ข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียน 1 ฉบับที่ 2

                                                ข้อสอบกลางภาค
                         การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียน 1 ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดเป็นลักษณะของการทำงานบ้าน
    1 ต้องร่วมกันทำกับทุกคนในบ้าน
    2 ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบมาก
    3 เน้นผลผลิตที่เกิดขึ้นจาการทำงานสูง
    4 เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
2. ข้อมูลใดที่ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์งานได้
    1 ข้อมุลถูกต้องครบถ้วน
    2 สามารถตรวจสอบมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้
    3 มีความถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง
    4 ข้อมูลเขียนย้อนหลังมาเป็นเวลา 5–10 ปี ที่ผ่านมา
3. ถ้าเอกต้องการทำน้ำส้มคั้น การวิเคราะห์ข้อมูลควรมา จากแหล่งใด
    1 สอบถามคนปลูกส้ม
    2 ให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถาม
    3 สัมภาษณ์คนขายน้ำส้มคั้นในตลาด
    4 ศึกษาวิธีการจำหน่ายน้ำส้มคั้นจากอินเทอร์เน็ต
4. แมนเรียนจบคณะเกษตรศาสตร์ มีความอดทน รักสัตว์ แมนควรปฏิบัติงานในข้อใด
    1 ปลูกผักสวนครัว
    2 เพาะพันธุ์สุนัขจำหน่าย
    3 ประดิษฐ์สิ่งของรูปสัตว์จำหน่าย
    4 ผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงขาย
5. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการวางแผนการทำงาน
    1 งานบรรลุจุดมุ่งหมาย
    2 ทำให้การตัดสินใจถูกต้อง
    3  ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ง่ายขึ้น
    4 สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
6. ข้อใดเป็นการวางแผนระยะยาวของการทำงาน
    1 แมววางแผนเลี้ยงไก่ภายใน 1 ปี
    2 แก้ววางแผนทำขนมหวานขายใน 6 เดือน
    3  แวววางแผนเช่าร้านคอมพิวเตอร์ในเวลา 3 ปี
    4 แจ๋ววางแผนเช่าที่ดินปลูกสักทองขายเวลา 5 ปี
7. ข้อใดไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในแผนการทำงาน
    1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
    2 งานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาทำงาน
    3 การประเมินผลงาน และวิธีการปรับปรุง
    4  กำหนดผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ต้องการ
8. การวางแผนการทำงานต้องเขียนข้อใดก่อน
    1 การปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษ
    2 เพื่อปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษไว้จำหน่าย
    3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1–25 ปี มีนาคม 2553 
    4 สอบถามวิธีการปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษจากผู้ประกอบอาชีพปลูกผักบุ้งขาย
9. ข้อใดปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนเป็นลำดับสุดท้าย
    1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
    2 นำผักบุ้งชั่งน้ำหนักไปขายที่ตลาดสด
    3 จัดหางบประมาณที่ใช้ปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษ
    4 จัดเตรียมสถานที่ปลูกพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์
10. การประเมินผลการทำงานที่ดี ควรมีข้อคิดเห็นในเรื่องใดมากที่สุด
    1 ผลการวิเคราะห์งาน
    2 ผลการวางแผนในการทำงาน
    3 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน
    4 มีวิธีการและแนวทางปรับปรุงแก้ไขงาน
11. การทำงานกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันจะก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
    1 การทำงานคล่องตัว
    2 สมาชิกทำงานตามที่ตนถนัด
    3 กระตุ้นให้สมาชิกร่วมกันทำกิจกรรม
    4 สมาชิกกลุ่มปฏิบัตตามกฎหรือมติจากกลุ่ม
12. ใครยึดหลักการทำงานด้านรู้จักบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง
    1 สักทำงานตามที่หัวหน้าสั่ง
    2 สมพูดกับหัวหน้าด้วยวาจาไพเราะ
    3 สนแสดงท่าทางต่อเพื่อนด้วยความน้อบน้อม
    4 สร้าอยทำงานด้วยความรวดเร็วจนกระทั่งงานเสร็จ
13. การนำเสนอผลงานข้อใดไม่เหมาะสม
    1 กลุ่ม ก นำเสนอผลงานด้วยภาพ
    2 กลุ่ม ข นำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
    3 กลุ่ม ค นำเสนอผลงานด้วยการเปรียบเทียบ
    4 กลุ่ม ง นำเสนอผลงานด้วยการสรุปให้สั้นที่สุด
14. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายที่ดีในการทำงานกลุ่ม
    1 ยอมรับจากทุกคนในกลุ่ม
    2 สามารถเปิดเผยให้สมาชิกทราบ
    3 เป้าหมายสามารถเปลี่ยนได้ตลอด
    4 กำหนดเป้าหมายตามความสามารถของสมาชิก
15. กลุ่มใดกำลังดำเนินงานในขั้นตอนแรกของ กระบวนการกลุ่ม
    1 กลุ่มหนึ่งกำลังเลือกหัวหน้ากลุ่ม
    2 กลุ่มสองกำลังกำหนดเป้าหมาย
    3 กลุ่มสามกำลังวางแผนการทำงาน
    4 กลุ่มสี่กำลังแบ่งหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม
16. ข้อใดแสดงวิธีการประเมินผลการทำงาน
    1 ทำความสะอาดบ้านทุกวันอาทิตย์
    2 ล้างภาชนะเครื่องครัวตอนเย็นทุกวัน
    3 ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนเป็นประจำทุกเดือน
    4 ปัดฝุ่นเมื่อพบเห็นหลังทำความสะอาดบ้านเสร็จ
17. ข้อใดไม่ใช่วิธีการสร้างกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ
    1 ดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
    2 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคน
    3 กำหนดขั้นตอนการทำงานยืดหยุ่นปรับปรุงได้ตลอด
    4 วางแผนการทำงานร่วมกันมีขั้นตอนการทำงานชัดเจน
18. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของอุปกรณ์ในการทำงาน
    1 ช่วยให้งานเสร็จเร็ว
    2 ช่วยให้ทำงานได้สะดวก
    3 ช่วยผ่อนแรงในการทำงาน
    4 ช่วยประหยัดค่าจ้างแรงงาน
19. อุปกรณ์ใดใช้แทนไม้กวาดขนไก่ได้
    1 ม็อบเช็ดฝุ่น
    2 ไม้กวาดเสี้ยนตาล
    3 ไม้กวาดดอกหญ้า
    4 ไม้กวาดทางมะพร้าว
20. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบบัติของสารทำความสะอาด
    1 ขจัดเชื้อโรค
    2 ขจัดฝุ่นละออง
    3 ทำให้วัสดุขึ้นเงา
    4 ขจัดความสกปรก
21. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์เกษตร
    1 กรรไกรตัดหญ้าใช้ตัดแต่งกิ่งไม้พุ่ม
    2 กรรไกรตัดกิ่งใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ประดับ
    3 เครื่องตัดหญ้าใช้ตัดตกแต่งสนามหญ้า
    4 เลื่อยตัดกิ่งใช้ตัดลำต้นของต้นไม้ที่สูงใหญ่
22. อุปกรณ์ประเภทใดที่ควรดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ
    1 อุปกรณ์ปัดกวาด
    2 อุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า
    3 อุปกรร์ทำงานเกษตร
    4 อุปกรณ์ประกอบอาหาร
23. การกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน ต่าง ๆ เป็นขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
    1 การวิเคราะห์งาน
    2 การวางแผนในการทำงาน
    3 การประเมินผลการทำงาน
    4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า
    1 เข็มหมุดใช้สำหรับเย็บเนาผ้า
    2 กรรไกรตัดผ้าใช้ตัดกระดาษก็ได้
    3 ชอล์กเขียนผ้าใช้วาดลายบนผืนผ้า
    4 จักรแบบมีมอเตอร์มีสายพานสั้น
25. นันดาเป็นคนรอบคอบเขาจะตรวจสภาพของกรรไกรตัดกิ่งก่อนที่จะนำไปใช้ทุกครั้ง นันดาปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
    1 ถูกต้อง เพราะเขามีนิสัยรอบคอบ
    2 ไม่ถูกต้อง เพราะทำให้เสียเวลาทำงาน
    3 ไม่ถูกต้อง เพราะกรรไกรตัดกิ่งไม่ได้ใช้บ่อย
    4 ถูกต้อง เพราะทำตามหลักการดูแลรักษาอุปกรณ์
26. วิธีใดจะช่วยให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้นาน
    1 ศึกษาวิธีการใช้
    2 ดูแลรักษาและซ่อมแซม
    3 จัดเก็บให้ถูกวิธีและถูกที่
    4 ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
27. สิ่งใดมีความจำเป็นมากที่สุดขณะใช้อุปกรณ์ที่มีความ แหลมคม
    1 ขนาดของอุปกรณ์
    2 สมาธิในการทำงาน
    3 แสงส่วางในที่ทำงาน
    4 ความสะอาดของอุปกรณ์
28. วิธีใช้เตาแก๊สของใครที่อาจทำให้เกิดอันตราย
    1 อารีค่อย ๆ หรี่ไฟลงก่อนที่จะปิดหัวเตา
    2 สำเภาเขย่าถังแก๊สเมื่อเปิดแก๊สแล้วไม่มีไฟ
    3 สำเนาตั้งเตาแก๊สในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดด
    4 เจ๊เป้าเปิดวาล์วที่ถังแก๊สก่อนหมุนปุ่มเปิดแก๊ส
29. ใครใช้ภาชนะเครื่องใช้ผิดหลัก
    1 จุไรใช้หม้ออะลูมิเนียมต้มน้ำ
    2 วิไลใช้จานเคลือบสีขาวใส่อาหาร
    3 ไฉไลใส่น้ำร้อนจัดลงในถ้วยแก้ว
    4 เรไรใช้กล่องพลาสติกใสใส่เนื้อหมู
30. เครื่องใช้ในข้อใดไม่จำเป็นต้องศึกษาวิธีการใช้ก่อนนำไปใช้
    1 เตาถ่าน
    2 เครื่องซักผ้า
    3 เครื่องดูดฝุ่น
    4 เตารีดไฟฟ้า
31. การศึกษาคู่มือการใช้เครื่องใช้ต่าง ๆ มีประโยชน์ อย่างไร
    1 ช่วยให้ใช้เครื่องใช้ถูกวิธี
    2 ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
    3 ช่วยให้รู้จักส่วนประกอบของเครื่องใช้
    4 ถูกทุกข้อ
32. ใครใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบประหยัดพลังงานและปลอดภัย
    1 เอใช้ดูดฝุ่นไปทั่วบริเวณบ้าน
    2 ซีใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ติดตั้งสายดิน
    3 บีเปิดเครื่องดูดฝุ่นไว้ขณะที่ไม่ใช้งาน
    4 ดีกำจัดฝุ่นผงในถุงทิ้งทุกครั้งที่ดูดฝุ่นเสร็จ
33. ควรใช้เตาไฟฟ้าอย่างไรจึงจะประหยัดไฟ
    1 ใช้ภาชนะหุงต้มที่มีขนาดใหญ่กว่าเตา
    2 เปิดเตาไฟฟ้าบ่อย ๆ เพื่อให้มีความร้อนเสมอ
    3 ปิดสวิตช์เตาไฟฟ้าทุกครั้งที่ปรุงอาหารเสร็จ
    4 เตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมก่อนเปิดสวิตช์เตาไฟฟ้า
34. ถ้าตรวจพบว่าฉนวนยางที่หุ้มสายเตารีดชำรุดควรทำอย่างไร
    1 เปลี่ยนเตารีดเครื่องใหม่
    2 เปลี่ยนฉนวนยางใหม่ด้วยตนเอง
    3 นำไปให้ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าเปลี่ยน
    4 ใช้สกอตเทปปิดหุ้มสายเตารีดแล้วรีดผ้า
35. ควรเลือกใช้ตู้เย็นตามข้อใดจึงจะประหยัดพลังงานและปลอดภัย
    1 ใช้ตู้เย็น 2 ประตู
    2 ใช้ตู้เย็นขนาดใหญ่
    3 มีขาตั้งตู้เย็นติดมากับเครื่อง
    4 มีฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
36. การเก็บรักษาอุปกรณ์ข้อใดควรทาน้ำมันป้องกันสนิมก่อน
    1 มีด
    2 ไม้ถูพื้น
    4 แผ่นขัด
    3 แปรงลวด
37. การเก็บรักษาอุปกรณ์วิธีใดช่วยให้หยิบใช้ได้สะดวก
    1 ทำความสะอาดก่อน
    2 เก็บใส่กล่องให้มิดชิด
    3 แยกอุปกรณ์เป็นกลุ่ม ๆ
    4 เก็บรวมไว้ในตู้อุปกรณ์
38. บ้านของจินอยู่ชายทะเล จินควรเลือกใช้วัสดุในข้อใดทำงานประดิษฐ์
    1 เมล็ดถั่ว
    2 เปลือกหอย
    3 เปลือกข้าวโพด
    4 เมล็ดทรายหรือก้อนกรวด
39. การทำงานประดิษฐ์ชนิดเดียวกันแต่ทำหลาย ๆ ชิ้น    ดีหรือไม่ เพราะอะไร
    1 ดี เพราะทำให้ได้ผลงานมาก
    2 ดี เพราะได้ฝึกทักษะความชำนาญ
    3 ไม่ดี เพราะทำให้เสียเวลาทำงานซ้ำ ๆ
    4 ไม่ดี เพราะทำให้ไม่สามารถประดิษฐ์งานแบบอื่นได้
40. การออกแบบของตกแต่งควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็น อันดับแรก
    1 ความสวยงาม
    2 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
    3 ระยะเวลาในการทำงาน
    4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
41. นัทอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นัทควรเลือกใช้อะไรทำดอกไม้ประดิษฐ์
    1 ใบลาน
    2 รังไหม
    3 ผ้าใยบัว
    4 เกล็ดปลา
42. ใบลานเหมาะสำหรับนำมาทำงานประดิษฐ์ในข้อใด
    1 ตุ๊กตา บายศรี
    2 โมไบล์ หมวก
    3 ดอกมะลิ งอบ
    4 ตะกร้า เข็มกลัด
43. เกล็ดปลามีคุณสมบัติที่ดีกว่ารังไหมในการทำดอกไม้ประดิษฐ์อย่างไร
    1 ย้อมสีได้รวดเร็ว
    2 ทำดอกไม้ได้รวดเร็ว
    3 มีความเงา แวววาวเป็นประกายมุก
    4 สามารถเย็บแล้วขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี
44. วิธีใดกล่าวผิด
    1 เชลแล็กเหมาะใช้ทาภายนอก
    2 เชลแล็กใช้อุดรูเล็ก ๆ บนผิวไม้
    3 แล็กเกอร์เป้นน้ำยาเคลือบใสไม่มีสี
    4 แล็กเกอร์ใช้ทาวัสดุที่เป็นไม้และโลหะ
45. เปลือกข้าวโพดที่เหมาะจะนำมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไร
    1 มีเส้นใยบาง
    2 มีเส้นใยสวยงาม
    3 มีเส้นใยสีเหลืองอ่อน
    4 มีเส้นใยสีเหลืองสลับกับสีเขียว
46. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการทำเปเปอร์มาเช่
    1 นำกระดาษมาแช่น้ำ
    2 ฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
    3 ทุบกระดาษจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
    4 ทากาวบนภาชนะที่ต้องการขึ้นเป็นรูปทรง
47. อุปกรณ์ใดใช้ตัดแผ่นไม้เป็นรูปโค้งได้สวยงาม
    1 คัตเตอร์
    2 เลื่อยฉลุ
    3 เลื่อยลันดา
    4 เลื่อยตัดกิ่ง
48. การประดิษฐ์งานสานต้องเลือกใช้วัสดุในข้อใด
    1 ด้าย ใบตอง
    2 กระดาษ ไหมพรม
    3 เชือกฟาง หลอดดูด
    4 ใบมะพร้าว ตอกไม้ไผ่
49. งานประดิษฐ์ในข้อใดใช้วิธีถักทั้งหมด
    1 มาลัย งอบ
    2 บายศรี เข็มขัด
    3 ผ้าพันคอ สร้อยข้อมือ
    4 ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน
50. วิชานำใบไม้มาทาสีแล้ววางทาบบนแผ่นกระจกทำให้เกิดลวดลายต่าง ๆ วิชาใช้วิธีการใดทำงานประดิษฐ์
    1 การทาสี
    2 การแต่งสี
    3 การพิมพ์ภาพ
    4 การย้อมสีภาพ
51. วัสดุในข้อใดที่ต้องเตรียมสำหรับทำโมไบล์ใบลาน
    1 ใบลาน สีน้ำมัน ด้าย
    2 ใบลาน เชือกกล้วย แลกเกอร์
    3 ใบลาน เชลแล็ก แป้งเปียก
    4 ใบมะพร้าว กาวลาเท็กซ์  ไม้ปลายแหลม
52. ใบลานในข้อใดเหมาะสำหรับนำมาทำกระโจมปลาหรือกระจังบน
    1 ใบลานแก่สด
    2 ใบลานอ่อนสด
    3 ใบลานแก่ตากแห้ง
    4 ใบลานอ่อนตากแห้ง
53. เมื่อทำหางปลาตะเพียนเสร็จแล้ว มีวิธีการติดกับตัว ปลาอย่างไร
    1 ใช้เข็มกลัดเย็บติด
    2 เย็บติดกันด้วยเข็มร้อยด้าย
    3 ทากาวบริเวณหางกับตัวปลากดให้แน่น
    4 ใช้เทปกาวสองหน้าติดบริเวณหางปลากับตัวปลา
54. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับลักษณะงานของเปลือกข้าวโพด
     1 ดอกบัวพริ้วไหวได้
    2 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
    3 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
    4 เพื่มคุณค่าให้กับวัสดุในท้องถิ่น
55. ผู้ประดิษฐ์ดอกไม้ควรมีคุณสมบัติใดมากที่สุด
    1 มีเวลาว่างมาก
    2 มีความคิดสร้างสรรค์
    3 มีความรับผิดชอบต่องาน
    4 มีความละเอียด ประณีต รอบคอบ
56. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการย้อมสีรังไหม
    1 ล้างด้วยน้ำสะอาด
    2 นำมาผึ่งแดดให้แห้ง
    3 อบด้วยความร้อนจนแห้งสนิท
    4 ล้างด้วยผงซักฟอกแล้วผึ่งแดดให้แห้ง
57. ข้อใดเป็นวิธีการติดใบไม้สำเร็จรูปที่ก้านดอกกระดุม ทอง
    1 ใช้กาวทาเท็กซ์ทา
    2 ใช้ปืนยิงกาวแล้วกดให้แน่น
    3 ใช้ลวดมัดแล้วพันด้วยกระดาษย่น
    4 ใช้ฟลอร่าเทปพันก้านใบไม้สำเร็จรูป
58. ข้อใดเป็นวิธีการเตรียมเกล็ดปลาสำหรับนำมาทำงานประดิษฐ์
    1 ย้อม         ล้างด้วยน้ำสบู่         ผึ่งลม 
    2 ล้างด้วยน้ำสบู่          ย้อม         ผึ่งลม 
    3 ล้างด้วยน้ำสบู่         ย้อมสี        ผึ่งแดดให้แห้ง 
    4 ย้อมสี         ล้างด้วยน้ำสบู่         ผึ่งแดดให้แห้ง 
59. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำที่ติดเสื้อจาก เกล็ดปลา
    1 ย้อมสี
    2 ติดใบไม้
    3 ติดเข็มกลัด
    4 ทากาวกลีบดอกชั้นที่ 5
60. รุ้งต้องการให้ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลามีกลิ่นหอมจึงนำไปอบกลิ่น รุ้งปฏิบัติตามขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
    1 การวิเคราะห์งาน
    2 การวางแผนในการทำงาน
    3 การประเมินผลการทำงาน
    4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน 

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่าการทำงานเป็นกลุ่มควรยึดหลักการใดบ้าง
............................................................................
............................................................................
............................................................................                                                                           
                                                                                                                        
2. การเลือกวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์ ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
.............................................................................
.............................................................................
..............................................................................                                                                           

เฉลยข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียน 1  ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1

1.    1    2.    4    3.    3    4.    2    5.    1    6.    4    7.    3    8.    1    9.    2    10.    4
11.    3    12.    1    13.    4    14.    3    15.    1    16.    4    17.    3    18.    4    19.   1    20.    2
21.   4    22.    4    23.    2    24.    4    25.    4    26.    4    27.    2    28.    2    29.    3    30.    1
31.   4    32.    4    33.    4    34.    3    35.    4    36.    1    37.    3    38.    2    39.    2    40.    1
41.    2    42.    2    43.    3    44.    1    45.    2    46.    2    47.    2    48.    4    49.    3    50.   3
51.    1    52.    4    53.    2    54.    1    55.    4    56.    2    57.    4    58.    3    59.    3    60.    3

ตอนที่ 2
1. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร มีคุณธรรมในการทำงาน การสรุปผลการทำงานร่วมกัน และการนำเสนอผลงาน   
2. คุณสมบัติของวัสดุ แหล่งวัสดุ และราคาของวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานประดิษฐ์                                                  


ไม่มีความคิดเห็น: