ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ม. 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

                    ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                        วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 60 ข้อ  
   ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที
ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้

 1. ข้อใดหมายถึงวัยผู้ใหญ่
    1  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15–21 ปี
    2  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 21–25 ปี
    3  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 25–50 ปี
    4  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20–60 ปี
2.  ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัยผู้ใหญ่
    1  ร่างกายเสื่อมสภาพ
    2  จริงจังกับการทำงาน
    3  หมดกำลังใจในชีวิต
    4  เป็นที่รักใคร่ของบุตรหลาน
3.  วัยทองมีความหมายตรงกับข้อใด
    1  วัยรุ่นที่มีร่างกายเจริญเติบโต
    2  วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 20–45 ปี
    3  วัยกลางคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
    4  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
4.  ข้อใดคือวัยคุณภาพ
    1  วัยรุ่น
    2  วัยชรา
    3  วัยทอง
    4  วัยเด็ก
5.  ข้อใดคือวัยเจริญพันธุ์
    1  วัยชรา
    2  วัยแรกรุ่น
    3  วัยกลางคน
    4  วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
    1  เป็นบุคคลที่มักมีโรคแทรกซ้อน
    2  เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
    3  เป็นบุคคลที่เป็นภาระของครอบครัว
    4  เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
7.  ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “elder age”ไม่ถูกต้อง
    1  บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
    2  บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุ
    3  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 60–74 ปี
    4  บุคคลที่มีอายุในช่วงที่วัยเบญจเพส
8.  ช่วงอายุใดจัดว่าเป็นคนชรา
    1  60–65 ปี
    2  60–74 ปี
    3  75–90 ปี
    4  90 ปีขึ้นไป
9. ลักษณะใดแสดงถึงการเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ
    1  อารมณ์ร้อน
    2  นอนหลับได้นาน
    3  ร่างกายอ่อนแอลง
    4  เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว
10. ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ
    1  กีฬา
    2  ศาสนา
    3  ท่องเที่ยว
    4  การแต่งกาย
11.  ข้อใดหมายถึงอารมณ์ทางเพศ
    1  ความมั่นคงทางจิตใจ
    2  ความพึงพอใจต่อเพศตรงข้าม
    3  ความชอบในรูปร่างของตนเอง
    4  ความรู้สึกทางเพศที่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า
12. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    1  อารมณ์ทางเพศเป็นสิ่งผิดปกติ
    2  อารมณ์ทางเพศไม่ควรแสดงออก
    3  อารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นได้กับทุกคน
    4  อารมณ์ทางเพศเกิดเฉพาะในวัยรุ่น
13. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศ
    1  เป็นสภาพทางจิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม
    2  เป็นสัญชาตญาณในการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์
    3  เป็นการแสดงความห่วงใยระหว่างเพศชายและหญิง
    4  เป็นการแสดงออกทางเพศเมื่อเพศชายเกิดความต้องการทางเพศ
14. ข้อ้ใดคือฮอร์โมนสำคัญที่ก่อให้เกิดอารมณ์    ทางเพศ
    1  ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
    2  ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์
    3  ฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิทารี
    4  ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์
15. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศในวัยรุ่น
    1  แต่งกายเปิดเผย
    2  การเที่ยวกลางคืน
    3  การดูภาพยนตร์ลามก
    4  ถูกทุกข้อ
16.  ข้อใดคือความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ
    1  การปฏิบัติกิจกรรมทางสุขภาพ
    2  การปฏิบัติที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
    3  การปฏิบัติที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
    4  ถูกทั้งข้อ 2  และ 3
17.  พฤติกรรมสุขภาพแบ่งออกได้กี่ลักษณะ
    1  2 ลักษณะ
    2  3 ลักษณะ
    3  4 ลักษณะ
    4  5 ลักษณะ
18. ข้อใดคือพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งหมด
    1  สวมหมวกนิรภัย วิ่งข้ามถนน
    2  ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว จริงจังกับชีวิต
    3  รับประทานอาหารรสจัด นอนวันละ8 ชั่วโมง
    4  ออกกำลังกายทุกวัน รับประทานอาหารหลากหลาย
19.  ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมเสี่ยง
    1  ความโกรธ
    2  การสูบบุหรี่
    3  การขับรถเร็ว
    4  การเลี้ยงปลากัด
20. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ
    1  ส่งผลดีต่อสุขภาพ
    2  ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
    3  ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
    4  เกิดจากพฤติกรรมของบุคคล
21. ข้อใดคือโรคไม่ติดต่อ
    1  โรคเอดส์
    2  โรคมะเร็ง
    3  โรควัณโรค
    4  โรคอุจจาระร่วง
22.  ข้อใดคือโรคไม่ติดต่อทั้งหมด
    1  โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคซิฟิลิส
    2  โรคเบาหวาน โรคฝีมะม่วง โรคมะเร็ง
    3  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็ง
    4  โรคทางเดินหายใจ โรควัณโรค โรคหลอดเลือดสมอง
23.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
    1  โรคไม่ติดต่อป้องกันไม่ได้
    2  โรคไม่ติดต่อมักเกิดกับเด็ก
    3  โรคไม่ติดต่อเกิดจากปัญหาสุขภาพจิต
    4  โรคไม่ติดต่อมักเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
24. ข้อใดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไม่่ติดต่อ
    1  การดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ
    2  การออกกำลังกายเป็นประจำ
    3  การรับประทานผักใบเขียวทุกวัน
    4  การรับประทานอาหารรสจืดเป็นประจำ
25.  โรคไม่ติดต่อในข้อใดมีอัตราของผู้เสียชีวิตสูงสุด
    1  โรคมะเร็ง
    2  โรคเบาหวาน
    3  โรคหลอดเลือดสมอง
    4  โรคระบบทางเดินหายใจ
26.  ข้อใดคือโรคไม่ติดต่อที่เกิดจาการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
    1  โรคอ้วน
    2  โรคหัวใจ
    3  โรคเครียด
    4  โรคฮีโมฟีเลีย
27.  ข้อใดคือปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
    1  มีบิดาเป็นโรคตาบอดสี
    2  สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวัน
    3  รับประทานอาหารไขมันสูงเป็นประจำ
    4  ได้รับควันจากท่อไอเสียรถยนต์ทุกวัน
28.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยของการเกิดโรคไม่ติดต่อ
    1  เชื้อโรค
    2  พันธุกรรม
    3  สิ่งแวดล้อม
    4  พฤติกรรมสุขภาพ
29.  ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
    1  ตลาด
    2  สนามกีฬา
    3  โรงอาหาร
    4  ร้านค้าสหกรณ์
30. ข้อใดคือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
    1  ตลาด
    2  วิศวกร
    3  นักเรียน
    4  สวนสาธารณะ
31. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมในชุมชน
    1  โบสถ์
    2  มัสยิด
    3  ศาลเจ้า
    4  ห้องพระ
32. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี
    1  มีโจรผู้ร้ายชุกชุม
    2  มีลานกีฬาของชุมชน
    3  มีการแยกขยะก่อนทิ้ง
    4  แหล่งน้ำในชุมชนใสสะอาด
33. ข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ดี
    1  โต๊ะเก้าอี้แข็งแรงปลอดภัย
    2  พัดลมในห้องเรียนเก่ามาก
    3  มีเศษขยะเกลื่อนพื้นสนามโรงเรียน
    4  มีนักเรียนจำนวนมากทำผมตามแฟชั่น
34.  ข้อใดให้ความหมายของคำว่าโภชนาการได้ถูกต้องที่สุด
    1  การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
    2  การปรุงอาหารให้อร่อยน่ารับประทาน
    3  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคล
    4  การนำทฤษฎีทางอาหารมาใช้ให้เกิดผลดีทางสุขภาพ
35.  ข้อใดมีความหมายเกี่ยวข้องกับโภชนาการมากที่สุด
    1  อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่
    2  การรับประทานอาหารของมนุษย์
    3  ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
    4  เนื้อสัตว์มีสารอาหารประเภทโปรตีน
36. ข้อใดจัดเป็นสารอาหารทั้งหมด
    1  โปรตีน เกลือแร่ ไข่
    2  ข้าว เนื้อสัตว์ ผลไม้
    3  คาร์โบไฮเดรต ข้าว แป้ง
    4  วิตามิน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต
37. ข้อใดคืออาหารหมู่ที่ 2 ทั้งหมด
    1  ข้าว น้ำตาล มัน
    2  วิตามิน เกลือแร่ มังคุด
    3  คาร์โบไฮเดรต ข้าว แป้ง
    4  กะหล่ำปลี ข้าวโพด เผือก
38.  สารอาหารในข้อใดช่วยสร้างกล้ามเนื้อ
    1  ไขมัน
    2  โปรตีน
    3  วิตามิน
    4  คาร์โบไฮเดรต
39. “อำนาจหรือผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย” ข้อความดังกล่าวคือความหมายของข้อใด
    1  สิทธิผู้บริโภค
    2  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
    3  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
    4  ถูกทุกข้อ
40. ผลิตภัณฑ์สุขภาพในข้อใดจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต
    1  น้ำหอม
    2  อาหารกระป๋อง
    3  อุปกรณ์การเรียน
    4  โทรศัพท์เคลื่อนที่
41. ข้อใดแสดงถึงการรักษาสิทธิผู้บริโภค
    1  เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
    2  เลือกสินค้าจากร้านที่ลดราคา
    3  เลือกซื้อสินค้าที่โฆษณาทางโทรทัศน์
    4  ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภค
    1  ทำลายสินค้าของร้านจำหน่าย
    2  เลือกซื้อสินค้าจากร้านจำหน่ายที่ดี
    3  เรียกรอ้ งความเสียหายเมอื่ ถูกเอาเปรียบ
    4  ใช้สินค้าตามคำขอร้องของพนักงานขาย
43. ผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใด ต้องมีเครื่องหมาย อย. บนฉลากโดยไม่มีข้อยกเว้น
    1  ยา
    2  อาหาร
    3  เครื่องสำอาง
    4  ถูกทุกข้อ
44. ข้อใดคือความหมายของสมรรถภาพทางกาย
    1  ความสามารถของร่างกายในการเล่นกีฬาได้อย่างยอดเยี่ยม
    2  ความสามารถของข้อต่อส่วนต่าง ๆของร่างกายในขณะที่เล่นกีฬา
    3  ความสามารถของกล้ามเนื้อในการเผาผลาญพลังงานขณะเล่นกีฬา
    4  ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
45. ข้อใดหมายถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
    1  การทดสอบว่ากล้ามเนื้อมีการเผาผลาญพลังงานดีเพียงใด
    2  การทดสอบว่าร่างกายมีความว่องไวในการเล่นกีฬาเพียงใด
    3  การทดสอบว่าข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีเพียงใด
    4  การทดสอบว่าระบบต่าง ๆ ในร่างกายสามารถทำงานได้ดีเพียงใด
46. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
    1  ความอ่อนตัว
    2  ความทนทาน
    3  ความอดกลั้น
    4  ความแข็งแรง
47. ข้อใดคือความหมายของสมรรถภาพทางจิต
    1  ความสามารถของจิตใจในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
    2  ความสามารถของจิตใจในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
    3  ความสามารถของจิตใจในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
    4  ถูกทุกข้อ
48. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถภาพทางจิต
    1  การควบคุมอารมณ์
    2  ความอ่อนไหวของจิตใจ
    3  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
    4  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
49. ข้อใดคือความหมายของการสร้างเสริม  สมรรถภาพทางกาย
    1  การปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
    2  การปฏิบัติตนเพื้อให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขนาดใหญ่
    3  การปฏิบัติตนเพื่อให้ร่างกายสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น
    4  ถูกทุกข้อ
50. ข้อใดหมายถึงการทดสอบสมรรถภาพ  ทางจิต
    1  การทดสอบว่าจิตใจของเรามีความสัมพันธ์กับร่างกายหรือไม่
    2  การทดสอบว่าจิตใจของเรามีความอ่อนไหวกับสภาพแวดล้อมหรือไม่
    3  การทดสอบว่าจิตใจของเรามีความสามารถในการพัฒนาระดับสติปัญญาหรือไม่
    4  การทดสอบว่าจิตใจของเรามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่
51. ข้อใดแสดงถึงการมีสมรรถภาพทางจิตที่ดี
    1  ไม่เจ็บไข้
    2  ยกของได้ปริมาณมาก
    3  เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
    4  ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
52. ใครกำลังใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพ ทางกายของ JASA
    1  เจ ทำท่ายืนย่อ
    2  เล่ ทำท่าดันมือ
    3  เต้ ทำท่านกบิน
    4  เป้ ทำท่ากระโดดขาเดียว
53. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ JASA
    1  ทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อ
    2  ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
    3  ทดสอบความทนทานของระบบไหลเวียนเลือด
    4  ทดสอบความรวดเร็วในการคำนวณของสมอง
54. ข้อใดแสดงถึงการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีโดยตรง
    1  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
    2  รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น
    3  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4  มีจิตใจเบิกบานและมีอารมณ์ขัน
55. ข้อใดคือความหมายของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต
    1  การทำให้จิตใจมีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
    2  การทำให้จิตใจมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น
    3  การทำให้จิตใจมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
    4  ถูกทุกข้อ
56. เราควรเลือกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างไร
    1  เลือกวิธีที่เป็นที่นิยม
    2  เลือกวิธีที่ชอบและง่าย
    3  เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง
    4  เลือกวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้
57. ข้อใดไม่ถูกต้อง
    1  เราสามารถทดสอบสมรรถภาพทางจิตได้ด้วยตนเอง
    2  การทดสอบสมรรถภาพทางจิตสามารถทำได้หลายวิธี
    3  คนที่รับการทดสอบสมรรถภาพทางจิตแสดงว่ามีปัญหาทางจิต
    4  เราควรเลือกวิธีทดสอบสมรรถภาพทางจิตให้เหมาะสมกับตนเอง
58. หน่วยงานใดที่ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางจิต
    1  การกีฬาแห่งประเทศไทย
    2  กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
    3  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
    4  สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น
59. การทดสอบสมรรถภาพทางจิต สามารถทำได้โดยวิธีใด
    1  การสะกดจิตโดยจิตแพทย์
    2  การทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้า
    3  การทำแบบทดสอบสมรรถภาพทางจิต
    4  การทำแบบทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหว
60. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการทดสอบสมรรถ ภาพทางจิต
    1  ทดสอบสภาวะทางจิตใจ
    2  ทดสอบการควบคุมอารมณ์
    3  ทดสอบความแข็งแรงของหัวใจ
    4  ทดสอบการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. การส่งเสริมคุณภาพทางสังคมที่ดีของวัยผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________

2. ถ้าในครอบครัวนักเรียนมีผู้สูงอายุ จะมีแนวทางในการปฏิบัติต่อท่านอย่างไรบ้างจึงจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________


  เฉลยแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                          วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


ตอนที่ 1
1.    4    11.    4    21.    2    31.    4    41.    1    51.    4
2.    2    12.    3    22.    3    32.    1    42.    3    52.    1
3.    3    13.    2    23.    4    33.    1    43.    2    53.    4
4.    3    14.    3    24.    1    34.    4    44.    4    54.    3
5.    4    15.    4    25.    1    35.    4    45.    4    55.    4
6.    4    16.    4    26.    4    36.    4    46.    3    56.    3
7.    4    17.    1    27.    4    37.    1    47.    4    57.    3
8.    3    18.    4    28.    1    38.    2    48.    2    58.    3
9.    3    19.    4    29.    1    39.    1    49.    1    59.    3
10.  2    20.    3    30.    3    40.    2    50.    4    60    3

ตอนที่ 2
1.ต้องรู้จักยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่เสมอ และควรหาทางผ่อนคลาย
2.พิจารณาขอบข่ายของการส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพกาย การส่งเสริม สุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพทางสังคม รวมทั้งการให้ความสำคัญและเคารพยกย่องผู้สูงอายุ


ไม่มีความคิดเห็น: