ข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

                                  ข้อสอบกลางภาค
               การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

                               ........................................
1.   ข้อใดเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม
    1  ชุมชน
    2  ตลาด
    3  หมู่บ้าน
    4  ครอบครัว
2.   สถาบันใดสำคัญที่สุดที่ปลูกฝังให้สมาชิกอยู่ในสังคมได้อย่างมีวามสุข
    1  ชุมชน
    2  ตลาด
    3  หมู่บ้าน
    4  ครอบครัว
3.   การปฏิบัติงานตามข้อใดที่จะทำให้สมาชิกทุกคนในบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข
    1  ทำงานโดยเอาเปรียบผู้อื่น
    2  ทำงานเพื่อหวังผลตอบแทน
    3  ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเอง
    4  ทำงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
4.   ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของลูกได้ถูกต้อง
    1  ช่วยทำงานบ้าน
    2  หารายได้เลี้ยงครอบครัว
    3  ดูแลงานทุกอย่างในบ้าน
    4  อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร
5.   ข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
    1  มีความรักใคร่ห่วงใยกัน
    2  มีการทะเลาะกันเป็นประจำ
    3  มีพ่อตัดสินใจทุกอย่างในบ้าน
    4  แม่เป็นผู้รับผิดชอบงานทุกอย่างในบ้าน   
6.   ข้อใดกล่าวผิด
    1  คนเรียบร้อยไม่สามารถทำงานบริการครอบครัวได้
    2  คนคล่องแคล่วว่องไวเหมาะที่จะทำงานบริการบุคคลในครอบครัว
    3  การดูแลบริการบุคคลในครอบครัวเป็นความ รับผิดชอบของทุกคน
    4  การดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของครอบครัวเป็นงานบริการบุคคลของครอบครัว
7.   เด็ก ๆ มีหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวในด้านใด
    1  ช่วยล้างผัก
    2  ทำสวนครัว
    3  ประกอบอาหาร
    4  ทำความสะอาดบ้าน
8.   บุคคลวัยใดจะได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด
    1  วัยรุ่น
    2  วัยเด็ก
    3  วัยชรา
    4  วัยผู้ใหญ่
9.   เด็กในวัยเรียนนอกจากจะให้อาหารครบตามหลักโภชนาการแล้ว ควรให้อาหารเสริมประเทภใด
    1  ไขมัน
    2  โปรตีน
    3  แร่ธาตุ
    4  คาร์โบไฮเดรต
10. สิ่งใดสำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพของเด็กเล็ก
    1  การฉีดวัคซีน
    2  การเล่นของเล่น
    3  การรับประทานอาหาร
    4  การส่งเสริมด้านสติปัญญา
11.  สิ่งใดแสดงถึงการเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นของเด็กผู้หญิง
    1  มีสมาธิสั้น
    2  มีน้ำหนักมาก
    3  มีประจำเดือน
    4   มีเสียงแตกห้าว
12.  เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงต้องการอาหารประเภทเหล็กและแคลเซียมมาก
    1  เพื่อบำรุงสมอง
    2  เพื่อให้ร่างกายสูงเพิ่มขึ้น
    3  เพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรง
    4  เพื่อบำรุงเลือด กระดูก และฟัน
13. เพราะเหตุใดผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารประเภทย่อยง่าย
    1  เพื่อไม่ให้ท้องเสีย
    2  เพื่อไม่ให้เป็นโรคเหน็บชา
    3  เพื่อไม่ให้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
    4  เพื่อไม่ให้เป็นโรคริดสีดวงทวาร
14. เราควรปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้อย่างไร
    1  ช่วยบีบนวดร่างกาย
    2  อยู่ให้ห่างไกลผู้ป่วย
    3  ช่วยป้อนอาหารและน้ำ
          4   พูดกระตุ้นให้ช่วยเหลือตนเอง
15.  ข้อใดสำคัญที่สุดในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด 2009
    1  อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา
    2  ทำความสะอาดร่างกายตลอดเวลา
    3  จัดสถานที่พักผ่อนแยกเป็นสัดส่วน
    4   ให้รับประทานอาหารที่สะอาดทุกวัน
16. วิธีใดเป็นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
    1  พาไปทำบุญที่วัด
    2  พาไปพบญาติพี่น้อง
    3  พาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ
    4  พาไปเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้า
17.  “น้องชายของหน่อยกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ทุกวันเขาจะเล่นเกมโดยไม่ยอมทำอะไรเลย” ถ้านักเรียนเป็นหน่อยจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
    1  ชวนน้องไปเล่นกีฬา
    2  ชวนน้องเล่นเกมด้วยกัน
    3  ชวนน้องไปดูภาพยนตร์
    4   ชวนน้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
18. การสร้างความอบอุ่นในครอบครัวทำได้อย่างไร
    1  รู้จักปรึกษาหารือกัน
    2  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
    3  รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
    4  ถูกทุกข้อ
19. วิธีใดเป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่น
    1  ทุกคนในครอบครัวต่างคนต่างอยู่
    2  ทุกคนในครอบครัวมีความรักและสามัคคีกัน
    3  ทุกคนในครอบครัวต้องหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว
    4  ทุกคนในครอบครัวจะต้องทำตามคำสั่งเจ้าของบ้านอย่างเดียว
20.  ข้อใดกล่าวถึงสัมพันธภาพที่ไม่ดีในครอบครัว
    1  ครอบครัวของไก่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
    2  ครอบครัวของกวางทะเลาะกันเป็นประจำ
    3  ครอบครัวของกุ้งพูดคุยและปรึกษาหารือกัน
    4  ครอบครัวของกบมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
21.  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทำงานบ้านได้ถูกต้อง
    1  ช่วยให้งานเสร็จเร็ว
    2  ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
    3  ทำให้ทุกคนในบ้านรู้หน้าที่ของตนเอง
    4  ถูกทุกข้อ
22.  งานบ้านประเภทใดที่ควรทำเป็นประจำทุกวัน
    1  ซักผ้าม่าน
    2  รดน้ำต้นไม้
    3  ตกแต่งบ้าน
    4  ทำความสะอาดเพดาน
23.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวางแผนทำงานบ้าน
    1  เพื่อให้พ่อบ้านมีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น
    2  เพื่อให้สมาชิกในครอบครอบมีงานทำ
    3  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวออกกำลังกาย
    4  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวทำงานเสร็จเร็ว
24. การทำงานบ้านขั้นตอนใดควรทำเป็นลำดับสุดท้าย
    1  ลงมือปฏิบัติงาน
    2  กำหนดค่าใช้จ่าย
    3  ประเมินผลการทำงาน
    4  เสนอแนะการทำงานครั้งต่อไป
25. ใครปฏิบัติเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านและบริเวณ
    1  บัวช่วยแม่ทำกับข้าวทุกวัน
    2  บีมปัดกวาดห้องนอนเป็นประจำ
    3  เบลนำปลอกหมอนมาซักทุก 2 สัปดาห์
    4  บูมช่วยพ่อแม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในบ้าน
26. ถ้าจะทำความสะอาดฝุ่นละอองบนกระจกบานเกล็ด และชั้นวางของควรใช้เครื่องมือใด
    1  ไม้กวาดอ่อน
    2  ไม้กวาดขนไก่
    3  ไม้กวาดด้ามยาว
    4  ไม้กวาดเสี้ยนตาล
27. อุปกรณ์ใดใช้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบร่องซีเมนต์
    1  แปรงลวด
    2  แปรงกาบมะพร้าว
    3  แปรงพลาสติกแข็ง
    4  แปรงพลาสติกขนอ่อน
28. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทำความสะอาด  พื้นปูน
    1  ล้างด้วยน้ำสะอาด
    2  กวาดพื้นด้วยไม้กวาดด้ามยาว
    3  ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดบริเวณที่สกปรก
    4  ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคผสมผงซักฟอกเทให้ทั่ว
29. ข้อใดควรปฏิบัติเป็นลำดับสุดท้ายของการทำความสะอาดประตูและหน้าต่าง
    1  เช็ดด้วยผ้าแห้ง
    2  ล้างด้วยน้ำสะอาด
    3  ปัดด้วยไม้กวาดดอกหญ้า
    4  เช็ดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
30. วิธีใดเป็นการดูแลรักษาสวนไม้ดอกและไม้ประดับให้สวยงามอยู่เสมอ
    1  ฉีดยาฆ่าแมลงทุกวัน
    2  จ้างคนดูแลสวนหลาย ๆ คน
    3  ล้อมรั้วและทาสีรั้วให้สวยงาม
    4  ตัดแต่งใบและกำจัดวัชพืชเสมอ
31. บ้านที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามจะส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยอย่างไร
    1  มีสุขภาพจิตดี
    2  มีรายได้เพิ่มขึ้น
    3  ทำให้เกิดความประหยัด
    4  ทำให้บ้านมีพื้นที่กว้างขวาง
32. ใครจัดตกแต่งบ้านไม่ปลอดภัย
    1  ก้อยทำบันไดบ้านให้ถี่
    2  เล็กติดตั้งตู้ยาใกล้มือเด็ก
    3  จิ๋วติดสวิตช์ไฟใกล้ประตู
          4  น้อยติดโคมไฟที่รั้วบ้าน
33. การจัดตกแต่งห้องรับแขกควรคำนึงถึงสิ่งใด   มากที่สุด
    1  ความสวยงาม
    2  ขนาดของห้อง
    3  ความเป็นสัดส่วน
          4  จำนวนของเครื่องเรือน
34. ถ้าสวนหลังบ้านมีต้นไม้และดอกไม้ขึ้นรกเต็มไปหมด จะมีวิธีการดูแลอย่างไร
    1  งดให้น้ำและลดการใส่ปุ๋ย
    2  ปล่อยทิ้งไว้เพื่อความร่มรื่น
    3  ตัดแต่งให้เป็นรูปทรงสวยงาม
    4  ถอนทิ้งให้หมดเพื่อความสวยงาม       
35.  ห้องนอนควรทาสีอะไร เพราะเหตุใด
    1  สีแดง เพราะแลดูสดใส
    2  สีฟ้าอ่อน เพราะแลดูนุ่มนวล
    3  สีดำ เพราะทำให้นอนหลับง่าย
    4  สีขาว–แดง เพราะแลดูกว้างขวาง
36. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค
    1  สิ่งของที่สิ้นเปลือง
    2  สิ่งของที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
    3  สิ่งของเครื่องใช้ที่รับประทานได้
    4  สิ่งใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
37. ใครดูแลเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังไม่ถูกวิธี
    1  มุกใช้ผ้าชุบน้ำยาขัดหนังขัด
    2  แอมใช้น้ำยาเช็ดหนัง 2รอบ
    3  ส้มใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาขัดหนังขัด
    4  ปลาใช้แปรงปัดฝุ่นให้ไปในทางเดียวกัน
38. เครื่องใช้ข้อใดควรทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น ผสมสบู่
    1  เหล็ก
    2  สเตนเลส
    3  เครื่องเงิน
    4  อะลูมิเนียม
39. ข้อใดเป็นวิธีการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
    1  เลือกที่มีราคาแพง
    2  เลือกที่มีสีสันสวยงาม
    3  เลือกที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
    4  เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คนในครอบครัวชอบเหมือนกัน
40. ถ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าชั้นนอกสกปรกควรทำความสะอาดอย่างไร
    1  ขัดด้วยแผ่นขัด
    2  ขัดด้วยแปรงซักผ้า
    3  เช็ดด้วยกระดาษทิชชู
    4  เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด
41.  “ศิรินต้องการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือไม่”  ศิรินควรทำอย่างไร
    1  ทดลองใส่ก่อน
    2  พาเพื่อนไปช่วยเลือก
    3  ให้เจ้าของร้านช่วยเลือก
    4  วัดจากขนาดตัวเดิมไปซื้อ
42.  ถ้าต้องการซื้อรองเท้าควรเลือกซื้อเวลาใด    เหมาะสมที่สุด
    1  เวลาเช้า
    2  เวลาเที่ยง
    3  เวลาบ่าย
    4  เวลาเย็น
43.  ข้อใดกล่างถูกต้องที่สุด
    1  คนรูปร่างผอมสูงควรใส่เสื้อลายดอกเล็ก ๆ
    2  คนรูปร่างเล็กควรใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีส้ม
    3  คนรูปร่างอ้วนเตี้ยควรใส่เสื้อมีจีบติดลูกไม้
    4  คนรูปร่างใหญ่ควรใส่เสื้อสีสดใสและรัดรูป
44.  ระพีรูปร่างอ้วนเตี้ย ผิวคล้ำ ควรเลือกใส่เสื้อผ้าอย่างไร
    1  ทุกลวดลาย สีอ่อน
    2  ผ้าลายดอกเล็ก สีเข้ม
    3  ผ้าลายตามขวาง สีอ่อน
    4  ผ้าระบายลูกไม้โปร่ง สีหม่น   
45.  การไปงานแต่งงานควรแต่งกายอย่างไรให้   เหมาะสม
    1   แต่งกายสีฉูดฉาด
    2  แต่งกายชุดดำทั้งชุด
    3  แต่งกายชุดสีขาว–ดำ
    4  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
46.  ใครแต่งกายเหมาะสมที่สุด
    1  บ๊วยใส่ชุดสีขาวไปงานบวช       
    2  เม่นใส่เสื้อคอกว้างไปงานศพ
    3  อ๊อดใส่ชุดสีน้ำเงินเข้มไปงานแต่งงาน   
    4  หวานใส่ชุดสีเนื้อเป็นมันวาวไปตลาด
47. เพราะเหตุใดจึงควรแช่ผ้าไว้ก่อนซัก
    1  เพื่อให้ผ้านิ่ม
    2  เพื่อให้ผงซักฟอกละลาย
    3  เพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออก
    4  เพื่อให้ผงซักฟอกซึมเข้าผ้าเร็วขึ้น
48. ถ้าเสื้อเปื้อนหมากฝรั่งควรทำความสะอาดอย่างไร
    1  แช่น้ำร้อนทิ้งไว้ 1 คืน
    2  ใช้สบู่ถูบริเวณรอยเปื้อน
    3  ใช้น้ำแข็งถูบริเวณรอยเปื้อน
    4  บีบมะนาวหรือใช้เปลือกมะนาวถู
49. การรีดเสื้อควรรีดบริเวณใดก่อน
    1  ปกเสื้อ
    2  ชายเสื้อ
    3  สาบเสื้อ
    4  แขนเสื้อ
50. ใครดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ได้เหมาะสม
    1  อารีผูกผ้ากันเปื้อนเวลาประกอบอาหาร
    2  นิพนธ์รูดซิปกางเกงแรง ๆ จะได้ไม่ติดขัด
    3  ปองพลใช้มือล้วงกระเป๋ากางเกงตลอดเวลา
    4  พรทิพย์นำเหรียญเงินใส่ในกระเป๋ากระโปรง
51. การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองส่งผลดีอย่างไร
    1  มีรายได้เพิ่มขึ้น
    2  ทำให้ผ้าสวยงาม
    3  เสื้อผ้าน่าสวมใส่
    4  ช่วยประหยัดรายจ่าย
52. ใครรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    1  ตุ่นนำเสื้อผ้าเก่าไปบริจาค
    2  แก้วซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้น้อง
    3  ปอนำเสื้อเก่ามาดัดแปลงเป็นผ้ากันเปื้อน
    4  อ้อมนำเสื้อขาดไปจ้างช่างเย็บผ้าซ่อมแซม
53. ข้อใดไม่ใช่หลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า
    1  การออกแบบให้เหมาะสม
    2   การเตรียมเครื่องมือให้พร้อม
    3  ความภาคภูมิใจในการทำงาน
    4  ความคุ้มค่าในการนำไปใช้งาน
54. “ทำด้วยเหล็กแผ่นกลม บาง มีฟันเฟืองเป็นซี่ หยักถี่ ๆ” คือคุณสมบัติของเครื่องมือใด
    1  เข็มจักร
    2  ลูกกลิ้ง
    3  ที่เลาะผ้า
    4  ชอล์กเขียนผ้า
55. ก่อนใช้ลูกกลิ้งกลิ้งบนผ้าควรทำอย่างไร
    1  รองใต้ผ้าด้วยกระดาษกดรอย
    2  เลาะด้ายเนาออกด้วยที่เลาะผ้า
    3  ลากเส้นบนผ้าด้วยชอล์กเขียนผ้า
    4  จับผ้าให้ตึงแล้วกลัดด้วยเข็มหมุด   
56. การเย็บผ้าลักษณะใดคล้ายกับการเย็บด้วยจักร
    1  การด้นตะลุย
    2  การด้นธรรมดา
    3  การด้นถอยหลัง
    4  การเย็บตะเข็บธรรมดา
57.  กางเกงยีนส์ควรเย็บตะเข็บลักษณะใด
    1  ตะเข็บคู่
    2  ตะเข็บลวด
    3  ตะเข็บซ้อน
    4  ตะเข็บเข้าถ้ำ
58.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนยางยืด  ขอบเอวกางเกง
    1  ตัดสายยางยืดเก่าให้ขาด
    2  เลาะขอบกางเกงออกประมาณ 2 นิ้ว
    3  วัดขนาดยางยืดให้สั้นกว่ารอบเอว 3 นิ้ว
    4  สอดปลายยางยืดใหม่เข้าในขอบกางเกง
59. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการดัดแปลงเสื้อที่มี     ปกขาดเป็นเสื้อคอกลมได้ถูกต้อง
    1  เลาะปก เนา รีดให้เรียบ เย็บ
    2  เลาะปก เนา เย็บ รีดให้เรียบ
    3  เลาะปก รีดให้เรียบ เนา เย็บ
    4  เลาะปก รีดให้เรียบ เย็บ เนา
60. ถ้ากางเกงถูกเกี่ยวขาดเป็นรูปปากฉลามควรซ่อมแซมด้วยวิธีใด
    1  การปะ
    2  การชุน
    3 การด้น
    4  การสอย

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1.  ประโยชน์ของการดูแลและบริการบุคคลในครอบครัวมีอะไรบ้าง
                                                       
2.  การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านมีความสำคัญอย่างไร
                                                                                                       
   ...................................................
เฉลยข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1      1.  4      2.  4      3.  4      4.  1      5.  1      6.  1      7.  1      8.  2      9.  2    10.  1
    11.  3    12.  4    13.  3    14.  3    15.  3    16.  3    17.  1    18.  4    19.  2    20.  2
    21.  4    22.  2    23.  4    24.  3    25.  2    26.  2    27.  3    28.  1    29.  1    30.  4
    31.  1    32.  2    33.  1    34.  3    35.  2    36.  2    37.  2    38.  3    39.  3    40.  4
    41.  1    42.  3    43.  2    44.  2    45.  4    46.  1    47.  3    48.  3    49.  3    50.  1
    51.  4    52.  3    53.  3    54.  2    55.  1    56.  3    57.  1    58.  3    59.  3    60.  1
ตอนที่ 2    
1.   ฝึกให้เป็นคนรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน ช่วยประหยัดแรงงานและประหยัดรายจ่ายของครอบครัว และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่คนในครอบครัว
2.   ทำให้บ้านและบริเวณบ้านสะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย โดยการจัดองค์ประกอบทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกของบ้านให้สอดคล้องตามหลักการทางศิลปะ จะทำให้มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย งบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: