การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

การทำงานในชีวิตประจำวัน  ทั้งการทำงานบ้านเพื่อประกอบอาชีพต้องใช้ทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและใช้ทักษะในการจัดการงานอย่างมีระบบเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จ  การเรียนรู้ทักษะการทำงานและการจัดการงานช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างถุกต้อง  รวดเร็วลดการใช้เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  และลดการใช้พลังงาน
1.ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     ทักษะการทำงานร่วมกัน  หมายถึง  ความสามารถในการทำงานกลุ่มเป็นกลุ่มหรือเป้นทีม  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  จนสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
     1.1.หลักการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
           - มีเป้าหมายในงานร่วมกัน
           - มีการทำงานเป็นทีม
           - มีความรับผิดชอบ
     1.2.แนวทางการเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน
           - วิเคราะห์เพื่อนร่วมงาน
           - รู้จักหน้าที่ภายในกลุ่ม
           - มีทักษะในการฟัง การพูด การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายในกลุ่ม
           - มีคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน
           - สรุปผลโดยการจัดทำรายงาน
           - นำเสนอรายงาน
2.ทักษะการจัดการ
      การจัดการ หมายถึง กระบวนการจัดระบบงานและจัดระบบคน เพื่อให้ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยคนและทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
      ทักษะการจัดการ  หมายถึง ความสามารถหรือความพยายามในการวางแผนการทำงาน การจัดองคืกร การจัดคน การจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
     2.1.กระบวนการจัดการ
          1.การวางแผน
          2.การจัดรูปแบบงาน
          3.การจูงใจเพื่อนร่วมงาน
          4.การควบคุม
     2.2.ทักษะการจัดการที่จำเป็นในการทำงาน
          1.ทักษะการจัดการความรู้
          2.ทักษะการบริหารเวลา
  3.คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
          คุณธรรม เป็นหลักของความดี  ความงามถูกต้องในการแสดงออก
          จริยธรรม  เป็นการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 9 ประการ
1.ความซื่อสัตย์
2.ความขยันอดทน
3.ความรับผิดชอบ
4.มีระเบียบวินัย
5.ความสามัคคี
6.ความประหยัด
7.ความสุภาพเรียบร้อย
8.ความสะอาด
9.ความมีน้ำใจ
 
4.การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรที่สำคัญในการปฏิบัติงาน  แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์
2.ทรัพยากรด้านวัตถุดิบ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
        4.1.แนวทางการใช้ทรัพยากร
             - การปฏิเสธการใช้ (R1-RejectX
             - การนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (R2-Reduce)
             - การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (R3-Reduce)
             - การซ่อมแซมฟื้นฟู (R4-Repair)
             - การนำไปผลิตขึ้นใหม่ (R5-Recycle)
             - การถนอมรักษา (R6-Recovery)
             - การเสริมแต่งของเก่า (R7-Renewal)
         4.2.การวางแผนการใช้ทรัพยากร 
             - ใช้ทรัพยากรให้ถูกวัตถุประสงค์และประโยชน์ใช้สอย
             - เลือใช้ทรัพยากรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
             - วางแผนอย่างดีก่อนเริ่มการผลิตชิ้นงาน
             - นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิต
             - แสวงหาทรัพยากรทดแทนหรือนำกลับมาใช้ใหม่

      การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันต้องมีการทำงาน  เพื่อความอยู่รอดของตนเองครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุขโดยจะต้องมรการพัฒนาทักษะการทำงาน  เพื่อสร้างหรือผลิตชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ  ซึ่งมาความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานประสบความสำเร็จและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

นิทานประกอนเรื่องไม่มีความคิดเห็น: