ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

     ผลงานทัศนศิลป์ที่ปรากฎให้เห็นเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเป็นผลงานภาพรวมที่เกิดจากการผสมรวมกันเข้าขององค์ประกอบย่อยๆ หลายส่วน  ซึ่งองค์ประกอบย่อยเหล่านั้นต่างมีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติในการให้อารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ชมแตกต่างกัน  ดังนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยๆ เหล่านั้นเพื่อจะได้นำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้มีความงดงามตามที่ได้จินตนาการ  หรือออกแบบไว้
     องค์ประกอบศิลป์ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลป์โดยทั่วไปเรียกว่า  ทัศนธาตุ ซึ่งจะว่าด้วยลักษณะ  คุณสมบัติของทัศนธาตุแต่ละอย่าง  รวมทั้งทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม
ความหมาย ความสำคัญของทัศนธาตุ 
     ทัศนธาตุ  หมายถึง ส่วนประกอบของการมองเห็น  หรือสิ่งที่เป็นปัจจัยของการเห็นในงานทัศนศิลป์  อันประกอบด้วยจุด เส้น รูปร่างและรูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ พื้นที่ว่าง พื้นผิว และสี (ดังวีดีโอนี้)
ไม่มีความคิดเห็น: