สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง แบบ BBL

สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง (Resources & Innovations)
      1.เลือกใช้สื่อของจริงสามมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการให้เรียนรู้
         > สื่อของจริง  การใช้สื่อของจริงช่วยให้เด็กเข้าใจ concept ได้ง่าย  ถ้าคุณครูอธิบายปากเปล่าอย่างเดียว  นักเรียนอาจต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ  และถ้านึกภาพไม่ออกก็จะหมดความสนใจ  กลายเป็นความเบื่อหน่ายในที่สุด  ของจริงที่จะนำมานั้น  ควรเลือกให้เหมาะสมกับประเด็นที่จะเรียนรู้ ครอบคลุม ตอบโจทย์ที่ต้องการครบถ้วน
      > เลือกสื่อที่คิดว่ามีพลังขับเคลื่อนอารมณ์นักเรียนได้   สื่อการเรียนรู้ที่ดี  ต้องมีลักษณะที่ทำให้เด็กรู้สึกว่า  สื่อการเรียนรู้นั้นใช้งานได้  มีความหมาย  มีอยู่ในชีวิตจริง  โดยเฉพาะของที่กินได้  มีกลิ่นหรือสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้  เด็กจะสนใจมากเป็นพิเศษ
      > เลือกเครื่องมือ (Tools)ที่จำเป็นต่อการสอน    อุปกรณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์  จะช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของสาร  และกระบวนการทางฟิสิกส์ง่ายขึ้น นอกจากนี้  เครื่องมือสำหรับคิด
คำนวณ  เช่น  เครื่องชั่ง  ถ้วยตวง  เครื่องมือวัดระยะชนิดต่างๆ ฯลฯ ก็เป็นสิ่งจำเป็น

2.สถานที่และบริบทเหตุการณ์จริง  Field Visit
    เรื่องราวเป็นจำนวนมากที่นักเรียนจะต้องเรียน  จำเป็นต้องเรียนจากเหตุการณ์จริง  หรือสถานที่จริง
เท่านั้น  จึงจะเกิดผลดีต่อการเรียนรู้และสติปัญญา  ดังนั้น  จึงควรวางแผนว่า มีชั่วโมงเรียนใดบ้าง  ที่นักเรียนต้องลงสนาม  และออกภาคสนาม  เช่น การศึกษาชุมชน  การศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์การลงไปสัมผัสพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ  เช่น ป่า ภูเขา ลำห้วย ที่ราบ ห้วย หนอง คลอง บึง เป็นต้น  แต่การออกภาคจะได้ผลดี  ไม่ใช่เป็นเพียงการไปเที่ยวเฉยๆก็ต่อเมื่อ  ครูได้ออกแบบกระบวนการสอน  ก่อนและหลังลงสนามให้ดี  เช่น  ถ้าออกภาคสนามแล้ว  นักเรียนจะเรียนรู้อะไร ใบงาน (worksheets) ที่นักเรียนจะต้องทำนั้นตอบโจทย์นี้หรือไม่
      ทัศนศึกษา > ไปดูของจริงในสถานที่จริง  เช่น ที่พิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์  อะควาเรียม สถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ
      ลงมือปฏิบัติจริง > นำสิ่งที่เรียนไปลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อที่จะ
เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการลงมือทำ  จากนั้นจำต้องนำบทเรียนมาสรุปในห้องเรียนด้วย
      จำลองสถานการณ์ >  เช่น  จัดการประชุมจำลองขึ้น  ให้นักเรียนเป็นตัวแทนแต่ละฝ่าย  รวบรวมข้อมูลเพื่อมาเสนอจุดยืนตัวเอง  และอภิปรายแก้ปัญหา
3.กระดานเคลื่อนที่ Movable Board
      กระดานเคลื่อนที่   ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวก  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  คุณครูสามารถใชกระดานเคลื่อนที่เพื่อนำเสนอความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดบัตรตัวอักษร  บัตรตัวเลข ติดแถบประโยค  ชาร์ต  บทกลอน  หรือบทเพลง 
และแขวนถุงบรรจุสิ่งของแทนจำนวน  ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ทำให้ข้อมูลน่าสนใจขึ้น
      1.ติดบัตรคำ  บัตรตัวอักษร   ใช้สอนอ่านแบบต่างๆ
      2.นำเสนอชุดความรู้ต่างๆ  โดยใช้แถบประโยคและชาร์ตความรู้  ซึ่งอาจเขียนด้วยมือหรือทำเป็นไวนิลเตรียมไว้ก็ได้
      3.นำเสนอข้อมูลแลพ Concept ต่างๆ  โดยอาศัยของจริงและคำอธิบายประกอบที่ย่อกระชับชัดเจน
      4.นำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์   โดยใช้บัตรตัวเลข  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ

4.บัตรคำ  บัตรตัวเลข  ชาร์ต  Learning  Cards 
       บัตรภาพ  บัตรคำ  บัตรตัวเลข  และชาร์ต  เป็นสื่อการเียนรู้ที่จำเป็นและมีค่ายิ่ง  ในการจักการเรียนรู้สำหรับเด็กประถม  นักเรียนในวัยนี้จะให้ความสนใจกับสื่อการเรียนรู้ทุกชนิดที่ครูจักสรรให้  กระบวนการสอนที่ตระเตรียมพร้อมสื่ออย่างดีแล้ว  จะทำให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอด  และจดจำไว้เป็นความรู้ได้ง่าย  และช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจนั้น  ออกมาทางการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นหากดัดแปลงใช้สื่อการเรียนรู้เหล่านี้เล่นเกม  ก็จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้อีกด้วย
        1.บัตรภาพ  บัตรคำ    ตัวหนังสือควรมีขนาดใหญ่ 2 นิ้วครึ่ง  พิมพ์หรือเขียนบนพื้นขาว
สีตัวอักษรชัดเจน  สามารถเห็นได้ในระยะไกล  ไม่ควรตกแต่งหรือระบายสีใดๆทั้งสิ้น เพราะจะทำให้เด็กสับสน
        2. บัตรตัวเลข   บัตรตัวเลขและเครื่องหมายสัญลักษณ์คณิตศาสตร์  ตัวเลขควรเป็นสีน้ำเงินส่วน

เครื่องหมายเป็นสีแดง  แยกกันให้เห็นชัดเจน
        3.บัตรตัวอักษร     ตัวอักษรพยัญชนะเป็นสีหนึ่ง  ตัวสระและวรรณยุกต์เป็นอีกสีหนึ่ง  ใช้สอนการอ่านหลักภาษา  และอื่นๆ
        4.ชาร์ตบทกลอน    เพื่อฝึกฝนการอ่าน  ควรนำบทกลอนแต่ละบทในหนังสือเรียน  ทำเป็นชาร์ตหรือไวนิล  เว้นวรรคทุกคำ  ตัวหนังสือใหญ่ 2 นิ้ว  ให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นประจำ
        5.ชาร์ตความรู้    ลดการเขียนทุกอย่างบนกระดานดำ  นำข้อมูลความรู้ที่ต้องการสอน  มาเขียนในแผนภาพหรือแผนผัง  เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูล  ให้แปลกใหม่น่าสนใจ

Don't (ไม่ควรทำ)
     1.อย่าใช้ตัวอักษรขนาดเล็กในบัตรคำและบัตรตัวเลขต่างๆ เพราะตัวอักษรขนาดเล็ก ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสนใจและการจดจำ
     2.อย่านำเนื้อหาจำนวนมากเกินไป  บรรจุลงในแถบประโยคหรือชาร์ต  สมองของคนเรามีแนวโน้มจะตัดวงจรความรู้ใหม่นี้ทิ้งเมื่อข้อมูลใหม่แออัดยัดเยียดมากเกินกว่าที่สมองจะสนใจได้
     3.อย่าติดบัตรคำไว้เฉพาะบนกระดาน  ลองเปลี่ยนไปติดเนื้อหาไว้บนพื้นที่ใหม่ๆ เช่น ที่เสื้อของนักเรียน  ที่มือของนักเรียน  บนพื้นที่ห้อง  บนเพดาน  ที่ต้นไม้ เป็นต้น
     4.อย่าติดชาร์ตหัวข้อต่างๆ  เป็นจำนวนมาก  เรียงกันแน่นอยู่บนบอร์ด  เพราะจะทำให้นักเรียนไม่สนใจเลย
     5.อย่าติดเนื้อหาใดๆ ไว้บนบอร์ดเป็นปีหรือข้ามปี  การติดเนื้อหาไว้นานจนเกินไปทำให้สมองเบื่อมากกว่าที่จะจดจำ

ไม่มีความคิดเห็น: