ข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

                                                  ข้อสอบกลางภาค
                          การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 ........................................................................
1. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของงานช่างพื้นฐานได้ถูกต้อง
    1 มีต้นทุนในการสร้างงานสูง
    2 ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง
    3 ช่างจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์
    4 จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญเฉพาะงาน
2. “ชลาชลสามารถตรวจงานช่างประปาได้” จัดเป็นประโยชน์ของงานช่างพื้นฐานแบบใด
    1 ประโยชน์โดยตรง
    2 ประโยชน์โดยอ้อม
    3 ประโยชน์โดยอาชีพ
    4 ประโยชน์โดยงานอดิเรก
3. ข้อใดกล่าวถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างได้ถูกต้อง
    1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างไม่สำคัญเท่าคุณภาพของชิ้นงาน
    2 ความรู้ของช่างเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานช่าง
    3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างเป็นสิ่งที่ช่างต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก
    4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างขึ้นอยู่กับ ความระมัดระวังของช่างเท่านั้น
4. “หัวค้อนหลุดจากด้ามกระแทกสมโชคจนศีรษะ แตก” อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด
    1 เกิดจากบุคคล
    2 เกิดจากเครื่องมือ
    3 เกิดจากระบบงาน
    4 เกิดจากสภาพแวดล้อม   
5. ข้อใดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อรักษา ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
    1 ลดแสงสว่างในขณะทำงาน
    2 ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทำงานทุกครั้ง
    3 ใช้พัดลมเป่าเพื่อให้อากาศถ่ายเทขณะทำงาน
    4 ทำให้พื้นเปียกอยู่เสมอเพื่อกระจายกระแสไฟฟ้า
6. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัย
    1 ตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน
    2 ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน
    3 ใช้เครื่องมือช่วยจับยึดชิ้นงานขณะเจาะหรือตัด
    4 ทำความสะอาดเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน
7. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทใดมักทำให้เกิดอุบัติเหตุ
    1 ของมีคม
    2 ของใช้ทั่วไป
    3 เครื่องจักรขนาดใหญ่
    4 เครื่องจักรความเร็วสูง
8. การผายปอดโดยการเป่าลมทางปาก ผู้ป่วยจะต้องนอนในท่าใด
    1 ท่านอนราบศีรษะอยู่ในระดับลำตัว
    2 ท่านอนราบศีรษะต่ำกว่าระดับลำตัว
    3 ท่านอนราบศีรษะสูงกว่าระดับลำตัว
    4 ท่านอนตะแคงไปทางผู้ที่ทำการผายปอด
9. ใครปฐมพยาบาลได้ถูกต้อง
    1 สมหมายผายปอดผู้ป่วยที่เป็นลม
    2 สมชายลืมตาในน้ำสะอาดเมื่อหายใจไม่ออก
    3 สมปองปฐมพยาบาลผู้ป่วยไปพร้อมกับนำส่งโรงพยาบาล
    4 สมศักดิ์ห้ามเลือดให้ผู้ป่วยที่ศีรษะแตกด้วยการใช้ผ้ารัดเหนือบาดแผล
10. ข้อใดเรียงลำดับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เกิด บาดแผลเล็กน้อยได้ถูกต้อง
    1 ห้ามเลือด ทำความสะอาด ใส่ยารักษาแผลสด ล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์
    2 ทำความสะอาด ห้ามเลือด ล้างแผลด้วย แอลกอฮอล์ ใส่ยารักษาแผลสด
    3 ห้ามเลือด ทำความสะอาด ล้างแผลด้วย แอลกอฮอล์ ใส่ยารักษาแผลสด
    4 ทำความสะอาด ล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์ห้ามเลือด ใส่ยารักษาแผลสด
11. การผายปอดโดยวิธีเป่าลมทางปากต้องเป่าลมแล้วปล่อยในอัตราใด
    1 1–2 ครั้งต่อนาที
    2 3–5 ครั้งต่อนาที
    3 5–10 ครั้งต่อนาที
    4 10–15 ครั้งต่อนาที
12. ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มี สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
    1 ลืมตาในน้ำสะอาดและกะพริบตาช้า ๆ
    2 ใช้ผ้าแห้งปิดทับไว้แล้วรีบไปพบแพทย์
    3 สำรวจหาสิ่งแปลกปลอม แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
    4 ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำสะอาดเขี่ยสิ่งแปลกปลอม ออกจากตา
13. ข้อใดไม่ใช่วิธีการผายปอดแบบกดหลังยกแขน
    1 ดันข้อศอกทั้งสองข้างให้งอ
    2 ขยายเครื่องนุ่งห่มให้หลวม
    3 ขยับให้ฝ่ามือทั้งสองข้างทับกัน
    4 พยุงให้ผู้ป่วยนั่งอยู่ด้านหน้าผู้ปฐมพยาบาล
14. ข้อใดไม่ใช่หลักในการออกแบบ
    1 ความประหยัด
    2 การกำหนดราคา
    3 การเลือกใช้วัสดุ
    4 ประโยชน์ใช้สอย
15. รูปร่างตามหลักการออกแบบควรมีลักษณะใด
    1 สูงเพรียว
    2 เป็นภาพ 3 มิติ
    3 พอเหมาะ สมส่วน
    4 ส่วนฐานแคบกว่าส่วนอื่น
16. การออกแบบรูปทรงควรเพิ่มรายละเอียดส่วนใดลงในรูปร่าง
    1 ส่วนสูง
    2 ความหนา
    3 ความกว้าง
    4 แสงและเงา
17. ขนาดและสัดส่วนในการออกแบบขึ้นอยู่กับข้อใด
    1 ความต้องการของผู้ผลิต
    2 ความต้องการของผู้บริโภค
    3 ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต
    4 ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ
18. ถ้าต้องการเขียนเส้นให้คมชัดมาก ๆ ควรเลือกใช้ดินสอชนิดใด
    1 เกรดอ่อน 2 บี–7 บี
    2 เกรดแข็ง เอชบี และบี
    3 เกรดแข็ง 4 เอช–9 เอช
    4 เกรดปานกลาง เอช–3 และเอชบี
19. ข้อใดคือคุณสมบัติสำคัญของกระดานรองเขียนแบบหรือโต๊ะเขียนแบบ
    1 มีผิวเรียบ
    2 มีราคาสูง ทำจากไม้เนื้อดี
    3 มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
    4 ขอบด้านข้างของกระดานจะต้องคม
20. เครื่องมือเขียนแบบชนิดใดใช้ขีดเส้นตามแนวระดับ
    1 ไม้ที
    2 วงเวียน
    3 โต๊ะเขียนแบบ
    4 เฟรนช์ เคอร์ฟ
21. ถ้าต้องการเขียนส่วนโค้งของวงกลมควรใช้เครื่องมือใด
    1 ดินสอ
    2 วงเวียน
    3 บรรทัดสเกล
    4 เฟรนช์ เคอร์ฟ
22. การเขียนแบบจะทำให้ทราบรายละเอียดด้านใดของงาน
    1 ขนาดของภาพ
    2 ลักษณะของภาพ
    3 รูปทรงของชิ้นงาน
    4 ถูกทุกข้อ
23. การเขียนภาพชนิดใดเมื่อเขียนแล้วสามารถมองเห็นลักษณะและรูปทรงของสิ่งนั้นได้ง่าย ตรงตามความเป็นจริง
    1 การเขียนภาพฉาย
    2 การเขียนภาพฉายออบลิก
    3 การเขียนภาพฉายข้ามศีรษะ
    4 การเขียนภาพฉายไอโซเมตริก   
24. “รูปทรงที่มีลักษณะด้านตรงข้ามเหมือนกัน นิยมเขียนแบบเพียง 3 ด้าน คือ ด้านบนด้านหน้า และด้านข้าง” ข้อความนี้เป็นการเขียนแบบชนิดใด
    1 การเขียนภาพฉาย
    2 การเขียนภาพออบลิก
    3 การเขียนภาพเหมือนจริง
    4 การเขียนภาพไอโซเมตริก
25. ข้อใดคือข้อดีของการเขียนภาพออบลิก
    1 ช่วยให้เขียนภาพได้คมชัดมากขึ้น
    2 ช่วยให้ผู้เขียนมีจินตนาการมากขึ้น
    3 ช่วยป้องกันการเขียนภาพผิดรูปทรง
    4 ช่วยหลีกเลี่ยงการเขียนภาพวงรีในภาพไอโซเมตริก
