โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  สายพันธุ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส)
เกิดจากเชื้ออะไร ?
   เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาตระกูลเดียวกันกับโรคซาร์ส  สามารถติดต่อกันได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงผ่านการไอ  จาม  หรือน้ำมูก  โดยเชื้อไวรัสจะเข้าทางจมูก  ปาก  ตา สัมผัสกับสัตว์หรือดื่มนมจากสัตว์ที่เป็นแหล่งโรคเช่น อูฐ

อาการ
มีไข้  ไอ  หรือน้ำมูก  บางรายมีท้องเสียถ้าหากมีอาการรุนแรงจะทำให้หายใจลำบาก  หอบ  ปอดอักเสบ  ไตวายเสียชีวิตได้
การเฝ้าระวัง
ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกกลางหรือเกาหลีใต้และมีอาการไข้  ไอ  น้ำมูก ภายใน  14  วัน  ให้รีบพบแพทย์ทันที
การป้องกัน
1.หากไปพื้นที่ระบาดหลีกเลี่ยงไปยังที่ชุมชนหรือคนแออัด
2.ผู้มีอาการไอ  จาม  ต้องใส่หน้ากากอนามัยในสาธารณะ
3.ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่
4.หากมีอาการไข้  ไอ  มีน้ำมูก  เจ็บคอ  รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติเดินทาง
5.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดไม่มีความคิดเห็น: