แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ม.1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 60 ข้อ  
   ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 60นาที
.....................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้
1. เนื้อเยื่อชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันเมื่อร่วมกันทำ   หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียกว่าอะไร
   1. เซลล์       
   2. ระบบ       
   3. อวัยวะ
   4. เนื้อเยื่อ
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   1. ระบบประสาทจะประกอบด้วยเส้นประสาทเท่านั้น
   2. ระบบต่อมไร้ท่อมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
   3. ระบบประสาทช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วน
   4. ระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนไปตามกระแสเลือดสู่อวัยวะเป้าหมาย
3. ผิวสมองชั้นในเรียกว่าอะไร
   1. ไวท์แมตเตอร์   
   2. พิงค์แมตเตอร์   
   3. กรีนแมตเตอร์
   4. เกรย์แมตเตอร์
4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสมอง
   1. ซีรีบรัม       
   2. ทาลามัส       
   3. ไฮโพทาลามัส
   4. ต่อมคาวเปอร์
5. โครงสร้างสมองส่วนใดที่บ่งบอกถึงการเข้าสู่ช่วงของการเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
   1. พอนด์       
   2. ไวท์แม็ตเตอร์
   3. ไฮโพทาลามัส
   4. เกรย์แม็ตเตอร์
6. จากคำตอบข้อ 5 สมองส่วนดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างไร
   1. มีสีเข้มขึ้น       
   2. มีสีจางลง       
   3. เปลี่ยนเป็นบางลง
   4. เปลี่ยนเป็นหนาขึ้น
7. จากคำตอบข้อ 6 ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง   
   1. เกิดในเพศชายเร็วกว่าเพศหญิง
   2. เกิดในเพศหญิงเร็วกว่าเพศชาย
   3. เกิดทั้งในเพศชายและเพศหญิงพร้อมกัน
   4. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
8. จากคำตอบข้อ 7 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นอย่างไร
   1. วัยรุ่นหญิงฉลาดกว่าวัยรุ่นชาย
   2. วัยรุ่นชายฉลาดกว่าวัยรุ่นหญิง
   3. วัยรุ่นหญิงเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่เร็วกว่าวัยรุ่นชาย                
   4. วัยรุ่นชายเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่เร็วกว่าวัยรุ่นหญิง
9. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสมองของวัยรุ่นในส่วนใดที่ส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมชอบเสี่ยงและมักเกิดความว้าวุ่นใจ
   1. ส่วนของเส้นประสาท
   2. ส่วนของสมองชั้นนอก
   3. ส่วนของสมองส่วนหน้า
   4. ส่วนของรอยหยักของสมอง
10. จากปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อ 9 นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
   1. พยายามหาความรู้ในเรื่องเพศ
   2. พยายามปลีกตัวออกจากสังคม
   3. หาทางระบายออกโดยการเที่ยวเตร่
   4. พยายามคิดใช้เหตุผลประกอบกระบวนการคิดเพิ่มขึ้น
11. เพราะเหตุใดการทดลองเสพสารเสพติดของวัยรุ่นจึงมีโอกาสได้รับผลกระทบมากกว่าวัยผู้ใหญ่
   1. เพราะจิตใจของวัยรุ่นอ่อนแอกว่า
   2. เพราะสมองของวัยรุ่นสะสมสารพิษได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่
   3. เพราะสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นมีระดับต่ำกว่าวัยผู้ใหญ่
   4 เพราะโครงสร้างทางสมองในช่วงวัยรุ่นจะตอบสนองต่อฤทธิ์ของสารเสพติดได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่
12. จากปัญหาในข้อ 11 เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนักเรียนคิดว่าวัยรุ่นควรปฏิบัติอย่างไร
   1.ไม่ทดลองสารเสพติด
   2. ไม่ติดต่อกับผู้เสพสารเสพติด
   3. ปรึกษาและพุดคุยกับผู้เคยเสพสารเสพติด
   4. ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสารเสพติดทุกชนิด
13. “นิตยา ชอบนั่งเหม่อลอย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว มักนอนไม่หลับและรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า” จากข้อความดังกล่าว นิตยาเสี่ยงต่อการเกิดโรคใด
   1. โรคไมเกรน    
   2. โรคซึมเศร้า   
   3. โรคอัลไซเมอร์
   4. โรคขาดอาหาร
14. จากคำตอบในข้อ 13 นักเรียนคิดว่า มีสาเหตุสำคัญจากปัจจัยในเรื่องใด
   1. กรรมพันธุ์  
   2. ปัญหาชีวิต  
   3. ความผิดปกติของสมอง
   4. ถูกทุกข้อ
15. ถ้านักเรียนต้องให้คำปรึกษาแก่นิตยา จะให้คำ    แนะนำอย่างไร
   1. ควรไปปรึกษากับสูตินรีแพทย์
   2.ปลงเถอะเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ
   3. ควรไปปรึกษากับแพทย์ทางจิตเวช
   4. ควรไปปรึกษากับแพทย์ทางอายุรกรรม
16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
   1. ส่งผลให้วัยรุ่นหญิงมีประจำเดือน
   2. ส่งผลให้วัยรุ่นมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวได้ง่าย
   3. ส่งผลให้กระดูกอุ้งเชิงกรานของเพศหญิงมีความกว้างขึ้น
   4. ส่งผลให้วัยรุ่นชายมีลักษณะของช่วงไหล่ที่กว้างและสะโพกที่แคบ
17. การขาดฮอร์โมนชนิดใดที่ส่งผลทำให้   กระบวนการเผาผลาญอาหารเกิดความผิดปกติ
   1. โกนาดโดโทปิก
   2. โปรเจสเตอโรน
   3. กลูโคคอร์ติคอยด์
   4. มิเนราโลคอร์ติคอยด์
18. ข้อใดแสดงถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องขณะมีประจำเดือน
   1. อยู่บ้านเฉย ๆ ไม่ไปโรงเรียน
   2. สวมผ้าถุงอยู่กับบ้านตลอดเวลา
   3. ไม่ลงอาบน้ำในคลองหรือในสระ
   4. รับประทานยาแก้ปวดทุกครั้งที่มีประจำเดือน
19. ข้อใดสรุปไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิวฮอร์โมน
   1. มักไม่มีอาการอักเสบ
   2. มักเกิดบริเวณกรามและคาง
   3. เป็นการทำงานของต่อมหมวกไต
   4. วัยรุ่นหญิงมักจะมีปัญหาดังกล่าวมากกว่าวัยรุ่นชาย
20. ข้อใดคือลักษณะของอาหารที่มีผลต่อการเกิดกลิ่นตัวในวัยรุ่นได้มากที่สุด
   1. รับประทานอาหารที่มีรสจัด
   2. รับประทานผลไม้สุกหลายวัน
   3. รับประทานขนมประเภทช็อกโกแลต
   4. รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยข้าวเหนียว
21. ความหมายของการปรับตัวคือข้อใด
   1. การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ
   2. การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่าง ๆ
   3. การเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโต
   4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
22. ใครไม่ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางในการปรับตัวของ    วัยรุ่นต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย
   1. กุ๊ก ไปวิ่งที่สวนสาธารณะสัปดาห์ละ3 วัน
   2. น้ำฝน ยอมรับว่าตนเองมีความสูงไม่เท่ากับเพื่อน
   3. เกรส สังเกตว่าตนเองรู้สึกเจ็บที่หน้าอกจึงไปปรึกษาแม่
   4. กิ๊ฟ ไม่ชอบอาบน้ำหลังกลับมาจากโรงเรียนเพราะรู้สึกเหนื่อย
23. คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางจิตใจเป็นเช่นไร
   1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
   2. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
   3. มีความละเอียดรอบคอบ
   4. ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
24. ข้อใดเป็นวิธีการปรับตัวของวัยรุ่นให้เข้ากับครอบครัว
   1. ทำตามที่พ่อแม่ต้องการ
   2. ไม่แสดงการโต้แย้งทั้งที่ไม่มีเหตุผล
   3. ฟังความคิดเห็นของพ่อแม่เป็นอย่างดี
   4. ให้ความเคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง
25. ข้อใดคือแนวทางที่ถูกต้องในการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ
   1. พยายามหาภาพโป๊เปลือยมาศึกษา
   2. พยายามฝึกจิตใจให้มีความสงบ ร่าเริง
   3. พยายามฝึกตนเองให้สู้คนโดยนัดชกต่อยกับเพื่อน โรงเรียนอื่น
   4. ไม่มีข้อใดถูก
26. ข้อใดเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปถึงสภาพจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่น
   1. ความดื้อรั้น
   2. ความก้าวร้าว
   3. ความวิตกกังวล
   4. ไม่มีข้อใดถูก
27. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางด้านอารมณ์และสภาพจิตใจของวัยรุ่น
   1. ชอบเล่นโลดโผน
   2. มีความอายมากขึ้น
   3. มีความรู้สึกทางเพศ
   4. อารมณ์อ่อนไหวง่าย
28. ผู้ชายที่มีแนวโน้มชอบเพศเดียวกันเรียกว่าอะไร
   1. ดี้
   2. เกย์
   3. ทอม
   4. เลสเบี้ยน
29. ข้อใดคือความหมายของ “ทอมบอย”
   1. ผู้ชายที่ชอบแต่งกายเป็นผู้หญิง
   2. ผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน
   3. ผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกัน
   4. ผู้หญิงที่มีลักษณะท่าทางและการแต่งกายคล้ายผู้ชาย
30. ข้อใดหมายถึงลักษณะบุคคลที่มีค่านิยมทางเพศที่มี ความสุขเมื่อคู่นอนกระทำให้ตนเองเจ็บปวด
   1. ซาดิสม์
   2. เลสเบี้ยน
   3.มาโซคิสม์
   4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
31. บุคคลใดแสดงบทบาททางเพศของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
   1. หนิง หยอกล้อเล่นกับตุ่น
   2. ผึ้ง ตะโกนเสียงดังใส่แมน
   3. ตั้ม เสียสละเก้าอี้นั่งให้แก่หมิว
   4. หนุ่ม เขินอายเมื่ออยู่ต่อหน้าแอน
32. ข้อใดคือลักษณะของเกย์กลาย
   1. ชอบเพศเดียวกัน
   2. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้น
   3. มีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง
   4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
33. ข้อใดคือความหมายของทักษะการตัดสินใจ
   1. ความคิดรวบยอด
   2. การพิจารณาใคร่ครวญอย่างถ่องแท้
   3. การคิดหาเหตุผลความเป็นไปของแต่ละสิ่ง
   4. ความสามารถที่บุคคลจะเลือกกระทำหรือไม่กระทำ
34. คำนิยามของการมีเพศสัมพันธ์คือข้อใด
   1. การร่วมประเวณี
   2. การกอดกันของผู้ชายและผู้หญิง
   3. การแสดงพฤติกรรมแห่งความสัมพันธ์ทางเพศต่อกัน
   4. ข้อ 1 และ 3 ถูก
35. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมทางเพศที่ไม่หมาะสม
   1. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ
   2. การมีเพศสัมพันธ์หลังแต่งงาน
   3. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
   4. การมีเพศสัมพันธ์จากอุบัติภัยทางเพศ
36. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับสิ่งเร้าได้ถูกต้องที่สุด
   1. สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด
   2. สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้น้อยกว่าสิ่งเร้าภายนอก
   3. สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าสิ่งเร้าภายนอก
   4. สิ่งเร้าภายในและภายนอกทำให้เกิดการมีเพศ สัมพันธ์ได้เท่า ๆ กัน
37. การกอดจูบสามารถพัฒนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละเท่าไร
   1. ร้อยละ 10
   2. ร้อยละ 60
   3. ร้อยละ 80
   4. ร้อยละ 100
38. ศักดิ์ชาย อายุ 16 ปีโอบกอดสมหญิงที่ห้องน้ำหลังโรงเรียน แสดงว่าศักดิ์ชายเป็นเช่นไร
   1. ศักดิ์ชายรักสมหญิง
   2. ศักดิ์ชายล่อลวงสมหญิง
   3. ศักดิ์ชายกับสมหญิงรักกัน
   4. ศักดิ์ชายไม่ให้เกียรติสมหญิง
39. ข้อใดให้คำนิยามของการล่วงละเมิดทางเพศได้ถูกต้องที่สุด
   1. การถูกเอาเปรียบทางเพศ
   2. การกระทำเรื่องชู้สาวโดยผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกหวาดผวา
   3. การกระทำใด ๆ ทางกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาว  โดยผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกหวาดผวา
   4. การกระทำใด ๆ ทั้งทางกาย วาจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวโดยผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกหวาดผวา
40. ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่หมาะสมใดส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นมากที่สุดในปัจจุบัน
   1. การติดเชื้อเอดส์
   2. การเกิดปัญหาของอารมณ์แปรปรวน
   3. การเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
   4. การเกิดปัญหาผู้ออกจากระบบการศึกษากลางภาคเรียน
41. การเคลื่อนไหวแบบใดที่ถือว่าเป็นการ เคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุด
   1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
   2. การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง
   3. การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
   4. ทุกข้อมีความสำคัญเท่า ๆ กัน
42. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง
   1. การเดินรอบสนาม
   2. การทุ่มคู่ต่อสู้ในกีฬายูโด
   3. การรับส่งไม้ในกีฬาวิ่งผลัด
   4. การชู้ตลูกบาสเกตบอลลงในห่วง
43. สภาพอากาศแบบใดทำให้เคลื่อนไหวได้ในระยะเวลาที่สั้น
   1. อากาศร้อน   
   2. อากาศหนาว   
   3. อากาศอบอุ่น
   4. ฝนตกชุ่มชื้น
4 4. จิรวดีมีรูปร่างอ้วนเคลื่อนไหวลำบาก จิรวดีมีปัญหาการเคลื่อนไหวจากปัจจัยในด้านใด
   1. ปัจจัยด้านตัวบุคคล
   2. ปัจจัยด้านการเลี้ยงดู
   3. ปัจจัยด้านพันธุกรรม
   4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
45. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหว
   1. ส่งเสริมให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ
   2. ช่วยให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม
   3. เป็นพื้นฐานของทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
   4. เพิ่มความมั่นใจในการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล
46. ข้อใดหมายถึงการกระโดด
   1. การยกเท้าสูงจากพื้น
   2. การใช้เท้าดันตัวให้ลอย
   3. การวิ่งย่ำเท้าขึ้นลงซ้ายและขวาเป็นจังหวะ
   4. การก้าวเท้าซ้ายและขวาไปข้างหน้าสลับกัน
47. ข้อใดไม่ใช่ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่
   1. การเดินในระนาบพื้น
   2. การก้มตัวโดยการยืนเท้าแยก
   3. การก้มตัวโดยการยืนวางเท้าหน้าหลัง
   4. การย่อตัวและการลุกขึ้นยืนจากท่าเท้าแยก
48. การเดินในระนาบพื้นฐานเพื่อให้ร่างกายสมดุลควรปฏิบัติอย่างไร
   1. การเดินในระนาบพื้นเคลื่อนที่จาก หัวเข่า
   2. เหวี่ยงแขนและเท้าข้างเดียวกันไปพร้อมกัน
   3.  ลำตัวต้องตั้งตรง และเป็นแนวตั้งฉากกับพื้นตลอดเวลา
   4. ให้น้ำหนักตัวตกบนส้นเท้าข้างที่ก้าวไปแตะพื้นข้างหน้าก่อน
49. ข้อใดเป็นความหมายของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   1. นายเจ เล่นเจตสกีเดือนละ 1 ครั้ง
   2. เด็กชายสนั่น เดินไปโรงเรียนทุกวัน
   3. นางสาวสวย เต้นแอโรบิกอาทิตย์ละ 5 วัน
   4. คุณตาสมบูรณ์ พรวนดินต้นไม้รอบบ้านทุกวัน
50. การวิ่งบนลู่กลเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใด
   1. แบบต้านน้ำหนัก
   2. แบบใช้ออกซิเจน
   3. แบบไม่ใช้ออกซิเจน
   4. แบบต้านความเร็วคงที่
51. ขั้นตอนใดควรทำเป็นอันดับแรกในการออกกำลังกาย
   1. สำรวจความพร้อมของร่างกาย
   2. กำหนดปริมาณการออกกำลังกาย
   3. ตั้งเป้าหมายของการออกกำลังกาย
   4. กำหนดโปรแกรมการออกกำลังกาย
52. กรณีใดควรงดออกกำลังกายชั่วคราว
   1. หลังจากหายป่วยใหม่ ๆ
   2. อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด
   3. รับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
   4. ถูกทุกข้อ
53. การเพิ่มความหนักในการวิ่งในกรณีที่ผู้วิ่งมีเวลาในการวิ่งออกกำลังกายเท่าเดิมควรเพิ่มในข้อใด
   1. เพิ่มความเร็ว    
   2. เพิ่มระยะทาง   
   3. เพิ่มความนาน
   4. เพิ่มความบ่อย
54. การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีประโยชน์อย่างไร
   1. ใช้ตรวจสอบความแข็งแรงของร่างกาย
   2. ใช้ตรวจสอบความพร้อมของร่างกายก่อนปฏิบัติกิจกรรม
   3. สามารถลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในขณะออกกำลังกาย
   4. ถูกทุกข้อ
55. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
   1. ดูกีฬาฟุตบอลที่ชอบทางโทรทัศน์
   2. เลี้ยงปลาสวยงามเพราะชอบที่ปลามีสีสวย
   3. ประดิษฐ์ของที่ระลึกจำหน่ายนักท่องเที่ยว
   4.ไปเที่ยวงานสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่กับเพื่อน
56. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ
   1. ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน
   2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
   3. รู้จักใช้เวลาว่างมาสร้างรายได้พิเศษ
   4. ป้องกันและลดปัญหาสังคมของเยาวชน
57. กิจกรรมนันทนาการที่ผู้มีอาการเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงคือกิจกรรมใด
   1. การเลี้ยงนก
   2. การฟังเพลง
   3. การสะสมพระเครื่อง
   4. การล่องแก่งในแม่น้ำเชี่ยวกราก
58. ชื่อใดเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของกีฬาเทเบิลเทนนิส
   1. เซปัก       
   2. ปิงปอง       
   3. ซอคเกอร์
   4. กอสสิมา
59. คำว่า “ดิวส์” ในกีฬาเทเบิลเทนนิส หมายถึง ข้อใด
   1. การจบเกมแข่งขัน
   2. การมีแต้มเท่ากันที่ 10 คะแนน
   3. การขอเวลานอกเพื่อพักระหว่างแข่งขัน
   4. การที่ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนน 1 แต้มจากฝ่ายตรงข้าม
60.  หัวใจเบื้องต้นในการเล่นกีฬาเทเบิล-เทนนิสให้ดี คือทักษะในเรื่องใด
   1. ทักษะการจับไม้
   2. ทักษะในการยืนรับลูก
   3. ทักษะในการยืนเตรียมพร้อม
   4. ทักษะในการตีลูกพลิกแพลง

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
   1. นักเรียนมีแนวทางในการบำรุงรักษาระบบประสาทอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
   2. หากนักเรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศจะมีวิธีการแก้ไขและป้องกันตนเองได้อย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  เฉลยแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                      วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1
1.    1    11.    4    21.    1    31.    3    41.    4    51.    1
2.    1    12.    1    22.    4    32.    3    42.    1    52.    4
3.    1    13.    2    23.    4    33.    4    43.    1    53.    3
4.    4    14.    4    24.    1    34.    4    44.    1    54.    4
5.    4    15.    3    25.    2    35.    2    45.    2    55.    3
6.    3    16.    4    26.    3    36.    2    46.    2    56.    3
7.    2    17.    3    27.    1    37.    2    47.    1    57.    4
8.    3    18.    3    28.    2    38.    4    48.    4    58.    4
9.    1    19.    4    29.    4    39.    4    49.    3    59.    2
10.  4    20.    1    30.    3    40.    3    50.    2    60.    1

ตอนที่ 2
1. ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะและไม่ให้เกิดโรคทางสมองโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสมองอักเสบในเด็ก หลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมอง พยายามผ่อนคลายความเครียด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินบี 1 สูง
2. เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงดังกล่าว สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคือ ควรตั้งสติเพื่อประเมินสถานการณ์และนำทักษะในการป้องกันตนเองมาใช้แก้ไขสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการปฏิเสธ ทักษะในการต่อรอง ทักษะในการผัดผ่อน และทักษะการหลีกเลี่ยงออกไปจากสถานการณ์

ไม่มีความคิดเห็น: