อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่น

     วัยรุ่นเป็นวัยที่มัการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน  เพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตนเองให้เกิดขึ้น  แต่ก็ต้องเผชิญกับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนสื่อต่างๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรู้เท่าทันต่ออิทธิพลต่างๆ  จึงเป็นสิ่งที่วัยรุ่นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม  เพื่อการพัฒนาตนเองให้สามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
1.อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น  สถาบันทางสังคมต่างๆ  ล้วนแต่มีบทบาทต่อพฤติกรรมของวัยมนุษย์  นับตั้งแต่สถาบันทางสังคมที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดคือครอบครัว  ไปจนถึงสถาบันทางสังคมที่ไม่ได้มีอยู่จริงคือสังคมเสมือนจริง
1.1.อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่น
1.2.อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่น
1.3.อิทธิพลของโรงเรียนที่มีต่อวัยรุ่น
1.4.อิทธิพลของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่น
1.5.อิทธิพลของสังคมเสมือนจริงที่มีต่อวัยรุ่น
2.อิทธิพลของสื่อต่อวัยรุ่น  ปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทางด้านความคิดและทางร่างกายที่รวดเร็วมากกว่าในอดีต  เนื่องจากความเจริญทางสังคมและรูปแบบเทคโนโลยีรการสื่อสารสมัยใหม่ที่ทำให้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างกว้างขวางและไร้ขีดจำกัดมากขึ้น  การถ่ายทอดและการซึมซับข้อมูลจากสื่อจึงเป็นไปโดยง่ายทำให้สื่อต่างๆ  เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้  ความคิดเห็น  เจตคติ  ตลอดจนพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยไปโดยปริยาย
2.1.อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ต่อวัยรุ่น
2.2.อิทธิพลของสื่อวิทยุกระจายเสียงต่อวัยรุ่น
2.3.อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อวัยรุ่น
2.4.อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อวัยรุ่น

 

ไม่มีความคิดเห็น: