พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง

หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อตัวบุคคลผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัว  ชุมชน  และสังคมด้วย  ดังนั้นการศึกษาทำความเข้าใจและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนความรุนแรงต่างๆ จะทำให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

1.ปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยง  และแนวการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ
1.1. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  หมายถึง พฤติกรรมการกระทำของบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
  1.พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
  2.พฤติกรรมการติดสารเสพติด
  3.พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

 

1.2. ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  หมายถึง  สถานการณ์ การกระทำ หรือสิ่งแวดล้อมที่มีผลให้ประชาชนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค ได้แก่
  1.พันธุกรรม
  2.สิ่งแวดล้อม
  3.เศรษฐกิจ


ความรุนแรง  หมายถึง  การแสดงออกหรือการกระทำโดยเจตนาใช้กำลังกาย  คำพูดหรืออำนาจข่มขู่ในการต่อต้านตนเอง ผู้อื่น หรือชุมชน  ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนการจำกัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  เพื่อเป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติสุข  เราทุกคนต้องสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตนเองและหาทางป้องกันได้ ซึ่งมีวิธีหลีกเลี่ยงในการแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิต  เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น: