์สุจริต 
        ง.  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
9.  สัตว์ชนิดใดไม่มีในติตติรชาดก
        ก.  ช้าง
        ข.  ลิง
        ค.  นกกระทา 
        ง.  กบ
10.  คติเตือนใจที่ได้จาก  ติตติรชาดก  คือข้อใด
        ก.  การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
        ข.  การเสียสละ
        ค.  การประกอบอาชีพสุจริต 
        ง.  การมีสัมมาคารวะ
11.วันสำคัญทางพุทธศาสนาวันใดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
        ก.  วันมาฆบูชา
        ข.  วันวิสาขบูชา
        ค.  วันเข้าพรรษา 
        ง.  วันออกพรรษา
12.พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมใดในวันมาฆบูชา
        ก.  อริยสัจ  4
        ข.  อิทธิบาท  4
        ค.  โอวาทปาติโมกข์ 
        ง.  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
13.วันศาสนาโลกตรงกับวันใด
        ก.  วันมาฆบูชา
        ข.  วันวิสาขบูชา
        ค.  วันอาสาฬหบูชา 
        ง.  วันเข้าพรรษา
14.ทำไมวันอาสาฬหบูชาเรียกอีกอย่างว่าวันพระสงฆ์
        ก.  เป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
        ข.  เป็นวันที่พระสงฆ์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพาน
        ค.  เป็นวันที่พระสงฆ์มาร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก 
        ง.  เป็นวันที่มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
15.พระสงฆ์ต้องอยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งในช่วงเข้าพรรษานานเป็นเวลาเท่าใด
        ก.  2  เดือน
        ข.  3  เดือน
        ค.  4  เดือน 
        ง.  5  เดือน
16.วันใดที่ทางการไม่จัดว่าเป็นวันสำคัญในปัจจุบัน
        ก.  วันอัฏฐมีบูชา
        ข.  วันอาสาฬหบูชา
        ค.  วันมาฆบูชา 
        ง.  วันเข้าพรรษา
17.นารีกลุ้มใจที่สอบได้คะแนนน้อยเนื่องจากไม่ได้อ่านหนังสือสอบ  จึงตั้งใจว่าครั้งต่อไปจะขยันอ่านหนังสือให้มากกกว่านี้  จากข้อความดังกล่าวข้อใดเป็นทุกข์
        ก.  นารีสอบได้คะแนนน้อย
        ข.  นารีตั้งใจจะอ่านหนังสือในครั้งต่อไป
        ค.  ในการสอบครั้งนี้นารีไม่ได้อ่านหนังสือ 
        ง.  นารีกลุ้มใจเพราะสอบได้คะแนนน้อย
18.วันสำคัญทางพุทธศาสนาวันใดที่มีการเวียนเทียน
        ก.  วันธรรมสวนะ
        ข.  วันเข้าพรรษา
        ค.  วันมาฆบูชา 
        ง.  วันตักบาตรเทโว
19.พระรัตนตรัยหมายถึงอะไร
        ก.  คำสั่งสอน  3  ข้อ
        ข.  สิ่งที่มีค่ายิ่ง  3  ประการ
ค.  ข้อควรปฏิบัติ  3  ประการ 
ง.  สิ่งที่ควรบูชา  3  อย่าง
20.การปรุงแต่งของจิตเป็นผลมาจากขันธ์ในข้อใด
        ก.  กองเวทนา
        ข.  กองสัญญา
        ค.  กองสังขาร 
        ง.  กองวิญญาณ
21.แดงคิดอยากได้ของคนอื่น  เป็นการกระทำตามข้อใด
        ก.  กายกรรม
        ข.  วจีกรรม
        ค.  มโนกรรม 
        ง.  เวรกรรม
22.ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องกรรม
        ก.  ทำให้รู้ว่ากรรมชั่วเป็นสาเหตุของทุกข์อย่างไร
        ข.  ทำให้เป็นคนเห็นคุณค่าของการกระทำและผลนั้น
        ค.  ทำให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองที่จะงดเว้นจากความชั่ว     
        ง.  ถูกทุกข้อ
23.ข้อใดไม่ใช่อบายมุข 6
        ก.  เสพสุราและของมึนเมา
        ข.  ชอบท่องเที่ยว
        ค.  ติดการพนัน 
        ง.  เกียจคร้านการงาน
24.เจตสิกสุข  หมายถึงความสุขในข้อใด
        ก.  ความสุขทางใจ
        ข.  ความสุขทางกาย
        ค.  ความสุขในการประกอบอาชีพ 
        ง.  ความสุขจากการศึกษาเล่าเรียน
25.ไตรสิกขามีอะไรบ้าง
        ก.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์
        ข.  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ
        ค.  เก่ง  ดี  มีสุข 
        ง.  ศีล  สมาธิ  ปัญญา
26.การผิดศีลในข้อใดมีโอกาสทำให้ผิดศีลในข้ออื่นๆ  ตามมาด้วย
        ก.  ฆ่าสัตว์  ตัดชีวิต
        ข.  ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้
        ค.  พูดเท็จ 
        ง.  ดื่มสุราและของมึนเมา
27.ยํเวเสวติ  ตาทิโส  “คบคนเช่นไร  เป็นคนเช่นนั้น”  มีความหมายตรงกับสำนวนในข้อใด
        ก.  คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด
        ข.  รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา
        ค.  ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ 
        ง.  ใกล้เกลือกินด่าง
28.ระเบียบวินัย  มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด
        ก.  ปัญญา
        ข.  ศีล
        ค.  ทาน 
        ง.  สมาธิ
29.ข้อใดเป็นการฝึกอบรมจิตให้คิดดีคิดถูกต้อง  แยบคาย  เป็นอุบายวิธีทางปัญญา
        ก.  กุศลกรรม  10
        ข.  อกุศลกรรม  10
        ค.  โยนิโสมนสิการ 
        ง.  มรรค  8
30.ใครปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีที่สุด
        ก.  หนึ่งขอเงินแม่มาร่วมบริจาคสร้างวัด
        ข.  สองอ่านหนังสือธรรมะทุกวันเพื่อให้จำได้
        ค.  สามยอมอดข้าวเพื่อนำไปให้เพื่อนที่ไม่มีข้าวกิน  
        ง.  สี่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น: