ข้อสอบกลางภาค1 ทัศนศิลป์ ม. 1 ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1

                                  ข้อสอบกลางภาค  ทัศนศิลป์ ม.  1  ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1
       คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. จุดมีลักษณะเป็นอย่างไร
    1 กลม ๆ
    2 เส้น ๆ
    3 แหลม ๆ
    4 เหลี่ยม ๆ

2. สัตว์ในข้อใดมีลักษณะประกอบทัศนธาตุเกี่ยวกับจุด
    1 ม้า
    2 ช้าง
    3 เสือดาว
    4 กระต่าย
3. จุดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร
    1 การกด
    2 การลาก
    3 การเขียน
    4 การระบาย
4. ลายจุดบนดอกไม้และใบไม้คือจุดในลักษณะใด
    1 จุดที่เกิดจากสารเคมี
    2 จุดที่เกิดจากแสงแดด
    3 จุดที่เกิดจากธรรมชาติ
    4 จุดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์
5. การภาพวาดที่เกิดจากจุดมีวิธีการอย่างไร
    1 กด
    2 จิ้ม
    3 แต้ม
     4 ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือเส้นในงานทัศนศิลป์
    1 เส้นของเสาไฟฟ้า
    2 เส้นของตัวการ์ตูน
    3 เส้นของปลาการ์ตูน
    4 เส้นของขอบหนังสือ
7. ขอบปากถ้วยกาแฟเป็นเส้นที่มีลักษณะอย่างไร
       1 เส้นดิ่ง
       2 เส้นโค้ง
       3 เส้นเฉียง
       4 เส้นฟันปลา
8. สัตว์ในข้อใดมีลักษณะประกอบทัศนธาตุเกี่ยวกับเส้น
    1  วัว
    2 ปลา
    3 ม้าลาย
    4เสือดาว
9. ข้อใดคือรูปร่างอิสระ
    1 รูปร่างกีตาร์
    2 รูปร่างแก้วน้ำ
    3 รูปร่างปิระมิด
    4 รูปร่างเปลวเทียน
10. รูปร่างมีกี่มิติ
    1 2 มิติ       
    2 3 มิติ       
    3 4 มิติ
    4 5 มิติ
11. ฐานปิระมิดมีรูปร่างอย่างไร
    1 วงกลม
    2 สี่เหลี่ยม
    3 ห้าเหลี่ยม
    4 สามเหลี่ยม
12. ข้อใดมีขนาดแตกต่างไปจากข้ออื่น
    1 วัว
    2 ม้า
    3 ด้วง
    4 กระบือ

13. สัดส่วนในข้อใดมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด
    1 ลา / ม้าน้ำ
    2 แก้ว / ถ้วย
    3 วิทยุ / ตู้เย็น
    4 รถยนต์ / รถไฟ
14. ส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสง จากข้อความคือทัศน
ธาตุอะไร
    1 เงา       
    2 แสง       
    3 น้ำหนัก
    4 ไม่มีข้อใดถูก
15. ข้อใดไม่ใช่สีที่เกิดจากการหักเหของแสง หรือสีรุ้ง
       1 ม่วง
    2 ชมพู
    3 คราม
    4 เหลือง
16. สีในข้อใดมีความกลมกลืนกันมากที่สุด
    1 สีส้มกับสีแดง    
    2 สีเขียวกับสีแดง   
    3 สีน้ำเงินกับสีส้ม
    4 สีเหลืองกับสีน้ำเงิน
17. ข้อใดคือคู่สีตรงกันข้าม
    1 แดง / เขียว       
    3 ส้ม / เหลือง       
    2 แดง / เหลือง
    4 น้ำเงิน / ม่วง
18. ข้อใดคือสีวรรณะเย็น
    1สีส้ม       
    2 สีแดง       
    3 สีน้ำเงิน
    4 สีส้มเหลือง
19. สีอุ่นให้ความรู้สึกอย่างไร
    1 สงบ   
    2 สดชื่น
    3 ต่อสู้ดิ้นรน
    4 ความคิดฝัน
20. สีในข้อใดเป็นได้ทั้งสีอุ่นและสีเย็น
    1 สีส้ม       
    2 สีฟ้า       
    3 สีแดง
    4 สีเหลือง
21. ข้อใดคือการใช้สีที่ถูกต้อง
    1 เอ๋ใส่เสื้อสีแดงเพื่อให้รู้สึกเย็นสบาย
    2 อ้นทาสีเขียวที่รั้วบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น
    3 เอกทาสีน้ำตาลที่ผนังบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น
    4 ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดมีสีแตกต่างกัน
    1 นกแก้ว / ใบไม้
    2 กล้วยหอม / ลูกไก่
    3 ใบไม้ / รถดับเพลิง
    4 ตู้ไปรณีย์ / ดอกกุหลาบ
    เลือกคำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 23-25
    1 วรรณะสีอุ่น
    2 วรรณะสีเย็น
    3 เป็นได้ทั้งวรรณะสีอุ่นและสีเย็น
23. สีเหลืองอยู่ในวรรณะอะไร_____  
24. สีเม่วงแดงอยู่ในวรรณะอะไร_____  
25. สีเขียวเหลืองอยู่ในวรรณะอะไร_____  
26. ส่วนที่มีน้ำหนักอ่อนที่สุดคือส่วนใด
    1 ส่วนที่ไม่ถูกแสง
    2 ส่วนที่มีวัตถุบังแสง
    3 ส่วนที่แสงเข้าไม่ถึง
    4 ส่วนของวัตถุที่รับแสง
27. แสงคือความสว่างที่สัมผัสได้ด้วยอะไร
    1 มือสัมผัส
    2 จมูกสูดดม
    3 ดวงตามองเห็น
    4 ถูกทุกข้อ
28. ลักษณะ หยาบ คือลักษณะของทัศนธาตุในข้อใด
    1 จุด           
    2 เส้น           
    3 ขนาด
    4 ลักษณะผิว
29. ข้อใดคือลักษณะผิวที่เกิดจากมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
    1 ก้อนหิน
    2 หนังสัตว์
    3 เปลือกไม้
    4 เครื่องแก้ว
30. ความเป็นเอกภาพหมายถึงอะไร
    1 ความโดดเด่น
    2 ความเป็นเอกลักษณ์
    3 ความเสมอกันเท่ากัน
    4 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
31. ผลงานศิลปะที่มีองค์ประกอบกระจัดกระจาย แสดง
ว่าผลงานชิ้นนี้ขาดองค์ประกอบในข้อใด
    1 ความเป็นเอกภาพ
    2 ความกลมกลืน
    3 ความสมดุล
    4 ไม่มีข้อใดถูก


32. การสัมพันธ์ เข้ากันได้ดี ไม่ขัดแย้งกัน คือความหมาย
ในข้อใด
    1 ความสมดุล
    2 ความโดดเด่น
    3 ความกลมกลืน
    4 ความเป็นเอกภาพ
33. ข้อใดไม่ถูกต้อง
    1 ความกลมกลืนคือเข้ากันได้ดี
    2 ความกลมกลืนคือสัมพันธ์กัน
    3 ความกลมกลืนคือแตกต่างกัน
    4 ความกลมกลืนคือคล้ายคลึงกัน
34. ผลงานที่มีความขัดแย้งกันแสดงว่าผลงานชิ้นนั้นขาด
อะไร
    1 ความเป็นเอกภาพ
    2 ความกลมกลืน
    3 ความสมดุล
    4 ไม่มีข้อใดถูก
35. ข้อใดคือความกลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน
    1 กองมะเขือเทศ
    2 ฝูงปลาตะเพียน
    3 ทุ้งดอกทานตะวัน
    4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 36–41
    1 กลมกลืนด้วยสี
    2 กลมกลืนด้วยเส้น
    3 กลมกลืนด้วยขนาด
    4 กลมกลืนด้วยลักษณะผิว
    5 กลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกัน
    6 กลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน
36. ม้ากับลาคือความกลมกลืนในข้อใด_____  
37. โค้งกับมนคือความกลมกลืนในข้อใด_____         
38. แดงกับส้มคือความกลมกลืนในข้อใด_____         
39. ช้างกับแรดคือความกลมกลืนในข้อใด_____         
40. หมวกทั้ง 2 ใบคือความกลมกลืนในข้อใด_____         
41. ขนแกะกับสำลีคือความกลมกลืนในข้อใด_____         
42. ข้อใดไม่มีความกลมกลืน
    1 สีม่วงกับสีแดง
    2 แกะดำกับแกะขาว
    3 เส้นโค้งกับเส้นก้นหอย
    4 ทุ่งหญ้าสีเขียวกับท้องฟ้าสีคราม
43. การสร้างความกลมกลืนด้วยวรรณะสีเดียวกันเรียกว่า
การใช้สีอะไร
    1 สีเอกรงค์
    2 สีตรงข้าม
    3 สีคู่ตรงข้าม
    4 สีวรรณะเย็น
44. การสร้างความกลมกลืนด้วยสีคือข้อใด
    1 การตัดเส้นด้วยสีดำ
    2 การระบายด้วยสีหลาย ๆ ชนิด
    3 การไล่น้ำหนักอ่อนแก่ด้วยการผสมสีขาว
    4 ใช้สีสันหลากหลายทั้งวรรณะอุ่นและวรรณะเย็น
45. การสัมพันธ์ เข้ากันได้ดี ไม่ขัดแย้งกัน คือความหมาย
ในข้อใด
    1 ความสมดุล
    2 ความโดดเด่น
    3 ความกลมกลืน
    4 ความเป็นเอกภาพ
46. ข้อใดแสดงถึงความกลมกลืนด้วยลักษณะผิว
    1 ขนนก / ขนไก่       
    2 ผ้าฝ้าย / ผ้าไหม       
    3 หนังช้าง / หนังแรด
    4 ถูกทุกข้อ
47. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันเปรียบเหมือนข้อใด
    1 ตาชั่ง       
    2สุนัขวิ่ง       
    3  เก้าอี้ขาหัก
    4 คนยืนขาเดียว
48. ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันเปรียบเหมือนข้อ
ใด
    1 เรือแล่น
    2 รถยนตร์วิ่ง       
    3  สุนัขยืนสองขา   
    4 ถูกทุกข้อ
49. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันในผลงานให้
ความรู้สึกอย่างไร
    1 หยุดนิ่ง           
    2 มีชีวิตชีวา       
    3 เคลื่อนไหว
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
ตอนที่ 2
คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. นักเรียนยกตัวอย่างทัศนธาตุที่สามารถพบเห็นในสิ่งแวดล้อมมาตามหัวข้อต่อไปนี้
จุด___________________________________________________________
_____________________________
_____________________________________________________________
______________________________
เส้น__________________________________________________________
_____________________________
_____________________________________________________________
______________________________
รูปร่างและรูป
ทรง__________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________
______________________________
ขนาด สัดส่วน__________________________________________________________
_____________________
_____________________________________________________________
_____________________________
แสงเงา___________________________________________________________
__________________________
_____________________________________________________________

_____________________________
สี__________________________________________________________
_______________________________
___________________________________________________________
_______________________________
บริเวณว่าง________________________________________________________
__________________________
___________________________________________________________
_______________________________
ลักษณะผิว__________________________________________________________
________________________
____________________________________________________________
______________________________

2. บรรยายผลงานศิลปะต่อไปนี้โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล มาตามความเข้าใจ
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________
เฉลยข้อสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ฉบับที่ 2    (หลักสูตร 2551)

ตอนที่ 1
1. 4        2. 3    3. 1    4. 3     5. 4     6. 2    7. 2      8. 3     9. 4    10. 1
11. 2    12. 3   13. 2  14. 1   15. 2   16. 1   17. 1    18. 3   19. 3    20. 4
21. 2    22. 3   23. 3  24. 1   25. 2   26. 4   27. 3    28. 4   29. 4    30. 4       
31. 1    32. 3   33. 3  34. 2   35. 4   36. 5   37. 2    38. 1   39. 3    40. 6
41. 4    42. 2   43. 1  44. 3   45. 3   46. 4   47. 1    48. 4   49. 1   

ตอนที่ 2
1. จุด              ลายบนตัวสุนัข
    เส้น            สายไฟฟ้า
    รูปร่าง และรูปทรง        เงาและวัตถุ
    ขนาด สัดส่วน        ร่างกายมนุษย์   
    แสงเงา            ตอนเช้า ตอนกลางวัน
    สี            รุ่งกินน้ำ
    บริเวณว่าง        กล่องเก็บของ
    ลักษณะผิว        เปลือกไม้
   
2. ผลงานมีความเป็นเอกภาพ จัดช่อดอกไม้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความกลมกลืน ความสัมพันธ์กันด้วยวรรณะสีเย็น และมีความสมดุล แบบเสมอกลางภายในผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น: