แนวข้อสอบวิชาแบดมินตัน

แบบทดสอบนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ
1.ประเทศใดที่นำเอากีฬาแบะมินตันไปเผยแพร่
        ก.จีน
        ข.อังกฤษ
        ค.เดนมาร์ค
        ง.อินโดนีเชีย

2.การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในการเล่นแบดมินตันควรเริ่มจากความแข็งแรงของส่วนใดก่อน
        ก.ข้อมือ
        ข.เท้า
        ค.ลำตัว
        ง.คอ
3.ข้อใดควรปฏิบัติมากที่สุด ในการจับไม้แร็กเก็ต
        ก.จับมือให้แน่นจนเกร็ง
        ข.จับแบบตีลูกหน้ามือ
        ค.จับแบบตีลูกหลังมือ
        ง.จับแบบที่ได้ทั้งหน้ามือและหลังมือ
4.ในการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวสนามด้านยาวจะมีความยาวเท่าใด
        ก.44 ฟุต
        ข.40 ฟุต
        ค.24 ฟุต
        ง.20 ฟุต
5.สนามแบดมินตันประเภทคู่มีขนาดความกว้างและยาวเท่าใด
        ก.กว้าง 17 ฟุต  ยาว 44 ฟุต
        ข.กว้าง 20 ฟุต  ยาว 44 ฟุต
        ค.กว้าง 18 ฟุต  ยาว 45 ฟุต
        ง.กว้าง 21 ฟุต  ยาว 45 ฟุต
6.ข้อใดผิดหลักการเล่นแบดมินตันปลอดภัย
        ก.สวมชุดวอร์มและอบอุ่นร่างกาย
        ข.ตีขนไก่กระทบฝาผนังก่อนการแข่งขัน
        ค.เล่นลูกพลิกแพลงเพื่อให้คนดูประทับใจ
        ง.กระโดดแสดงความดีใจเมื่อได้รับชัยชนะ
7.ในขณะทำการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  ผู้ดูที่ดีจะต้องระมัดระวังสิ่งใดมากที่สุด
        ก.ตบมือร้องเพลงเชียร์ทีมที่ตนชอบ
        ข.พูดคุยกับคนข้างเคียงและวิจารย์ผู้แข่งขัน
        ค.รับประทานอาหารในขณะเข้าชมการแข่งขัน
        ง.ตะโกนเสียงดังในขณะที่นักกีฬากำลังใช้สมาธิ
8.กีฬาแบดมินตันที่มีการแข่งขันและบันทึกใช้เป็นหลักฐานเกิดขึ้นที่ประเทศใด
        ก.เนเธอร์แลนด์
        ข.สก็อตแลนด์
        ค.นิวซีแลนด์
        ง.อินเดีย
9.การเล่นแบดมินตันครั้งแรกในเมืองไทยเล่นข้างละกี่คน
        ก. 1 คน
        ข. 2 คน
        ค. 3 คน
        ง. 4 คน
10.การตีลูกแบดมินตันที่ถูกวิธีมีกี่ชนิด
        ก. 2 ชนิด
        ข. 3 ชนิด
        ค. 4 ชนิด
        ง. 5 ชนิด
11.การตีลูกหลังมือบนเป็นการตีลูกชนิดใด
        ก.ต้องการหยอดลูกหน้าเนตถึงลูกอยู่ใกล้เนต
        ข.ลูกพุ่งกลับไปอย่างรวดเร็วแรง
        ค.ลูกให้กลับอย่างค่อยๆ
        ง.ลูกโต้กลับอย่างรุนแรง
12.การถือลูกขนไก่ ขณะส่งลูกเข้าเล่นควรปฏิบัติอย่างไร
        ก.การไม่ให้คู่ต่อสู้มองเห็น
        ข.ใช้แร็กเก็ตโดยไม่ต้องปล่อยออก
        ค.ใช้ลำตัวบังไม่ให้คู่ต่อสู้มองเห็นลูก
        ง.ถือลูกให้คู่ต่อสู้มองเห็นลูกปล่อยอยู่
13.การเสี่ยงเลือกแดนฝ่ายชนะจะได้
        ก.ถือว่าชนะเลยเพราะชนะการเสี่ยงแล้ว
        ข.เลือกแดน
        ค.เลือกส่ง
        ง.ข้อ ข และ ค ถูก
14.ประโยชน์ของแบดมินตันในด้านสังคม คือข้อใด
        ก.ทำให้รู้จักการแพ้ชนะ
        ข.เป็นกีฬานำสู่กีฬาอื่น ๆ ได้
        ค.ทำให้มีเจตนคติที่ดีต่อทุกๆคน
        ง.ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม เชื่อฟังกติกาและระเบียบต่างๆ
15.กิจกรรมใดควรควรฝึกมากที่สุดเพื่อความคล่องตัวในการเล่นแบดมินตัน
        ก.วิ่งทน
        ข.วิ่งซิกแซก
        ค.วิ่งระยะสั้น
        ง.วิ่งระยะกลาง
16.อันตรายที่เกิดจากสนามการแข่งขันแบดมินตันคือ
        ก.สภาพสนามอยู่ในร่มเกินไป
        ข.สภาพสนามสีเข้มเกินไป
        ค.สภาพสนามไม่เรียบเป็นหลุม
        ง.สภาพสนามอยู่กลางแจ้งเกินไป
17.ข้อใดคือลักษณะยืนที่ดีสำหรับการเล่นแบดมินตัน
        ก.ใช้เท้าหนึ่งอยู่ข้างหน้า
        ข.ยืนเท้าทั้งสองเสมอกัน
        ค.ยืนเท้าทั้งสองชิดกัน
        ง.ยืนเท้าทั้งสองขนานกัน
18.การฝึกสไลด์  เพื่อรับลูกควรฝึกสไลด์ไปด้านใด
        ก.ด้านหน้า
        ข.ด้านข้าง
        ค.ด้านหลัง
        ง.ถูกหมดทุกข้อ
19.กีฬาแบดมินตันของประเทศไทยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติเมื่อ พ.ศ.
       ก. 2493
       ข. 2494
       ค. 2495
       ง. 3496
20.หลังจากเลิกเล่นแบดมินตันแล้วควรปฏิบัติอย่างไรกับไม้แร็กเก็ต
       ก.ทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง
       ข.ไม้แร็กเก็ตชำรุดรีบซ่อมแซมทันที
       ค.เก็บใส่ถุงหุ้มแขวนไว้ทันที
       ง.นำไปผึ่งแดดทุกครั้งหลังการเล่น
21.การตีลูกหน้ามือของแบดมินตันข้อใดถูกต้อง
       ก.ตีไปแล้วน้ำหนักตัวจะอยู่ที่เท้าหลัง
       ข.ตีไปแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่เท้าหลัง
       ค.ตีไปแล้วน้ำหนักตัวจะอยู่ระหว่างสองเท้าเพื่อรักษาสมดุลย์
       ง.ตีไปแล้วน้ำหนักตัวจะอยู่ที่เท้าใดก็ได้
22.ในการตีลูกหลังมือของแบดมินตัน ควรจะปฏิบัติอย่างไร
       ก.หันด้านหลังมือเข้าหาคู่ต่อสู้
       ข.หันด้านฝ่ามือเข้าหาคู่ต่อสู้
       ค.บิดไหล่ช้ายที่ไม้ได้ถือแร็กเก็ตเข้าหาคู่ต่อสู้
       ง.ให้ตีลูกไปทั้งแขน
23.สนามของกีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยวมีขนาด
       ก.เท่ากับประเภทคู่
       ข.ยาวกว่าประเภทคู่
       ค.สั้นกว่าประเภทคู่
       ง.ความกว้างสั้นกว่าประเภทคู่ แต่ความยาวเท่ากัน
24.ขณะที่กำลังอยู่ในระหว่างการเล่นอยู่นั้น ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายชนกันขาหักข้อใดถูกที่สุด
       ก.ให้เตือนการแข่งขัน
       ข.ให้ฝ่ายขาหักชนะไป
       ค.ให้นำออกมาพยาบาลและให้ตัวสำรองลงแทน
       ง.อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ
25.ในการเล่นแบดมินตัน ถ้าฝ่ายตรงข้ามรูปร่างสูง เราควรเสิร์ฟลูกอย่างไร
       ก.ลูกยาวไปหลังคอร์ท
       ข.ลูกสั้นชิดริมคอร์ท
       ค.ลูกเลียดตาข่าย
       ง.ลูกสั้นชิดเส้นกลาง
26.การเก็บไม้แร็กเก็ตไว้ในที่ชื้นและร้อนมาก
       ก.กรอบเหล็กจะงอและเอ็นตึงดี
       ข.กรอบไม้ไม่คงทน แต่เอ็นตึงดี
       ค.กรอบไม้ไม่คงทน และเอ็นหย่อน
       ง.กรอบไม้จะงอ และเอ็นจะหย่อน
27.การแข่งขันประเภทชายคู่ ชนะกันด้วยเกมเท่าใด
       ก. 2 ใน 3
       ข. 3 ใน 4
       ค. 4 ใน 5
       ง. 3 ใน 5
28.ถ้วยอูเบอร์ เป็นถ้วยรางวัลของกีฬาแบดมินตันประเภทใด
       ก.ประเภทชาย
       ข.ประเภทหญิง
       ค.ประเภทคู่ผสม
       ง.ประเภททีม
29.ลูกขนไก่ที่นำมาใช้ใหม่ๆ ก่อนใช้จะต้องทำอย่างไร
       ก.ตากแดดเพื่อให้แห้สนิท
       ข.ชุบน้ำแล้วคว่ำ ผึ่งให้แห้งสนิท
       ค.ใช้ได้เลยเพราะเป็นของใหม่อยู่แล้ว
       ง.เก็บไว้ในกล่อง 5 ชั่วโมงก่อนแกะออกใช้
30.ในการส่งลูกเริ่มเล่นครั้งแรกของประเภทคู่ ข้อใดถูกต้องที่สุด
       ก.ส่งออกจากคอร์ทขวาไปลงคอร์ทขวา
       ข.ส่งออกจากคอร์ทขวาไปลงคอร์ทซ้าย
       ค.ส่งออกจากคอร์ทซ้ายไปลงคอร์ทซ้าย
       ง.ส่งออกจากคอร์ทซ้ายไปลงคอร์ทขวา
....................................................................................

1 ความคิดเห็น:

。◕‿◕ღ™ minny momentღ กล่าวว่า...

ข้อ 9 อ่ะค่ะ ดูเว็บอื่นๆ แล้วมันบอกว่าช่วงแรกๆ เล่นข้างละ 3 คนอ่ะค่ะ