การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น


วัยรุ่นเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา โดยร่างกายจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว  ในขณะที่อารมณ์จะรุนแรงและเปลี่ยนแปลงง่าย ส่วนด้วยสังคมจะให้ความสำคัญกับเพื่อนอย่างมาก ช่วงวัยรุ่นจึงถือเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง
     การเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น จะทำให้เราเข้าใจยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.วัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลง
     วัยรุ่น แปลว่า การเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ  และส่วนใหญ่วัยรุ่นอยู่ในช่วงอายุ 10 - 20 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
   1.วัยแรกรุ่น อายุ 10-13 ปี   เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
   2.วัยรุ่นตอนกลาง   อายุ 14-16 ปี  เป็นช่วงที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
   3.วัยรุ่นตอนปลาย     อายุ 17 - 19 ปี หรือ 20 ปี  เป็นช่วงวัยที่กำลังฝึกฝนอาชีพ
1.1.การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย   การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ  10 - 13 ปี  และจะลดอัตราการเจริญเติบโตเมื่อเข้าสู้วัยรุ่นตอนกลาง  สิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายได้แก่
 1.ขนาดของร่างกาย
 2.การเปลี่ยนแปลงของกระดูก
 3.การเปลี่ยนแปลงของไขมันและกล้ามเนื้อ
 4.การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้า
1.2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์  วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่ต่างจากวัยเด็กเป็นอย่างมาก  ดังนี้
 1.วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
 2.วิตกกังกลกับอารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้น
 3.วิตกกังวลกลัวการเป็นผู้ใหญ่
 4.วิตกกังวลในความงดงามของร่างกาย
 5.ต้องการความรักความห่วงใย
 6.ต้องการเป็นอิสระทำอะไรด้วยตนเอง
 7.ต้องการเป็นตัวของตัวเอง
 8.ต้องการความถูกต้อง ยุคิธรรม
 9.ต้องการความตื่นเต้นท้าทาย ความแปลกใหม่
10.ความอยากรู้ อยากเห็น อยากลองสูง
1.3.การเปลี่ยนเปลงทางด้านสังคม   ช่วงวัยนี้จำทำตัวออกห่างจากทางบ้าน  ไม่ค่อยคลุกคลีกับคนในบ้านสักเท่าไหร่  มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนๆและทำกิจกรรมนอกบ้าน
1.4.การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา  วัยนี้สติปัญญาจะพัฒนาสูงขึ้นจนมีความคิดเป็นรูปธรรม  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  สิ่งต่างๆได้มากขึ้น  จนเมื่อพ้นช่วงวันรุ่นแล้วจะมีความสามารถทางสติปัญญาเหมือนผูั้ใหญ่
2.ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น    มีผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
2.1.พันธุกรรม   หมายถึง ปรากฎการณ์ที่สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะต่างๆ  จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  หรือเป็นลักษณะทางร่างกายและพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษโดยการสืบสายเลือด
2.2.สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ถ้าเกิดในสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะทำให่้พัฒนาการด้านต่างๆดีตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ดี เช่น สถานเริงรมย์  ชุมชนแออัด  ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตตามไปด้วย

2.3.การอบรมเลี้ยงดู
     1.ทัศนคติของพ่อแม่
     2.ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
     3.ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
     การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนั้นจะเป็นแบบฉบับเฉพาะของตนเองซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล  วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆหลายด้าน  แต่โดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และที่เห็นได้ชัดมากคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น: