ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ม.2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คำชี้แจง

1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
    ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 60 ข้อ  
    ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที
ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้
.................................................................................................................................
    1. เด็กวัยเรียนจะมีอัตราเพิ่มของน้ำหนักตัวอย่างรวดเร็วเมื่อใด
    1 อายุย่างเข้าปีที่ 8
    2 อายุย่างเข้าปีที่ 10
    3 อายุระหว่าง 6–9 ปี
    4 อายุระหว่าง 11–12 ปี   
2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
    1 พัฒนาการเรมิ่ ตงั้ แตค่ ลอดออกมาจนถึงวัยชรา
    2 พัฒนาการเป็นไปตามลักษณะไม่สามารถทำนายได้
    3 พัฒนาการจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีการเสื่อม
    4 พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ    สังคมจะมีความสัมพันธ์กัน
3. ช่วงอายุ7 ปีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัยเรียนเป็นเช่นไร
    1 อยากรู้อยากเห็น
    2 มีพัฒนาการทางด้านภาษามากขึ้น
    3 เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและเหตุการณ์
    4 แสดงความรับผิดชอบ สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ผิดหรือถูก
4. ข้อใดกล่าวถึงปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนได้ถูกต้องที่สุด
    1 เป็นผลกระทบที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู
    2 เป็นผลกระทบที่เกิดมาจากภาวะด้านสุขภาพ
    3 เป็นปัจจัยที่เกิดจากสภาพทางธรรมชาติของคนเรา
    4 เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
5. ถ้าอยากให้เด็กวัยเรียนมีนิสัยที่เต็มไปด้วยความรักและเมตตาต่อเพื่อน ควรเลี้ยงดูแบบใด
    1 เลี้ยงด้วยความก้าวร้าว
    2 เลี้ยงด้วยความเป็นมิตร
    3 เลี้ยงด้วยการให้กำลังใจ
    4 เลี้ยงด้วยความรักและความอบอุ่น
6. องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวัยรุ่นคือข้อใด
    1 โครงสร้างทางร่างกาย
    2 โครงสร้างทางด้านสังคม
    3 โครงสร้างทางด้านสภาพจิตใจ
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
7. การเจริญเติบโตของเพศหญิงจะมีอัตราเฉลี่ยช้าลงเมื่ออายุเท่าใด
    1 หลังอายุ 18 ปี
    2 หลังอายุ 15 ปี
    3 หลังอายุ 20 ปี
    4 ก่อนอายุ 15 ปี
8. พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่นจะเจริญสูงสุดเมื่ออายุประมาณเท่าใด
    1 15 ปี
    2 16 ปี
    3 17 ปี
    4 20 ปี
9. ปัจจัยสำคัญในเรื่องใดที่ส่งผลให้วัยรุ่นนิยมแต่งกายให้เป็นลักษณะเฉพาะตน
    1 ต้องการเลียนแบบดารา นักร้อง
    2 ต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
    3 ต้องการประชดประชันพ่อแม่และสังคม
    4 ต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูงและเพศตรงข้าม
10. ข้อใดแสดงถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องขณะมี    ประจำเดือน
    1 อยู่บ้านเฉย ๆ
    2 สวมผ้าถุงอยู่กับบ้านตลอดเวลา
    3 ไม่ลงอาบน้ำในคลองหรือในสระ
    4 รับประทานยาแก้ปวดทุกครั้งที่มีประจำเดือน
11. ข้อใดคือแนวทางในการปรับตนของวัยรุ่นต่อลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
    1 ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
    2 หมั่นสังเกตสุขภาพของตนเองสม่ำเสมอ
    3 ควรยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
    4 ถูกทุกข้อ
12. ลักษณะที่เต้านมใหญ่ขึ้นและรู้สึกเจ็บบริเวณหัวนมในวัยรุ่นเรียกว่าอะไร
    1 นมบวม
    2 นมตั้งเต้า
    3 นมผิดปกติ
    4 นมแตกพาน
13. ข้อใดอธิบายปรากฏการณ์ฝันเปียกถูกต้อง
    1 เกิดจากการฝัน แล้วปัสสาวะรดที่นอน
    2 การหลั่งน้ำอสุจิออกมาขณะหลับในวัยรุ่น
    3 การหลั่งน้ำอสุจิออกมาครั้งแรกในวัยเด็ก
    4 เป็นน้ำที่ไหลออกมาจากอวัยวะเพศชายก่อนปัสสาวะ
14. ข้อใดเป็นแนวทางในการปรับตนของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
    1 มีสุขปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับอวัยวะเพศ
    2 ตัดความกังวลใจต่าง ๆ จากพัฒนาการทางเพศ
    3 หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่มากระตุ้นความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ
    4 ถูกทุกข้อ
15. อวัยวะส่วนใดในช่วงวัยรุ่นที่เติบโตได้ช้าที่สุด
    1 มือ
    2 เท้า
    3 ศีรษะ
    4 ความยาวของลำตัว
16. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ
    1 พยายามฝึกตนเองให้กล้าเผชิญปัญหา
    2 พยายามฝึกสำรวจควบคุมอารมณ์ของตนเอง
    3 พยายามศึกษาเรื่องอารมณ์ สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
    4 พยายามฝึกศิลปะป้องกันตัวไว้ต่อสู้กับคนที่เราไม่ชอบหน้า
17. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางด้านอารมณ์และสภาพจิตใจของวัยรุ่น
    1 ชอบเล่นโลดโผน
    2 มีความอายมากขึ้น
    3 มีความรู้สึกทางเพศ
    4 อารมณ์อ่อนไหวง่าย
18. วิธีใดที่สามารถกำจัดกลิ่นตัวของวัยรุ่นได้ดีที่สุด
    1 ใช้น้ำหอม
    2 ใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อน
    3 ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแทนการอาบน้ำ
    4 อาบน้ำฟอกสบู่บ่อย ๆ เช็ดตัวให้แห้ง
19. ข้อใดถือว่าเป็นหลักในการวางตัวของวัยรุ่นเพศชายต่อเพศหญิง
    1 ไม่ฉวยโอกาสลวนลาม
    2 ชักชวนเพศหญิงไปในที่ลับตาคน
    3 ยกย่องใหเกียรติไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
20. แนวทางในข้อใดที่วัยรุ่นเพศหญิงควรยึดปฏิบัติเป็นวิธีการวางตัวต่อเพศชาย
    1 ออกเที่ยวเตร่ทุกวัน
    2 ติดตามผู้ชายไปในที่เปลี่ยว
    3 ปล่อยให้ผู้ชายแสดงกิริยาลวนลาม
    4 ไม่ควรเที่ยวกับผู้ชายเกินเวลาที่เหมาะสม
21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัยรุ่นเพศชายในการใช้คำหยาบคายกับเพศหญิง
    1 ใช้ได้ตอนที่เพศชายโกรธ
    2 ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ทะเลาะกัน
    3 ใช้ไม่ได้เพราะต้องให้เกียรติเพศหญิง
    4 ใช้ได้เพราะเป็นภาษาที่แถวบ้านพูดกัน
22. ข้อใดกล่าวผิดเรื่องการวางตัวของวัยรุ่นเพศหญิงต่อเพศชาย
    1 ไม่ติดตามผู้ชายไปในที่ที่ไม่ควรจะไป
    2 รักษากิริยามารยาทอันดีในขณะสนทนา
    3 กระทำในสงิ่ ทขี่ ดั ตอ่ ธรรมเนียมประเพณี
    4 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายก่อความเสียหายต่อตนเอง
23. สังคมและวัฒนธรรมของไทยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและหญิงอย่างไร
    1 ชายและหญิงคบหากันอย่างสบาย ๆ
    2 ชายและหญิงคุยกันได้เฉพาะคู่ที่แต่งงานแล้ว
    3 หญิงต้องระมัดระวังและวางตัวให้เหมาะสมมากกว่าชาย
    4 ชายต้องระมัดระวังและวางตัวให้เหมาะสมมากกว่าหญิง
24. เหตุใดจึงถือว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการปรับตัวมากกว่าช่วงวัยอื่น
    1 เป็นวัยที่เริ่มสนใจเพศตรงข้าม
    2 เป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ
    3 เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
    4 เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ และสังคม
25. วัยรุ่นที่สามารถปรับตัวได้ดีหมายถึงข้อใด
    1 นิ่ม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
    2 นุ่น เป็นนักกีฬาของโรงเรียน
    3 นพ เรียนเก่งที่สุดในห้องเรียน
    4 น้อง เข้ากับเพื่อน ๆ และครูได้ดี
26. วัยรุ่นที่มีปัญหาการปรับตัวจะเกิดผลตามข้อใด
    1 สนใจและหมกมุ่นในเรื่องเพศมาก
    2 ชอบแต่งตัวเลียนแบบดารา นักร้อง
    3 ชอบเรียกร้องความสนใจกับคนใกล้ชิด
    4 ขาดความมั่นใจรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย
27. วัยรุ่นควรมีทัศนคติต่อครอบครัวอย่างไร
    1 อยากให้พ่อแม่มีฐานะร่ำรวย
    2 อิจฉาเพื่อนที่มีครอบครัวอบอุ่น
    3 ไม่ชอบพฤติกรรมของพ่อที่ชอบเมาสุรา
    4 ยอมรับว่าครอบครัวยากจนจึงทำงานหารายได้พิเศษ
28. ข้อใดเป็นการแสดงพฤติกรรมความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสม
    1 สามารถไปไหนคนเดียวได้
    2 กล้าโต้แย้งทุกครั้งที่ไม่เห็นด้วย
    3 กล้าที่จะพูดคำหยาบคายกับเพื่อน ๆ
    4 กล้าแสดงความสามารถในการทำงาน
29. วิธีการใดที่วัยรุ่นควรนำมาใชแก้ไขลักษณะการเกิดอารมณ์อ่อนไหวและโมโหง่าย
    1 ขอโทษทุกครั้งที่ตนเองทำผิด
    2 หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำ
    3 ใช้เหตุผลในการพิจารณาปัญหา
    4 แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
30. การมีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัวของวัยรุ่นส่งผลดีอย่างไร
    1 ช่วยให้เกิดการยอมรับในความสามารถของตนเอง
    2 ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวของตนเอง
    3 ช่วยให้รู้สึกหวงแหนในถิ่นกำเนิดและวัฒนธรรมที่ดีในท้องถิ่น
    4 ช่วยกระตุ้นความสนใจและให้ความสำคัญต่อลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของตนเอง
31. การดูแลตนเองเบื้องต้นหมายถึงข้อใด
    1 การดูแลอาการเจ็บป่วยด้วยตนเองในระยะพักฟื้น
    2 การดูแลอาการเจ็บป่วยด้วยตนเองในระยะเริ่มแรก
    3 การดูแลและรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง
    4 การดูแลและรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเองในระยะเริ่มแรกและระยะพักฟื้น
32. ถ้าพบคนกำลังเป็นลมอยู่จะมีหลักปฏิบัติเบื้องต้นเช่นไร
    1 พาไปพบแพทย์
    2 ให้ดมแอมโมเนียหอม
    3 หาผ้าเย็นเช็ดตัวในขณะที่ยังไม่ได้สติ
    4 ให้ดื่มน้ำมาก ๆ เพราะร่างกายขาดน้ำ
33. เมื่อมีอาการเป็นไข้สูงควรปฏิบัติเช่นไร
    1 อาบน้ำเพื่อลดอุณหภูมิในตัว
    2 ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดความร้อน
    3 ใชผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าอกเพอื่ ลดความรอ้ น
    4 พยายามอยในห้องแอร์เพื่อลดความร้อนภายในร่างกาย
34. ยาในข้อใดไม่ควรรับประทานในขณะที่ท้องว่าง
    1 ยาธาตุน้ำแดง
    2 ยาแก้ไอน้ำดำ
    3 ยาเม็ดแอสไพริน
    4 ยาระบายแมกนีเซีย
35. วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการปฐมพยาบาลผู้ป่วยคือข้อใด
    1 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
    2 เพื่อให้บาดแผลหายเร็ว
    3 เพื่อช่วยชีวิตให้ปลอดภัย
    4 เพื่อลดความเจ็บป่วยทรมาน
36. ถ้ามีเศษกระจกฝังอยู่ในเปลือกตาควรทำเช่นไร
    1 พยายามเขี่ยออกโดยเร็ว
    2 ลืมตาในน้ำ กะพริบตาถี่ ๆ
    3 ป้องกันไม่ให้ลูกตาเคลื่อนไหว แล้วส่งโรงพยาบาล
    4 ปลิ้นเปลือกตาขึ้นโดยใช้ไม้เล็ก ๆ กดเบา ๆ ที่เปลือกตา
37. หากสิ่งแปลกปลอมชิ้นใหญ่ติดคอเด็กเล็กควรช่วยเหลืออย่างไร
    1 ให้ดื่มน้ำมาก ๆ
    2 ให้อ้าปากแล้วพยายามเขี่ยออก
    3 ให้นอนหงายแล้วใช้สันมือทุบลิ้นปี่
    4 จับขาทั้งสองข้างยกขึ้นให้ศีรษะห้อยแล้วทุบบริเวณสะบักหลังให้ไอ
38. เมื่อแน่ใจว่าถูกงูกัดให้ปฐมพยาบาลอย่างไรเป็นอันดับแรก
    1 ล้างแผลด้วยน้ำด่างทับทิมแก่ ๆ หลายครั้ง
    2 ให้ดื่มสุราหรือกาแฟ เพื่อให้ระบบประสาทตื่นตัว
    3 ใช้น้ำแข็งหรือถุงน้ำแข็งประคบหรือวางไว้บนบาดแผล
    4 ใช้สายรัดหรือผ้าเล็ก ๆ รัดเหนือแผลประมาณ 5–10 ซม.
39. บาดแผลฟกช้ำที่ไม่รุนแรงมากภายใน 24 ชั่วโมงแรกควรปฏิบัติอย่างไร
    1 ใช้น้ำอุ่นประคบ
    2 ใช้น้ำแข็งประคบ
    3 ใช้น้ำอุ่น ๆ ประคบ
    4 ใช้ผ้าพันแผลรัดแผล
40. หากนักเรียนพบผู้ถูกไฟฟ้าดูดควรปฏิบัติอย่างไร
    1 ช่วยในการหายใจ
    2 ปิดสวิตช์ไฟฟ้าทันที
    3 ดึงผู้ป่วยออกจากสายไฟ
    4 เขี่ยสายไฟออกจากผู้ป่วย
41. ข้อใดคือหน้าที่โดยตรงของโรงพยาบาลศูนย์
    1 งานอนามัยโรงเรียน
    2 ช่วยงานแพทย์แผนโบราณ
    3 รักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะ
    4 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
42. รูปแบบของการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขคือข้อใด
    1 การให้บริการโดยหน่วยงานเอกชน
    2 การให้บริการโดยหน่วยงานรัฐบาล
    3 การให้บริการโดยหน่วยงานกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
43. การจัดบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาคในส่วนของเขตเมือง นอกจากบริการของกระทรวงสาธารณสุข    แล้วยังมีหน่วยงานใดที่จัดให้บริการ
    1 บริการสาธารณสุขของเทศบาล
    2 บริการสาธารณสุขของปลัดจังหวัด
    3 บริการสาธารณสุขของเกษตรจังหวัด
    4 บริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
44. บุคคลใดมีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
    1 อาสิทธิ์ เป็นชาวนา
    2 น้ายุพา รับราชการครู
    3 นางธารา เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
    4 นายธนิต เป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย45. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษาโดยตรง
    1 การรักษาโรคชนิดต่าง ๆ
    2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    3 การสำรวจปัญหาสาธารณสุข
    4 การเผยแพร่ความรู้สาธารณสุข
46. เหตุใดคนในแต่ละวัยจึงต้องการอาหารแตกต่างกัน
    1 เพราะอาหารบางชนิดเหมาะสมกับบางวัยเท่านั้น
    2 เพราะรสนิยมในการบริโภคอาหารของแต่ละวัยต่างกัน
    3 เพราะการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของแต่ละวัยต่างกัน
    4 เพราะต่อมรับรสในแต่ละวัยรับรสชาติอาหารได้แตกต่างกัน
47. ทารกอายุ 7–12 เดือน ต้องการพลังงานวันละเท่าไร
    1 100 แคลอรีต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
    2 120 แคลอรีต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
    3 100 กิโลแคลอรีต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
    4 120 กิโลแคลอรีต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
48. เด็กวัยทารกในช่วงอายุใดที่ควรจัดอาหารเสริมให้นอกเหนือจากน้ำนมแม่
    1 3 เดือน
    2 4 เดือน
    3 5 เดือน
    4 6 เดือน
49. เด็กวัยเรียนควรได้รับสารอาหารโปรตีนในอัตราส่วนที่เหมาะสมอย่างไร
    1 วันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
    2 วันละ 1–2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
    3 วันละ 0.5–1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
    4 วันละ 1.5–2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
50. เด็กชายนนทรีมีน้ำหนักตัว 15 กิโลกรัม ควรได้รับพลังงานต่อวันเท่าไร
    1 1,150 แคลอรี
    2 1,200 แคลอรี
    3 1,250 แคลอรี
    4 1,300 แคลอรี
51. รายการอาหารสำหรับวัยรุ่นใน 1 วัน ควรประกอบด้วยข้าวสุกในปริมาณอย่างน้อยเท่าไร
    1 3–4 ถ้วย
    2 5–6 ถ้วย
    3 7–8 ถ้วย
    4 9–10 ถ้วย
52. ผลไม้ชนิดใดที่เหมาะสำหรับนำมาจัดให้ผู้สูงอายุ รับประทาน
    1 ฝรั่ง
    2 ขนุน
    3 ทุเรียน
    4 กล้วยน้ำว้า
53. ทารกตัวเหลืองเกิดจากการขาดสารอาหารใด
    1 น้ำ
    2 วิตามิน   
    3 แร่ธาตุ
    4 โปรตีน
54. ถ้าไม่ต้องการให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมีน้ำตาลคั่งอยู่ในกระแสเลือดมากควรจัดอาหารชนิดใดให้ กับผู้ป่วย
    1 ข้าวขาหมู
    2 บัวลอยไข่หวาน
    3 ทองหยอด ฝอยทอง
    4 ผัดปลากับต้นขึ้นฉ่าย
55. โรคใดเป็นสาเหตุทที่ทำให้การดูดซึมวิตามินบี 1 ของร่างกายด้อยประสิทธิภาพลง
    1 โรคท้องผูก
    2 โรคตับอักเสบ
    3 โรคลำไส้อักเสบ
    4 โรคกระเพาะอาหาร
56. โรคตาบอดกลางคืนมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดสารอาหารชนิดใด
    1 วิตามินซี
    2 วิตามินเอ
    3 วิตามินดี
    4 วิตามินบี 2
57. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคโดยตรงที่สุด
    1 กระทรวงมหาดไทย
    2 สำนักนายกรัฐมนตรี
    3 กระทรวงสาธารณสุข
    4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
58. ผู้ผลิตที่ดีควรยึดหลักในข้อใด
    1 เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
    2 แจกของรางวัลแก่ผู้ซื้อสินค้า
    3 มุ่งเน้นการโฆษณาเพื่อขายสินค้า
    4 นำสินค้าที่ผลิตค้างสต็อกมาขายลดราคา
59. ข้อกำหนดของโครงการมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารคือข้อใด
    1 ผู้ผลิตต้องแสดงฉลากโภชนาการ
    2 ผู้ผลิตต้องแสดงปริมาณของสินค้า
    3 ผู้ผลิตต้องบอกส่วนผสมของสินค้า
    4 ผู้ผลิตต้องบอกถึงคุณภาพของสินค้า
60. การโฆษณาอาหารในลักษณะใดที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
    1 สะอาด ถูกหลักอนามัย
    2 มีวิตามินเกลือแร่ครบถ้วน   
    3 ราคายุติธรรม คุณภาพเยี่ยม
    4 คนที่เป็นโรคมะเร็งอยู่สามารถหายจากโรคมะเร็งได้ทันทีและบริการจากหน่วยงานของรัฐ

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ จิตใจของวัยรุ่นมีลักษณะอย่างไร และแนวทางการปรับตัวของวัยรุ่นควรเป็นเช่นไร
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________2. หากต้องทำหน้าที่ดูแลการจัดอาหารให้กับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


เฉลยแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


ตอนที่ 1
  1. 2      2. 4       3. 4      4. 3     5. 2     6. 4     7. 2      8. 2      9. 4      10. 3   
11. 4     12. 4     13. 2     14. 4     15. 4     16. 4     17. 1     18. 4     19. 4     20. 4   
21. 3     22. 3     23. 3     24. 4     25. 4     26. 4     27. 4     28. 4     29. 3     30. 2   
31. 4     32. 2     33. 2     34. 3     35. 4     36. 3     37. 4     38. 4     39. 2     40. 2   
41. 3     42. 4      43. 1     44. 1     45. 1    46. 3     47. 1     48. 2      49. 4     50. 3   
51. 2      52. 4      53. 1     54. 4      55. 3     56. 2     57. 4     58. 1     59. 1    60. 4


ตอนที่ 2
1. วัยรุ่นถือได้ว่าเป็นวัยที่มีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย มักพบว่าเป็นคนที่มีอารมณ์โกรธง่าย โมโหง่ายหรือมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย ลักษณะดังกล่าวหากควบคุมไม่ได้จะนำมาสู่การเกิดปัญหาตามมา เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านดังกล่าว นอกจากจะเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
วัยรุ่นยังต้องควรได้รู้จักวิธีที่จะฝึกควบคุมจิตใจ อารมณ์ของตนเองอีกด้วย
2. อาหารที่จัดควรยึดแนวทางในการหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานสูง การประกอบอาหารควรหลีกเลี่ยงวิธีการที่ต้องทอดอาหาร หรือใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร อาหารที่รับประทานต้องมีครบทุกมื้อและรับประทานอาหารพวกผักและผลไม้เพื่อให้ได้เส้นใยอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น: