ข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียน 1 ฉบับที่ 1

                                           ข้อสอบกลางภาค
                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียน 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. การศึกษาลักษณะของงานจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของ กระบวนการทำงาน
    1 การวิเคราะห์งาน
    2 การวางแผนในการทำงาน
    3 การประเมินผลการทำงาน
    4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
2. ข้อมูลในข้อใดที่เหมาะจะนำมาใช้ในการวางแผนในการ ทำงานมากที่สุด
    1 มีหัวข้อครบถ้วน
    2 มีความเป็นปัจจุบัน
    3 มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้
    4 มีความถูกต้องและเป็นจริง
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับลักษณะของการวางแผนที่ดี
    1 มีความยืดหยุ่น
    2  นำไปปฏิบัติได้จริง
    3 มีรายละเอียดครบถ้วน
    4 มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. การวิเคราะห์งานลักษณะใดสามารถทำได้ด้วยตนเอง
    1 การให้ตอบแบบสอบถาม
    2 การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้
    3 การอภิปรายการทำงานของบุคคล
    4 การศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
5. ข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุในการวางแผนการทำงาน
    1 งานที่ต้องปฏิบัติ
    2 กำหนดระยะเวลาการทำงาน
    3  วิธีการประเมินผลการทำงาน
    4 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำงาน
6. การวางแผนการทำงานที่ดีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร
    1 ทำงานได้อย่างปลอดภัย
    2 ทำงานได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
    3  ทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น
    4 สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้
7. สุนิสาลงมือทำงานตามหน้าที่ของตนเอง สุนิสาอยู่ใน ขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
    1 การวิเคราะห์งาน
    2 การวางแผนในการทำงาน
    3 การประเมินผลการทำงาน
    4   การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
8. ใครมีคุณสมบัติเหมาะที่จะเลี้ยงไก่มากที่สุด
    1 มลมีความรู้ด้านการทำแกงไก่
    2 โมชอบเพนท์ลวดลายบนเปลือกไข่
    3 มิ้นชอบประดิษฐ์ของตกแต่งจากขนไก่
    4 มายด์ชอบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและให้อาหารสัตว์ปีก
9. ข้อใดคือประโยชน์ของการประเมินผลการทำงาน
    1 เพื่อให้เข้าใจลักษณะของงานมากขึ้น
    2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น
    3  เพื่อให้รู้ว่างานที่ทำสำเร็จตามที่ต้องการหรือไม่
    4 เพื่อให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับงาน
10. ถ้าประเมินผลหลังจากทำงานเสร็จแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องหลายอย่าง ควรแก้ไขอย่างไร
    1 ปรับปรุงงานทันที
    2  ปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป
    3 ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่มีปัญหา
    4 ปล่อยไว้เฉย ๆ เพราะไม่สามารถแก้ไขได้
11. ข้อใดคือลักษณะที่สำคัญที่สุดของการทำงานเป็นกลุ่ม
    1 สมาชิกมีเป้าหมายเดียวกัน
    2 หัวหน้ากลุ่มมีความรับผิดชอบ
    3 สมาชิกทำงานเต็มความสามารถ
    4 เลขานุการเผยแพร่งานได้เป็นอย่างดี
12. ข้อใดไม่ใช่หลักการของกระบวนการกลุ่ม
    1 มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน
    2 สมาชิกรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
    3 ติดต่อสื่อสารด้วยข้อความที่เข้าใจง่าย
    4  การสรุปผลเป็นหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม
13. การสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มวิธีใดทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
    1  การใช้คำพูด
    2 การแสดงท่าทาง
    3 การแสดงภาพถ่าย
    4 การเขียนข้อความยาว ๆ
14. ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของหัวหน้ากลุ่ม
    1  มีความรู้
    2 มีความอดทน
    3 มีมนุษยสัมพันธ์
    4 มีความริเริ่มสร้างสรรค์
15. สมาชิกภายในกลุ่มควรปฏิบัติตามคำสั่งของใครมากที่สุด
    1  หัวหน้ากลุ่ม
    2 เลขานุการกลุ่ม
    3 ผู้ที่มีเงินมากที่สุดในกลุ่ม
    4 ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่ม
16. กานดาเป็นผู้ที่สามารถบันทึกการประชุมได้ดี ในการทำงานกลุ่มกานดาควรทำหน้าที่ใด
    1 หัวหน้ากลุ่ม
    2 เลขานุการกลุ่ม
    3 สมาชิกของกลุ่ม
    4 ผู้เชี่ยวชาญของกลุ่ม
17. ภาคภูมิเป็นหัวหน้ากลุ่มจึงเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม จัดเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการกลุ่ม
    1 การวางแผน
    2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
    3 การแบ่งงานตามความสามารถ
    4 การประเมินผลและการปรับปรุงงาน
18. ใครมีพฤติกรรมที่แสดงว่าสามารถทำงานร่วมกับ กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    1 ลาวัลย์ยึดมั่นในความคิดของตนเอง
    2  กันยาอาสาทำงานของกลุ่มทุกอย่าง
    3 ประนอมยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
    4 อนันดาศึกษารายละเอียดของงานก่อนลงมือทำ
19. ข้อใดเป็นความสำคัญของอุปกรณ์ในการทำงาน
    1  เกิดความสะดวกในการทำงาน
    2 เพิ่มเวลาในการทำงานให้มากขึ้น
    3 ทำให้ผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ
    4 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะสั้น
20. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของสารทำความสะอาด
    1 ช่วยขจัดฆ่าเชื้อโรค
    2 ช่วยขจัดคราบสกปรก
    3 ผ่อนแรงในการทำงาน
    4  ถูกทุกข้อ
21. ข้อใดกล่าวผิด
    1 แผ่นขัดใช้ขัดรอยไหม้อะลูมิเนียม
    2 แปรงลวดใช้ขัดพื้นไม้ที่สกปรกมาก
    3  ฟองน้ำใช้ทำความสะอาดเครื่องแก้ว
    4 ม็อบเช็ดฝุ่นใช้ทำความสะอาดเฉพาะเครื่องเรือน
22. อุปกรณ์ชนิดใดใช้นึ่งอาหาร
    1  ลังถึง
    2 กระทะ
    3 หม้อหุงต้ม
    4 กระทะไฟฟ้า
23. ใครใช้อุปกรณ์ในการเย็บผ้าไม่ถูกต้อง 
    1 จอมใช้กรรไกรตัดผ้า
    2 อุ้มใช้ที่เลาะผ้าเลาะด้ายออก
    3 เดือนใช้จักรเย็บผ้าด้วยความระวัง
    4  ขวัญใช้ปากกาขีดผ้าเพื่อเย็บกระดุม
24. ถ้าต้องการตัดแต่งพุ่มไม้ริมรั้วควรใช้อุปกรณ์ใด
    1 เลื่อยตัดกิ่ง
    2 กรรไกรตัดกิ่ง
    3 กรรไกรตัดหญ้า
    4  ถูกทุกข้อ
25. อุปกรณ์ใดควรศึกษาวิธีการใช้ก่อนนำไปใช้
    1 ที่เลาะผ้า
    2 เลื่อยตัดกิ่ง
    3 เครื่องดูดฝุ่น
    4  เครื่องชั่งน้ำหนักอาหาร
26. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการใช้ภาชนะพลาสติกไม่ถูกต้อง
    1 ควรใช้เฉพาะสีขาว
    2 ควรวางให้ห่างจากเปลวไฟ
    3  ควรใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัด
    4 ควรใช้ฟองน้ำขัดถูทำความสะอาด
27. ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
    1  ควรติดตั้งสายดิน
    2 ควรปิดสวิตช์ทันทีที่เลิกใช้
    3 ควรมีปลั๊กติดกับตัวอุปกรณ์
    4 ควรตั้งบนพื้นที่เรียบ ทนไฟ และแห้ง
28. ฉลากประหยัดไฟออกให้โดยหน่วยงานใด
    1 การไฟฟ้านครหลวง
    2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    3 กรมส่งเสริมการส่งออก
    4 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29. การเลือกอุปกรณ์หรือเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
    1  การวิเคราะห์งาน
    2 การวางแผนในการทำงาน
    3 การประเมินผลการทำงาน
    4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
30. วิธีใดจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยขณะใช้อุปกรณ์ที่มีความแหลมคม
    1 มีสมาธิในการทำงาน
    2 นั่งในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
    3 จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นที่เป็นทาง
    4  ถูกทุกข้อ
31. ก่อนเสียบปลั๊กเตารีดเพื่อใช้งานควรตรวจสอบสิ่งใด
    1 ปลั๊กไฟ
    2 พื้นเตารีด
    3 ฉนวนยางหุ้มสายไฟ
    4 วงจรไฟฟ้าภายในเตารีด
32. ใครใช้เตารีดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน
    1 กุลรีดผ้าครั้งละหลาย ๆ ชุด
    2 กล้าพรมผ้าให้มีความชื้นมาก ๆ
    3 แก้วรีดผ้าสลับกับการดูโทรทัศน์
    4 ก้อยถอดปลั๊กออกหลังรีดผ้าเช็ดหน้า
33. ข้อใดเป็นวิธีการใช้ตู้เย็นแบบประหยัดพลังงาน
    1 เปิด–ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ 
    2 ใช้ตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่
    3 ใช้ตู้เย็นที่มีประตูเดียว
    4 ใช้ตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 1
34. การใช้เตาแก๊สในข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติที่ผิด
    1 ถอดเปลี่ยนหัวแก๊สด้วยตนเอง
    2 ซื้อเตาแก๊สจากร้านที่ได้มาตรฐาน
    3 ทำช่องทางระบายอากาศภายในครัว
    4 ทำความสะอาดหัวเตาทุกครั้งที่ประกอบ อาหาร เสร็จ
35. การใช้อุปกรณ์ทำงานบ้านควรคำนึงถึงหลักการใดมากที่สุด
    1 การจัดเก็บอุปกรณ์
    2 การศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์
    3 การดูแลรักษษและซ่อมแซมอุปกรณ์
    4 การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน
36. ข้อใดเป็นวิธีเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
    1 เก็บสารทำความสะอาดไว้ในห้องน้ำ
    2 ปิดวาล์วถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
    3 ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารทุกครั้ง
    4 ของมีคมต้องเก็บใส่กล่องหรือซองให้เรียบร้อย
37. ใครคำนึงถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์ของตกแต่งด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย
    1 อั้มฝึกทำงานประดิษฐ์จนชำนาญ
    2 เดียวนำเศษวัสดุที่มีอยู่ในบ้านมาทำดอกไม้ประดิษฐ์
    3 กุ๊บกิ๊บใช้เวลาว่างในวันหยุดประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน
    4 นิดหน่อยใช้กระบวนการกลุ่มในการประดิษฐ์ของตกแต่ง
38. วัสดุชนิดใดมีคุณสมบัติในการดูดซับสีและกลิ่นได้ดีที่สุด
    1  ใบลาน
    2 รังไหม
    3 เกล็ดปลา
    4 เปลือกข้าวโพด
39. บ้านของนารีอยู่ที่จังหวัดตรัง นารีจึงนำใบยางพารา มาประดิษฐ์ดอกไม้ แสดงว่านารีคำนึงถึงประโยชน์ข้อ ใด
    1 การประหยัดค่าใช้จ่าย
    2  ความสวยงามของชิ้นงาน
    3 การฝึกทักษะในการประดิษฐ์
    4 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
40. อุปกรณ์ใดจัดอยู่ประเภทเดียวกันทั้งหมด
    1 สว่าน เลื่อยฉลุ
    2 กรรไกร ปากคีบ
    3  ไขควง ค้อนหงอน
    4  คัตเตอร์ คมปากจิ้งจก
41. อุปกรณ์และเครื่องมือใดใช้สำหรับขึ้นรูปทรง
    1 ค้อน กรรไกร
    2 ขวาน เลื่อยฉลุ
    3 สว่าน คีมปากจิ้งจก
    4  ปากคีบ คีมปากแหลม
42. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับ ขึ้นรูปทรง
    1 คีมตัด
    2 ปากคีบ
    3  กรรไกร
    4  คีมปากแหลม
43. การเลือกใช้วัสดุทำงานประดิษฐ์ ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุด
    1 ราคาวัสดุ
    2 แหล่งที่มีวัสดุ
    3 การจัดเก็บวัสดุ
    4 คุณสมบัติของวัสดุ
44. การใช้วัสดุประเภทเส้นที่อ่อนตัวได้ ง่ายนำมาสอดสลับขัดกันเป็นลวดลายและรูปแบบที่ต้องการข้อความนี้กล่าวถึงวิธีการสร้างงานประดิษฐ์แบบใด
    1 การถัก
    2 การปัก
    3 การสาน
    4 การร้อย
45. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ตกแต่งชิ้นงาน
    1 สีน้ำมัน
    2 เชลแล็ก
    3 แลกเกอร์
    4 แอลกอฮอล์
46. งานใดมีวิธีการสร้างชิ้นงานโดยวิธีปะติด
    1 ภาพเพนท์
    2 เปเปอร์มาเช่
    3 ภาพครอสติตซ์
    4 ดอกไม้ประดิษฐ์
47. การสร้างงานประดิษฐ์วิธีใดใช้วัสดุเพียงอย่างเดียว และไม่ใช้อุปกรณ์อื่น
    1 การปะ
    2 การปั้น
    3 การถัก
    4 การแต่งสี
48. ระวีมีความรู้ด้านการประดิษฐ์และทำงานประณีต รวีควรได้รับหน้าที่ใดในกลุ่ม
    1หัวหน้ากลุ่ม
    2 เหรัญญิกกลุ่ม
    3 เลขานุการกลุ่ม
    4 สมาชิกผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
49. ลีนามีความสามารถทางด้านการจัดแจกันจึงควรเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ ข้อความนี้ตรงกับกระบวนการกลุ่มข้อใด 
    1 การปฏิบัติงาน
    2 การมอบหมายงาน
    3 การกำหนดเป้าหมาย
    4 การวางแผนการทำงาน
50. เปลือกข้าวโพดที่นำมาประดิษฐ์ดอกบัวควรอยู่ในชั้นใดของฝักข้าวโพด
    1 ชั้นใน
    2 ชั้นนอก
    3 ชั้นกลาง
    4 ชั้นที่อยู่ถัดจากชั้นนอก 1 ชั้น
51. การลงสีตกแต่งบนตัวปลาเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
    1 การปฏิบัติงาน
    2 การวิเคราะห์งาน
    3 การประเมินผลงาน
    4 การวางแผนในการทำงาน
52. เมื่อทำโมใบล์ใบลานเสร็จแล้วพบว่า โมบายเอียงไปทางขวามือ ควรปรับปรุงผลงานอย่างไร
    1 ลดจำนวนลูกปลาทางซ้ายมือ
    2  ลดจำนวนลูกปลาทางขวามือ
    3 เพิ่มจำนวนปักเป้าทางขวามือ
    4 เพิ่มจำนวนปักเป้าทางซ้ายมือ
53. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือใดไม่ใช้ ในการประดิษฐ์ ดอกบัวดินจากเปลือกข้าวโพด
    1 ลวด
    2 เกสร
    3  กระดาษสา
    4  กาวลาเท็กซ์ 
54. เปลือกข้าวโพดเป็นวัสดุท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมสีได้ดี เหมาะจะนำมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ ตรง กับขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
    1 การวิเคราะห์งาน
    2 การวางแผนในการทำงาน
    3 การประเมินผลการทำงาน
    4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
55. สุดาเตรียมย้อมสีรังไหมไว้ใช้ประดิษฐ์ดอกกระทุมทอง สุดาปฏิบัติตามขั้นตอนใดของกระบวนการ ทำงาน
    1 การวิเคราะห์งาน
    2 การวางแผนในการทำงาน
    3 การประเมินผลการทำงาน
    4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
56. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์ดอก กระดุมทองจากรังไหม
    1 ใช้กรรไกรขลิบที่ปลายกลีบให้เป็นวงรี
    2 แบ่งรังไหม 1 รัง ออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ    กัน
    3  ทากาวบริเวณด้านนอกของกลีบดอกแล้ว ติดลวด
    4  ใช้กรรไกรขลิบที่ปลายกลีบให้เป็นรอยหยัก รูปสามเหลี่ยม 3 หยัก 
57. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเข้าดอกกุหลาบจาก เกล็ดปลา
    1 ติดเกล็ดปลาทั้งหมด 10 ชั้น
    2  ติดเกล็ดปลาโดยเพิ่มชั้นละ 2 กลีบ ติดสับ หว่างกันทุกครั้ง
    3 ประกอบดอกทีละชั้น ชั้นที่ 1 ใช้เกล็ดปลา ขนาดเล็ก ติด 2 กลีบ
    4 ประกอบดอกทีละชั้น ชั้นที่ 1 ใช้เกล็ดปลา ขาดเล็กติด 3 กลีบ
58. การแช่เกล็ดปลาในน้ำผสมผงซักฟอกก่อนที่จะนำไป ทำดอกไม้ประดิษฐ์มีวัตถุประสงค์ใด
    1 เพื่อให้เกล็ดนิ่ม
    2 เพื่อล้างเมือกออก
    3 เพื่อเปลี่ยนสีของเกล็ดปลา
    4 เพื่อให้เกล็ดปลามีความแวววาว
59. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการย้อมสีเกล็ดปลา
     1 แช่เกล็ดปลาไว้ในน้ำเกลือ
    2 ล้างเกล็ดปลาด้วยน้ำสะอาด
    3 ใส่สีย้อมลงในกล่องพลาสติก
    4 ล้างเกล็ดปลาด้วยน้ำผสมผงซักฟอก
60. เมื่อทำดอกกุหลาบจากเกล็ดปลาเสร็จแล้ว ดารัตน์พบว่า เกล็ดปลาบางชิ้นหลุดเธอจึงใช้กาวติดใหม่ ดารัตน์  ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานขั้นตอนใด
    1 การปฏิบัติงาน
    2 การวิเคราะห์งาน
    3 การประเมินผลงาน
    4 การวางแผนในการทำงาน


ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่าการวิเคราะห์งานควรวิเคราะห์กี่ลักษณะ อะไรบ้าง
                                                                                                                                                                                                               
2. การสำรวจตนเองมีประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพหรือไม่ เพราะเหตุใด
                                                                                                                                                                           ...................................                                    

เฉลยข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียน 1  ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1

1.    1    2.    4    3.    2    4.    4    5.    3    6.    3    7.    4    8.    4    9.    3    10.    2
11.    1    12.    4    13.    1    14.    1    15.    1    16.    2    17.    2    18.    3    19.   1    20.    4
21.   4    22.    1    23.    4    24.    3    25.    3    26.    3    27.    1    28.    4    29.    1    30.    4
31.   1    32.    1    33.    3    34.    1    35.    4    36.    1    37.    2    38.    3    39.    1    40.    1
41.    4    42.    3    43.    3    44.    3    45.    4    46.    2    47.    2    48.    4    49.    2    50.   4
51.    1    52.    4    53.    4    54.    1    55.    2    56.    4    57.    2    58.    2    59.    2    60.    3

ตอนที่ 2
1. ควรวิเคราะห์ 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์ลักษณะของงานและการกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
2. มี  เพราะ การสำรวจตนเองจะทำให้เรารู้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ และความถนัดในด้านใดบ้าง มีความชอบและความ
   ต้องการอะไร และมีลักษณะนิสัยอย่างไร เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองมาก
   ที่สุด                                                


ไม่มีความคิดเห็น: