ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต  บางครั้งอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคที่เราต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานนั้นมีอยู่หลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ
     การเรียนรุ้และทำความเข้าใจทักษะต่างๆในการทำงานจะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่จะช่วยให่เราปฏิบัติงานเพื่อการดำรงค์ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นราฏฐานในการทำงานต่อไปในอนาคตต  รวมทั้งยังจะช่วยสร้างจิตสำนึกแก่เราในการทำงานและใช้ทัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
1.ทักษะพัฒนาการทำงาน  หมายถึง การนำความรู้ความสามารถ เทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีทักษะเพื่อพัฒนาการทำงานที่สำคัญดังนี้
    1.1.ทักษะการแสวงหาความรู้  ซึ่งมีวิธีการที่จะแสวงหาความรู้ดังต่อไปนี้
          - การสังเกต
          - การฟัง
          - การซักถาม
          - การอ่าน
          - การศึกษาค้นคว้า
          - การสัมภาษณ์
          - การรวบรวมและบันทึกข้อมูล
     1.2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน   โดยทั่วไปกระบวนการแก้ปัญกาในการทำงานมี 6 ขั้นตอน ได้แก่
         1. สำรวจปัญหา
         2. วิเคาระห์ปัญหา
         3. สร้างทางเลือก
         4. ประเมินทางเลือก
         5. วางแผนปฏิบัติ
         6. ประเมินผลการแก้ปัญหา
2.คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน   ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้
         1. มีความซื่อสัตย์
         2. มีความเสียสละ
         3. มีความยุติธรรม
         4. มีความประหยัด
         5. มีความขยันอดทน
         6. มีความรับผิดชอบ
         7. มีความตรงต่อเวลา
         8.มีการประกอบอาชีพที่สุจริต3. การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน   คือ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำงาน การผลิตชิ้นงาน มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ
4.การติดต่อสื่อสารและใช้บรการกับหน่วยงานต่างๆ 
   4.1. การติดต่อสื่อสาร  คือการสื่อสารข้อมูล ข้อมูล ข่าวสาร ไปยังบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น
          - ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร
          - วิธีการติดต่อสื่อสารที่ดี
   4.2. การใช้บริการหน่วยงานต่างๆ
          - ความสำคัญของการใช้บริการหน่วยงานต่างๆ
          - วิธีการใช้บริการหน่วยงานต่างๆ  ควรปฏิบัติดังนี้
                1.ศึกษาข้อมูลหน่วยงาน
                2.นัดหมายวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอน
                3.จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม
                4.มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่มีความคิดเห็น: