ข้อสอบกลางภาคที่1 วิชาทัศนศิลป์ ม.2 ฉบับที่ 1

                              ข้อสอบกลางภาค1   วิชา ทัศนศิลป์ ม.2    ฉบับที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ตอนที่ 1
1. กรรมวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบใดจัดเป็นงานจิตรกรรม
    1 การสลัดสี       
    2 การหยดสี   
    3 การระบายสี    
    4 ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการเขียนภาพแบบตัดทอน
    1 การแทนค่าความรู้สึกด้วยทัศนธาตุ
    2 การนำจุดเด่นมาจัดลำดับความสำคัญ
    3 การนำส่วนประธานและส่วนรองมาจัดภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์
    4 การพิจารณาเลือกจุดเด่นหรือส่วนสำคัญของภาพประมาณ 3–4 จุด
3. ถ้าต้องการเขียนภาพทิวทัศน์ ควรเลือกทิวทัศน์ลักษณะใด
    1 ทิวทัศน์ทะเล   
    2 ทิวทัศน์ป่าเขา   
    3 ทิวทัศน์บ้านเรือน       
    4 ทิวทัศน์ที่ประทับใจ   
4. ปาโบล ปีกัสโซ เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานลักษณะใด
    1 Cubism       
    2 Abstract
    3 Realistic
    4 Romanticism
5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการร่างภาพ
    1 ใช้เส้นร่างเบา ๆ แต่มีความกล้าและมั่นใจ
    2 สังเกตมุมของภาพว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
    3 ร่างโครงสร้างภายนอกก่อนที่จะร่างรายละเอียด ภายใน
    4 ตัดเส้นโครงสร้างภายนอกให้เห็นชัดเจน เพื่อสร้างให้ภาพมีระยะ
6. ข้อใดคือลักษณะของภาพเขียนที่ดี
    1 ภาพเขียนที่ดีควรมีสีสันที่สดใส
    2 ภาพเขียนที่ดีควรมีจุดสนใจหลาย ๆ จุด
    3 ภาพเขียนที่ดีควรมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว
    4 ภาพเขียนที่ดีควรมีการตัดเส้นโครงสร้างภายนอกให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งภาพ
7. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของงานปั้นลอยตัว
    1 เป็นงานปั้นที่สามารถปั้นได้เหมือนของจริงมากที่สุด
    2 มีความสวยงาม มองเห็นได้รอบด้าน และรับน้ำหนักในแนวนอน
    3 มีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่างานปั้นแบบนูนต่ำและแบบนูนสูง   
    4 เป็นงานปั้นที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านและรับน้ำหนักในแนวตั้ง
8. ข้อใดคือข้อดีของการสร้างงานปั้นจากของจริง
    1 เป็นการปั้นจากประสบการณ์ล้วน ๆ
    2 เป็นการปั้นโดยคำนึงถึงคุณค่า ประโยชน์ใช้สอย
    3 เป็นการปั้นโดยคำนึงถึงความเหมือนจริงและความถูกต้องตามแบบ
    4 ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ
    1 สีไม้           
    2 สีพิมพ์
    3 กระจก
    4 เครื่องมือแกะไม้
10. ข้อใดคือส่วนประกอบของการพิมพ์ภาพ
    1 แม่พิมพ์
    2 สีที่ใช้พิมพ์
    3 พื้นที่รองรับการพิมพ์
    4 ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 ภาพพิมพ์หิน/เทียนไข
    2 ภาพพิมพ์โลหะ/น้ำกรด
    3 ภาพพิมพ์สเต็นซิล/แปรงสีฟัน
    4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 12–14
    1 Stencil
    2 Woodcut
    3 Lithograph
    4 Silk Screen
12. การพิมพ์ที่เกิดจากการเจาะแม่พิมพ์ให้เป็นช่องแล้วทำให้สีลอดผ่านช่องที่เจาะติดลงบนกระดาษที่พิมพ์ ___
13. การพิมพ์ภาพโดยให้สีผ่านผ้าไหมที่ขึงลงบนกรอบไม้ลงบนกระดาษพิมพ์ ___
14. การพิมพ์ภาพโดยการใช้แผ่นหินขัดให้เรียบเป็นแบบแม่พิมพ์ ___
15. การสร้างสรรค์ที่ดีคือการสร้างสรรค์ใด
    1 การสร้างตึกสูงเสียดฟ้า
    2 การผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่อธุรกิจ
    3 การผลิตผลงานเพื่อความต้องการของตนเอง
    4 การพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นมีคุณค่ายิ่งขึ้น
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16–18
    1 Creative in Thinking
    2 Creative in Function
    3 Creative in Beauty
16. การคิดแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนางานหมายถึงข้อใด _____
17. การสร้างสรรค์ความงามที่แปลกใหม่ให้งดงามและมีคุณค่ายิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติหมายถึงข้อใด _____
18. การสร้างสรรค์ดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้มีคุณค่าทาง
ประโยชน์ใช้สอย หมายถึงข้อใด _____
19. การออกแบบตกแต่งบ้านและห้องรับแขกเป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ในประเภทใด
    1 ทางความคิด
    2 ทางความงาม
    3 ทางความรู้สึก
    4 ทางประโยชน์ใช้สอย
20. “วินัยเข้าอบรมการออกแบบสร้างสรรค์งานปั้นจากกระดาษทิชชู” แสดงว่าวินัยมีคุณสมบัติของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ข้อใด
    1 เป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
    2 เป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าทำอย่างมีกระบวนการ
    3 เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ
    4 เป็นผู้ที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แปลกแหวกแนว ไม่ค่อยเหมือนผู้อื่น
21. ข้อใดคือประสบการณ์
    1 การที่มนุษย์ผ่านการได้ฟังมาบ่อยครั้ง
    2 การที่มนุษย์ผ่านการได้เห็นมาบ่อยครั้ง
    3 การที่มนุษย์ผ่านการได้ปฏิบัติมาบ่อยครั้ง
    4 ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดคือจินตนาการ
    1 การปฏิบัติด้วยตนเอง
    2 การสัมผัสรับรู้ธรรมชาติ
    3 การคิดสร้างภาพในจิตใจ
    4 การวาดภาพบันทึกความงาม
23. เส้นระดับสายตาหรือเส้นขอบฟ้า หมายถึงข้อใด
    1 เส้นแนวตั้งที่ยาวที่สุด
    2 เส้นแนวตั้งที่อยู่ตามอาคาร
    3 เส้นแนวนอนที่แบ่งระหว่างหลังคาบ้านเรือนกับขอบฟ้า
    4 เส้นแนวนอนที่แบ่งระหว่างพื้นดินหรือพื้นน้ำกับขอบฟ้า
24. ในการเขียนภาพทัศนียภาพ วัตถุที่อยู่ใกล้มีขนาดอย่างไร
    1 เท่ากับวัตถุที่อยู่ไกลตา
    2 เล็กกว่าวัตถุที่อยู่ไกลตา
    3 ใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกลตา
    4 ไม่มีข้อใดถูก
25. ถ้าต้องการแสดงเนื้อที่พื้นดินหรือทะเลมากกว่าท้องฟ้า เส้นระดับสายตาควรอยู่ตรงส่วนใดของภาพ
    1 เส้นระดับสายตาอยู่ด้านบนของภาพ
    2 เส้นระดับสายตาอยู่ด้านล่างของภาพ
    3 เส้นระดับสายตาอยู่ระหว่างกลางของภาพ
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
26. การเขียนทัศนียภาพแบบจุดรวมสายตา 1 จุด มีประโยชน์อย่างไรต่อการร่างภาพทิวทัศน์
    1 แสดงระยะและความลึกของภาพอย่างชัดเจน
    2 แสดงระยะและสีสันของภาพได้อย่างชัดเจน
    3 แสดงระยะและมุมมองของภาพได้อย่างชัดเจน
    4 แสดงระยะและรูปทรงภายในภาพได้อย่างชัดเจน
27. ภาพเขียนบนผนังถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยู่ในถ้ำใด
    1 ถ้ำผีหัวโขน ประเทศไทย
    2 ถ้ำกระบอก ประเทศไทย
    3 ถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย
    4 ถ้ำอัลตามิร่า ประเทศสเปน
28. ข้อใดหมายถึงการออกแบบ
    1 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไม่ซ้ำสิ่งเก่า
    2 การสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ
    3 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ผสมผสานกับสิ่งเก่า
    4 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือการปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งเก่าให้มีรูปแบบแปลกใหม่ยิ่งขึ้น
29. ข้อใดไม่ใช่การออกแบบตกแต่งภายใน
    1 ห้องน้ำ       
    2 ห้องครัว   
    3 สวนหย่อม
    4 ห้องรับแขก
30. การออกแบบตกแต่งห้องนอนเป็นการออกแบบประเภทใด
    1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
    2 การออกแบบพาณิชยศิลป์
    3 การออกแบบตกแต่งภายใน
    4 การออกแบบตกแต่งภายนอก
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 31–37
    1 การออกแบบตกแต่ง
    2 การออกแบบนิเทศศิลป์
    3 การออกแบบผลิตภัณฑ์
    4 การออกแบบพาณิชยศิลป์
    5) การออกแบบสถาปัตยกรรม
31. การออกแบบสิ่งก่อสร้าง ออกแบบอาคาร หมายถึงข้อใด ____
32. กล้องถ่ายรูปเป็นผลงานจากการออกแบบในข้อใด ___
33. การออกแบบเพื่อปรับปรุง ตกแต่งสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ โดยมุ่งประโยชน์ใช้สอยและความงามเป็นหลัก หมายถึงข้อใด ____
34. การออกแบบเพื่อการติดต่อสื่อสาร ที่สื่อความหมายความเข้าใจทางสายตา หมายถึงข้อใด ____
35. สะพานพระราม 8 เป็นผลงานจากการออกแบบในข้อใด ____
36. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ หมายถึงข้อใด ____
37. การออกแบบที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค หมายถึงข้อใด ____
38. ข้อใดสัมพันธ์กัน   
    1 การออกแบบตกแต่ง/สวนหย่อม
    2 การออกแบบผลิตภัณฑ์/โทรศัพท์มือถือ
    3 การออกแบบนิเทศศิลป์/ป้ายโฆษณา
    4 ถูกทุกข้อ
39. การออกแบบสถาปัตยกรรมควรคำนึงถึงสิ่งใด
    1 ความสวยงาม
    2 ความคงทนถาวร
    3 ความสะดวกสบาย
    4 ถูกทุกข้อ
40. การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรคำนึงถึงสิ่งใด
    1 ความทันสมัย   
    2 ความสวยงาม
    3 ประโยชน์ใช้สอย   
    4 ถูกทุกข้อ
41. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    1 การออกแบบเตียงนอนเป็นผลงานจากการออกแบบนิเทศศิลป์
    2 การออกแบบห้องครัวเป็นผลงานจากการออกแบบผลิตภัณฑ์
    3 การออกแบบป้ายโฆษณาเป็นผลงานจากการออกแบบตกแต่ง
    4 การออกแบบเขื่อนป่าสักชลสิทธ์เป็นผลงานจากการออกแบบสถาปัตยกรรม
42. ข้อใดไม่ใช่การรับรู้ความงามมนุษย์
    1 มนุษย์รับรู้ความงามในธรรมชาติได้ด้วยการสัมผัส
    2 มนุษย์รับรู้ความงามในธรรมชาติได้ด้วยการมองเห็น
    3 มนุษย์รับรู้ความงามในธรรมชาติได้ด้วยการได้ยินเสียง
    4 ไม่มีข้อใดถูก
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 43–46
    1 ทัศนศิลป์
    2 ดนตรี
    3 นาฏศิลป์
43. ศิลปะที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ลีลาการร่ายรำที่ดัดแปลงมาจากลีลาการแหวกว่ายของฝูงปลา ____
44. ศิลปะที่สามารถชื่นชมความไพเราะด้วยการฟัง ____
45. ศิลปะที่สามารถชื่นชมด้วยลีลาท่าทาง ____
46. ศิลปะที่สามารถรับรู้และชื่นชมความงามได้ด้วยสายตา ____
47. ข้อใดสรุปความหมายของศิลปะได้ดีที่สุด
    1 สิ่งที่มนุษย์เลียนแบบจากธรรมชาติ
    2 วิธีการสื่อความรู้สึกระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
    3 สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์เพื่อความงามและความพอใจ
    4 งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ที่ใช้ความพยายามด้วยมือและความคิด
48. ข้อใดคือผลงานวิจิตรศิลป์
    1 กระถางต้นไม้เซรามิก
    2 ภาพปะติดด้วยกระดาษสี
    3 ประติมากรรมปูนปลาสเตอร์
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
49. ศิลปะประเภทใดสนองความต้องการทางด้านร่างกายเศรษฐกิจ และชีวิตประจำวัน
    1 ทัศนศิลป์
    2 วิจิตรศิลป์
    3 ศิลปะประยุกต์
    4 ดนตรีและนาฏศิลป์ตอนที่ 2
คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. การสร้างสรรค์หมายถึงอะไร
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นงานทัศนศิลป์ประเภทใด
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

.........................................................................................
เฉลยข้อสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ฉบับที่ 1    (หลักสูตร 2544)

ตอนที่ 1
1. 4    2. 1    3. 4    4. 1    5. 4    6. 3       7. 4    8. 3    9. 1    10. 4   
11. 4    12. 1    13. 4    14. 3    15. 4      16. 1    17. 3    18. 2    19. 2   20. 3   
21. 4    22. 3    23. 4    24. 3    25. 1     26. 1    27. 4    28. 4    29. 3    30. 3   
31. 5    32. 3    33. 1    34. 2    35. 5    36. 3    37. 4    38. 4    39. 4     40. 4   
41. 4    42. 4    43. 3    44. 2    45. 3    46. 1    47. 3    48. 4    49. 3

ตอนที่ 2
1.       การคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหม่ เพื่อสนองความต้องการของตนเองและสังคม
2.    ประเภทวิจิตรศิลป์
ไม่มีความคิดเห็น: