ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์

   สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษยื  นอกเหนือจากปัจจัยสี่แล้วนั้นอารมณ์ความพึงพอใจก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน  ซึ่งผลงานทางสิลปะทางด้านทัศนศิลป์นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาตัวเราให้มีความสุขสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ทั้งนี้  งานทัศนศิลป์จะเป็นผลงานที่เราสัมผัสซึ่งความงามได้จากการมองเห็น  โดยงานทัศนศิลป์จะจำแนกแยกย่อยได้อีกหลายประเภท ดังนั้น  ก่อนที่จะเรียนรู้เทคนิควิธีและลงมือสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แต่ละประเภท  จึงควรศึกษาเรื่องราวเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์เป็นการปูพื้นฐานไว้ก่อน
     ศิลปะ หมายถึงผลแห่งการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฎซึ่งสุนทรียภาพ  ความประทับใจ  หรือความสะเทือนอารมณ์ ตามประสบการณ์  รสนิยม และทักษะของบุคคลแต่ละคน
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์
     การสร้างสรรค์ทางศิลปะ  เป็นกิจกรรมพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในสังคมมนุษย์เท่านั้น  เพราะเชื่อว่าการสร้างสรรค์ทางศิลปะของมนุษย์เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคหิน  หรือประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว
ประเภทของงานทัศนศิลป์ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. จิตรกรรม
2. ประติมากรรม
3. สถาปัตยกรรม
4. ภาพพิมพ์


สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
     สิ่งแวดล้อม คือ ปรากฎการณ์ต่างๆ หรือสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา  ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในทางศิลปะ
1. เป็นแหล่งกำเนิดสรรพสิ่ง
2. เป็นแหล่งสร้างระบบระเบียบ
3.เป็นแหล่งทำให้เกิดความสนใจ

ทัศนศิลป์กับสุนทรียภาพ
สุนทรียภาพ  หมายถึง  ความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามตามธรรมชาติ  หรือในงานศิลปะ  สำหรับผลงานทางศิลป์ก็จะเป็นผลงานที่ทำให้เกิดสุนทรียภาพ  หรือสัมผัสความงามได้ด้วยการมองเห็น

คุณค่าของทัศนศิลป์
1. ด้านที่อยู่อาศัย (ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สวยงามขึ้น)
2. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
3. สร้างความพึงพอใจให้กับอารมณ์ของมนุษย์
4. ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ
5. ถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นสากล
6. นำไปประยุกต์ใช้กับวิทยาการและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ในการศึกษาสาระทัศนศิลป์
1. ให้รู้วิธีสื่อความคิด  จินตนาการ ความประทับใจ
2. ให้รู้จักคิดริเริ่ม ใช้เทคนิค วิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ให้รู้จักใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  โดยสามารถประยุกต์ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามทางทัศนศิลป์
5. สามารถแสดงความคิดเห็น อธิบายความหมาย และจำแนกความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ที่ตนชื่นชอบได้
6. นำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปประยุกต์กับวิชาอื่นได้
7. มีความรู้ความเข้าใจว่าความเชื่อทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์สิลปะของมนุษย์
8. ทำให้เกิดความทราบซึ้งเห็นคุณค่าของงานศิลปะได้

     สรุป ทัศนศิลป์เป็นการแสดงออกทางศิลปะแขนงหนึ่ง  ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาอารมณ์ของคนเราให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  นับเป็นศาสตร์ที่มนุษย์ได้นำมาใช้ช่วยในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมต่างๆให้มีความงดงามนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอย

แสดงความคิดเห็น