26. ข้อใดกล่าวถึงอุปกรณ์สร้างความร้อนได้ถูกต้อง
    1 เป็นอุปกรณ์เฉพาะบ้านในเขตหนาว
    2 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หรับประกอบอาหารเป็นหลัก
    3 เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
    4 เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงสว่าง
27. เครื่องใช้ใดไม่มีอุปกรณ์สร้างความร้อน
    1 ไมโครเวฟ
    2 เตารีดไฟฟ้า
    3 เครื่องทำน้ำอุ่น
    4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
28. เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเตารีดไฟฟ้าแล้วจะเกิด ความร้อนบริเวณใดเป็นที่แรก
    1 พื้นเตารีด
    2 แผ่นโลหะคู่
    3 สวิตช์ปรับระดับ
    4 ลวดควบคุมคอนแทค
29. ข้อใดคือลักษณะของกระเบื้องฉนวนทนความร้อนของเตาไฟฟ้าแบบให้ความร้อนหลายระดับ
    1 มีฉนวนไฟฟ้า
    2 มีร่อง 2 ร่องคู่
    3 มีรูระบายความร้อน
    4 มีความหนามากกว่าแบบให้ความร้อนระดับเดียว
30. ใครใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ถูกต้อง
    1 เอกเสียบปลั๊กไฟฟ้าหลังปิดฝาหม้อ
    2 อั้มเปิดฝาหม้อทันทีเมื่อสวิตช์ดีดตัว
        3 อ่ำเช็ดด้านนอกของหม้อชั้นในให้แห้ง
    4 อ้วนขยับให้หม้อชั้นในแนบสนิทกับ แผ่นความร้อน
31. กาต้มน้ำไฟฟ้าแบบใดควบคุมอุณหภูมิด้วยไบเมทัล
    1 แบบธรรมดา
    2 แบบอัตโนมัติ
    3 แบบควบคุมด้วยไมโครชิป
    4 แบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ
32. ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเตาไฟฟ้ากับกระทะไฟฟ้าได้ถูกต้อง
    1 เตาไฟฟ้าใช้ได้เฉพาะต้มน้ำเท่านั้น
    2 กระทะไฟฟ้าให้ความร้อนมากกว่า
    3 เตาไฟฟ้าใช้อุ่นเท่านั้นปรุงอาหารไม่ได้
    4 กระทะไฟฟ้าจะต้องมีภาชนะรองรับก่อนปรุงอาหาร
33. ส่วนประกอบใดของเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีอายุการใช้งานสั้นที่สุด
    1 สวิตช์
    2 เสาอากาศ
    3 หลอดภาพ
    4 สายส่งสัญญาณ   
34. ข้อใดกล่าวถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใช้มอเตอร์ได้ถูกต้อง
    1 ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนได้เท่านั้น
    2 เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล
    3 สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า
    4 ใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้า
35. ส่วนประกอบใดที่จะมีเฉพาะในพัดลมดูดอากาศ
    1 มอเตอร์
    2 แกนพัดลม
    3 สวิตช์ปรับทิศทางลม
    4 ตะแกรงหน้าและหลัง
36. กระแสไฟฟ้าเกิดจากอะไร
    1 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายในตัวนำไฟฟ้า
    2 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายในตัวนำไฟฟ้า
    3 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายในตัวต้านทาน
    4 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจากจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่งภายในตัวต้านทาน
37. ถ่านไฟฉายเป็นกระแสไฟฟ้าประเภทใด
    1 แบบขนาน
    2 กระแสตรง
    3 กระแสสลับ
    4 แบบอนุกรม
38. ข้อใดคือประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับ
    1 ใช้ในงานเชื่อมโลหะ
    2 ใช้ในระบบแสงสว่าง
    3 ใช้ในการทดลองทางเคมี
    4 ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
39. อุปกรณ์ประเภทใดใช้สำหรับถอนตะปู
    1 คีม
    2 ตะไบ
    3 ชะแลง
    4 ค้อนหงอน
40. ใครใช้สว่านได้ถูกต้อง
    1 ฟลุกกดสวิตช์สว่านให้ร้อนก่อนใช้งาน
    2 ปีเตอร์ล็อกปุ่มกดสวิตช์สว่านขณะใช้งาน
    3 มอสตั้งดอกสว่านให้ตั้งฉากกับชิ้นงานขณะเจาะ
    4 โจ๊กเกอร์ใช้สว่านขนาดใหญ่แต่ออกแรงน้อย เพื่อให้ได้รูที่เล็กกว่าปกติ
41. ตุ้มหรือลูกถ้วยในงานไฟฟ้าสามารถพบเห็นได้บริเวณใด
    1 ระหว่างคัตเอาต์ไปยังสายไฟ
    2 ระหว่างสายไฟไปยังปลั๊กไฟฟ้า
    3 ระหว่างสายไฟไปยังสวิตช์ไฟฟ้า
    4 ระหว่างสายไฟจากบ้านไปยังเสาไฟฟ้า
42. ข้อใดคือหน้าที่หลักของกล่องแยกสายไฟ
    1 เพื่อเก็บสายไฟที่เหลือ
    2 เพื่อความเรียบร้อยปลอดภัย
    3 เพื่อกระจายกระแสไฟให้เท่ากัน
    4 เพื่อความสะดวกในการต่อไฟฟ้าครั้งต่อไป
43. มาร์คต้องการต่อสายไฟเพื่อนำกระแสไฟฟ้า ไปใช้ชั่วคราว มาร์คควรต่อสายไฟในลักษณะใด
    1 ต่อสายแยก
    2 ต่อสายแบบหางเปีย
    3 ต่อสายแยกหลายจุด
    4 ต่อสายแบบพันเกลียว   
44. ข้อใดคือวิธีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว ที่ปลอดภัยที่สุด
    1 เสียบปลั๊กแล้วใช้อุ้งมือสัมผัสที่โครงของ เครื่องใช้ไฟฟ้า
    2 เสียบปลั๊กแล้วใช้นิ้วมือสัมผัสที่โครงของเครื่องใช้ไฟฟ้า
    3 เสียบปลั๊กแล้วใช้หลังมือสัมผัสที่โครงของเครื่องใช้ไฟฟ้า
    4 เสียบปลั๊กแล้วใช้ปลายไขควงตรวจสอบไฟสัมผัสที่โครงของเครื่องใช้ไฟฟ้า
45. ถ้าเปลี่ยนฟิวส์ภายในสะพานไฟเป็นทองแดงจะมีผลอย่างไร
    1 ประหยัดค่าใช้จ่าย
    2 สะพานไฟจะไม่ทำงาน
    3 มีผลการทำงานเหมือนฟิวส์
    4 ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
46. ตะไบท้องปลิงใช้สำหรับทำอะไร
    1 ทำความสะอาดท่อ
    2 ขัดถูรอยที่เกิดจากการตัด
    3 ปรับผิวสัมผัสให้หยาบ ไม่ลื่นหลุดมือ
    4 ลดขนาดของปลายท่อเพื่อสะดวกในการต่อ
47. อุปกรณ์งานช่างใดที่ได้ชื่อว่าเพื่อนช่างประปา
    1 ประแจจับท่อ
    2 ถ้วยยางอัดลม
    3 สว่านไชคอห่าน
    4 ไขควงขันสกรูวยึดอ่างน้ำ
48. ข้อใดคือเหตุผลหลักที่ควรหลีกเลี่ยงข้องอและข้อสามทางในการต่อท่อประปา
    1 ทำให้แรงดันน้ำลดลง
    2 ทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำได้ง่าย
    3 การต่อมีความยาก อาจผิดพลาดได้ง่าย
    4 ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น
49. ปัจจัยใดทำให้ต้องเลือกท่อใช้งานภายในบ้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าท่อเมนย่อย
    1 ท่อเมนประปาอยู่ไกล
    2 ท่อเมนประปาอยู่ใกล้
    3 ท่อเมนประปามีความดันสูง
    4 มีสิ่งกีดขวางระหว่างท่อเมนกับท่อเมนย่อย
50. เหตุใดจึงควรใช้น้ำยาเคมีในการทำความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสม
    1 เพราะจะได้ไม่สิ้นเปลือง
    2 เพราะน้ำยาเคมีจะกัดเครื่องสุขภัณฑ์ชำรุด
    3 เพราะจะเกิดคราบสีเหลือง ทำให้ทำความสะอาดยากยิ่งขึ้น
    4 เพราะกลิ่นของน้ำยาเคมีจะทำอันตรายกับโพรงจมูกของผู้ทำความสะอาด
51. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดความยาวของไม้
    1 ฉากเหล็ก ตลับเมตร
    2 ฉากเหล็ก ไม้สามเหลี่ยม
    3 ตลับเมตร ไม้สามเหลี่ยม
    4 สายยางวัดระดับ ตลับเมตร
52. เลื่อยชนิดใดใช้สำหรับโกรกไม้
    1 เลื่อยฉลุ
    2 เลื่อยเหล็ก
    3 เลื่อยลันดา
    4 เลื่อยหางหนู   
53. วิธีการใดทำให้ไม้มีความกว้างมากขึ้น
    1 การต่อไม้
    2 การเสริมไม้
    3 การเพลาะไม้
    4 การเข้าชนฉาก
54. การต่อไม้วิธีใดไม่ต้องใช้ตะปูเกลียว
    1 การต่อดาม
    2 การต่อแบบมีเดือย
    3 การต่อแบบบากตรง
    4 การต่อแบบหางเหยี่ยว
55. ถ้าต้องการตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ควรเลือกใช้เครื่องมือใด
    1 เกรียง
    2 ไม้กวาด
    3 แปรงสลัดน้ำ
    4 บรรทัดถือปูน
56. ข้อใดเป็นวิธีบำรุงรักษาเกรียงหลังจากการใช้งาน
    1 ขูดสิ่งสกปรกออก
    2 ตากแดดให้แห้งแล้วทาน้ำมัน
    3 ล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
    4 เช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมัน
57. กระบะถือปูนเหมาะสำหรับทำงานใด
    1 ใช้เคาะปูนที่ติดผนัง
    2 ใช้จับเส้นตามขอบเสา
    3 ใช้ผสมปูนฉาบให้เข้ากัน
    4 ใช้พักปูนที่ผสมแล้วก่อนนำไปฉาบ
58. ถ้าเทคอนกรีตไม่เสร็จในวันเดียวและต้องเทในวัน  ถัดไปควรทำอย่างไร
    1 รดน้ำคอนกรีตที่เทแล้วให้ชุ่ม
    2 นำทรายมาเทคลุมทับบริเวณรอยต่อ
    3 ใช้กระสอบชุบน้ำปิดคอนกรีตที่เทไว้
    4 แต่งรอยต่อคอนกรีตที่เทไว้ให้ขรุขระ
59. สีอัลคิดเหมาะสำหรับงานใด
    1 ทาสีเฟอร์นิเจอร์
    2 ทาสีเครื่องใช้ไฟฟ้า
    3 ทาสีรั้วเหล็กรอบบ้าน
    4 ทาสีผนังห้องภายในบ้าน   
60. ลูกกลิ้งเหมาะสำหรับงานทาสีข้อใด
    1 ผนังห้อง
    2 ขอบวงกบหน้าต่าง
    3 ประตูไม้ห้องรับแขก
    4 พื้นที่ระหว่างมุมห้องที่ติดกัน

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1.  การป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง
                                    
 2.  เตารีดไฟฟ้ามีหลักการทำงานอย่างไร
                                                           
       ...............................................................................

         เฉลยข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1      1.  2      2.  1      3.  3      4.  2      5.  2      6.  4      7.  1      8.  1      9.  3    10.  3
    11.  4    12.  3    13.  4    14.  2    15.  3    16.  4    17.  2    18.  1    19.  1    20.  1
    21.  2    22.  4    23.  1    24.  1    25.  4    26.  3    27.  1    28.  1    29.  2    30.  1
    31.  2    32.  4    33.  4    34.  2    35.  3    36.  1    37.  2    38.  2    39.  4    40.  3
    41.  4    42.  2    43.  1    44.  4    45.  2    46.  2    47.  2    48.  1    49.  1    50.  2
    51.  1    52.  3    53.  3    54.  2    55.  4    56.  4    57.  4    58.  4    59.  3    60.  1
ตอนที่ 2  
    1. 1. ดูแลตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอยู่เสมอ
        2. ระมัดระวังตนเองขณะปฏิบัติงาน
        3. จัดสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่จะทำงาน
        4. การทำงานในที่สูงควรใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตก เช่น เข็มขัดนิรภัย
        5. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานใกล้เชื้อเพลิง ควรมีน้ำยาดับเพลิงวางไว้ใกล้ ๆ
     2. เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วจะเกิดความร้อนและจะถ่ายเทไปยังพื้นเตารีดไฟฟ้า เมื่อมีความร้อนมากขึ้นแผ่นโลหะคู่จะเกิดการงอตัว ทำให้แรงกดระหว่างหน้าคอนแทกลดลงจนทำให้คอนแทกตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อความร้อนลดลงโลหะคู่ก็จะเริ่มเหยียดตรง ทำให้คอนแทกต่อกับกระแสไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: