วัยและการเปลี่ยนแปลง

โดยปกติแล้วการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆจะเกิดการเปลี่ยนเปลงตามวัย  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม  และสติปัญญา  นับตั้งแต่วัยทารก วัยก่อนเรียน  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่ ไปจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุ  การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถวางแผนในการดูแลแต่ละวันช่วงวัยของชีวิตได้อย่างถูกต้อง  จึงจะถือได้ว่ามีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่เป็นไปอย่างเหมาะสม
วัยทารก  หมายถึง ช่วงเวลาของชีวิตซึ่งนับตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงกระทั่งอายุ 2 ปี
วัยทารกแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ
1.วัยทารกแรกเกิด   นับตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงสองสัปดาห์
2.วัยทารก  นับตั้งแต่ช่วงอายุ 2 สัปดาห์ไปจนกระทั่งถึง 2 ปีวัยก่อนเรียน  คือ วัยที่ต่อมาจากช่วงวัยทารก  มีอายุอยู่ระหว่าง 3 - 6 ปี
โดยอาจแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1.วันก่อนเรียนระยะแรก  มีอายุ 3 ปี เรียกว่าวัยเด็กหรือวัยเตาะแตะ
2.วัยก่อนเรียนระยะที่สอง  ช่วงอายุระหว่าง 4 - 6 ปี  เรียกว่า วัยเด็ก หรือวัยอนุบาล
   ช่วงวัยก่อนเรียน  เป็นช่วงที่เด็กกำลังเจริญเติบโตและพัฒนาการส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมซึ่งจะดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งและเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นวัยเรียน  คือ วัยที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 12 ปี โดยนับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น  มักมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของครอบครัว และอิทธิพลจากโรงเรียน
วัยรุ่น  เป็นวัยที่นับจากการมีวุฒิภาวะทางเพศ กล่าวคือ มีความพร้อมที่จะสามารถมีบุตรได้ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนชาติ  โดยทั่วไปเราจะนับช่วงวัยรุ่นว่าอยู่ในช่วงอายุ 13 - 19 ปี โดยวัยรุ่นแต่ละคนนั้น  จะมีอัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของตนเองและจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล
วัยผู้ใหญ่  เป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน นับตั้งแต่ช่วงอายุตั้งแต่ 20 - 25 ปี จนถึงอายุ 59 ปี โดยอาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
1.ระยะวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  อายุ 20 - 39 ปี
2.ระยะวัยผู้ใหญ่กลางคม  อายุ 40 - 59 ปี 
วัยสูงอายุ  คือ วัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยเป็นวัยที่มีการเลี่ยนแปลงไปสู่สภาพของความเสี่ยงตามวัย  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ
1.วัยสูงอายุตอนต้น  อายุ 60 - 70 ปี
2.วัยสูงอายุตอนกลาง  อายุ 71 - 79 ปี
3.วัยสูงอายุตอยปลาย  อายุ 80 ปีขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: