อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์

     การได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว  นับเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะทำให้ได้รู้จักการประเมินความพร้อมก่อนที่จะมีบุตร  วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการดูแลแม่และเด็กในระหว่างการตั้งครรภ์  รู้จักหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  และการเลี้ยงดูทารก  เพื่อให้ทารกที่เกิดออกมาพร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีพลานามัยแข็งแรง
อนามัยเจริญพันธุ์  หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของชายและหญิงสำหรับสืบทอดเผ่าพันธุ์ อันส่งผลให้มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนจิตวิญญาณ  โดยกระบวนการนี้ยังครอบคุมนับตั้งแต่การมีพัฒนาการทางเพศ  การมีความพึงพอใจทางเพศ  ตลอดจนการมีเพศสัมพันธุ์อย่างปลอดภัย  การได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมในระหว่างของการตั้งครรภ์ มีอิสระที่จะตัดสินใจในการให้กำเนิดบุตรและให้กำเนิดได้อย่างปลอดภัย  รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย  มีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง  สำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของอนามัยเจริญพันธุ์  ที่ประกอบด้วย
1.การวางแผนครอบครัว2.การอนามัยแม่และเด็ก
การตั้งครรภ์   การตั้งครรภ์จะเริ่มต้นขั้นเมื่อไข่ของผู้หญิงมาปฏิสนธิกับตัวอสุจิของผู้ชาย  ซึ่งโดยปกติแล้วการขาดประจำเดือนนั้นจะเป็นสัญญาณที่คอยบ่งชี้อย่างแรกว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น  นอกจากนั้นอาจมีอาการที่แสดงออกอย่างอื่นร่วมด้วย  ดังวิดีทัศน์ต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น: