ข้อสอบวิชาการงาน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียน 2  มีทั้งหมด 80 ข้อ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนและคุณครูที่มีความต้องการใช้เป็นแนวในการสอบและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชนฺ์มากที่สุด  หวังเป้นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้านะครับ

ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. การสร้างโรงไฟฟ้าของภาครัฐเป็นความจำเป็นของการประกอบอาชีพในข้อใด
1 เพื่อตนเอง
2 เพื่อชุมชน
3 เพื่อครอบครัว
4 เพื่อประเทศชาติ

2. พนักงานที่จัดทำแบบสำรวจถือว่าทำหน้าที่
ด้านใดของการประกอบธุรกิจ
1 ด้านการเงิน
2 ด้านการผลิต
3 ด้านการตลาด
4 ด้านข้อมูลข่าวสาร

3. “ผู้จัดการโรงงานเซรามิกคนนี้สนใจเกี่ยวกับ
เครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน
มัธยม” ข้อความนี้แสดงถึงคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบธุรกิจข้อใด
1 ความชอบของผู้ประกอบธุรกิจ
2 ความทันสมัยของผู้ประกอบธุรกิจ
3 ความเป็นผู้นำของผู้ประกอบธุรกิจ
4 ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบธุรกิจ

4. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจข้อใดที่สำคัญต่อผู้
     บริหาร
1 มีภาวะผู้นำ
2 มีจริยธรรม
3 มีความยืดหยุ่น
4 มีทักษะการตัดสินใจ

5. “ร้านรับอัดภาพจากกล้องได้ขยายการรับบริการ
ในการรับอัดภาพจากไฟล์งานคอมพิวเตอร์”
ผู้ประกอบธุรกิจร้านรับอัดภาพดังกล่าวมี
คุณสมบัติตรงตามข้อใด
1 มีจริยธรรม
2 มีความยืดหยุ่น
3 มีความชอบในธุรกิจ
4 มีความกล้าที่จะลงทุน

6. ความรับผิดชอบของธุรกิจแบบใดที่จะสร้าง
ความจงรักภักดีของพนักงานให้มีต่อองค์กร
1 ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง
2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร
4 ความรับผิดชอบต่อเจ้าของกิจการ

7. เครื่องใช้สำนักงานชนิดใดควรมีใช้ทุก
หน่วยงาน
1 เครื่องทำบัญชี
2 เครื่องพิมพ์ดีด
3 เครื่องโทรศัพท์
4 เครื่องอัดสำเนา

8. การเลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานควรคำนึงถึงข้อใดเป็น
     อันดับแรก
1 ค่าใช้จ่าย
2 วิธีการติดตั้ง
3 ความจำเป็น
4 ความต้องการของบุคลากร

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
1 การเช่าซื้อ เหมาะกับเครื่องใช้สำนักงาน
    ที่มีราคาถูก
2 การซื้อ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่ำ ไม่มี
   กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
3 การเช่า ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ต้อง
  รับผิดชอบระหว่างการใช้งาน
4 การเช่า ทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่ำ ไม่ต้อง
   รับผิดชอบระหว่างการใช้งาน

10. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของเครื่องคอมคอมพิวเตอร์
1 เก็บข้อมูลได้
2 วิเคราะห์ข้อมูลได้
3 รายงานผลการทำงานได้
4 ถูกทุกข้อ

11. ใครเก็บรักษาเครื่องใช้สำนักงานได้ดีที่สุด
1 อุ้มใช้ผ้าเปียกเช็ดเครื่องซีพียู
2 อั๋นใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นเครื่องปรุไข
3 อั้มนำไม้เขี่ยฝุ่นในเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
4 โอ๋ถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้ง
   หลังใช้งานเสร็จ

12. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการทำบัญชี
1 การควบคุมงานทางด้านบัญชี
2 การจัดหมวดหมู่ทางการบัญชี
3 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
4 การจดบันทึกรายการทางการบัญชี

13. “อำนาจต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ของบริษัททุกเดือน”
อำนาจต้องลงบัญชีประเภทใด
1 ทุน
2 หนี้สิน
3 ค่าใช้จ่าย
4 สินทรัพย์

14. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำงบประมาณการ
1 การคาดคะเนรายได้
2 การคาดคะเนค่าใช้จ่าย
3 การทำสรุปงบประมาณ
4 การปรับปรุงงบประมาณ

15. “ธนาคารจะออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝาก
เพื่อบันทึกรายการฝาก ถอน หรือโอนตาม
การใช้จ่ายของลูกค้าประจำวัน” ข้อความ
นี้หมายถึงการฝากเงินแบบใด
1 แบบประจำ
2 แบบทวีทรัพย์
3 แบบออมทรัพย์
4 แบบกระแสรายวัน

16. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของธนาคารออมสิน
1 เป็นแหล่งเงินกู้
2 เป็นแหล่งระดมเงินออม
3 เป็นแหล่งสินเชื่อประเภทต่าง ๆ
4 เป็นแหล่งที่ใช้ระบบฝากถอนอัตโนมัติ

17. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการส่งเสริม
ตลาดทุนและตลาดเงินของธนาคารออมสิน
1 จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
2 ช่วยระดมเงินให้แก่รัฐบาล
3 ช่วยทวงหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมให้แก่รัฐบาล
4 อำนวยความสะดวกในการซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล

18. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการ
ซื้อสินค้าด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ
1 การต่อรอง
2 การเลือกสินค้า
3 เปรียบเทียบราคาสินค้า
4 การระบุความต้องการของผู้บริโภค

19. การพิจารณาเกี่ยวกับชื่อเสียงของผู้ขาย
และการรับประกันเป็นขั้นตอนใดของการ
ซื้อสินค้าด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ
1 การเลือกผู้ขาย
2 การเลือกสินค้า
3 การซื้อและการส่งมอบ
4 การระบุความต้องการของผู้บริโภค

20. เมื่อกำหนดความต้องการสินค้าของตนเอง
ได้แล้วควรทำอย่างไรต่อไป
1 เลือกสินค้า
2 รอรับสินค้า
3 ซื้อและส่งมอบสินค้า
4 เปรียบเทียบราคาสินค้า

21. “กิ๊กเลือกซื้อเครื่องซักผ้าโดยจ่ายผ่านบัตรเครดิต
ของธนาคารแก่ผู้ขายหลังจากหาข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต” ข้อความนี้แสดงว่ากิ๊กอยู่ใน
กระบวนการใดของอีคอมเมิร์ซ
1 การให้บริการ
2 การเลือกสินค้า
3 การซื้อและการส่งมอบ
4 เปรียบเทียบราคาสินค้า

22. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
1 เข้าถึงผู้ซื้อได้มากขึ้น
2 เลือกผู้ขายได้มากขึ้น
3 ลดจำนวนการติดต่อผ่านคนกลาง
4 ทำให้ลูกค้าและผู้ขายมีสารสนเทศครบถ้วน

23. คนกลางในธุรกิจระบบพาณิชย์อิเล็กทรอ-
นิกส์เปรียบได้กับสิ่งใด
1 ผู้ขาย
2 ผู้เก็งกำไร
3 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
4 ผู้บริโภคอิเล็กทรอนิกส์

24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
1 ใช้ต้นทุนสูง ค้นหาข้อมูลจากผู้ขาย
   ได้น้อย และใช้ระยะเวลานาน
2 ใช้ต้นทุนสูง ค้นหาข้อมูลจากผู้ขาย
    ได้มาก และใช้ระยะเวลานาน
3 ใช้ต้นทุนต่ำ ค้นหาข้อมูลจากผู้ขาย
    ได้มาก และใช้ระยะเวลารวดเร็ว
4 ใช้ต้นทุนต่ำ ค้นหาข้อมูลจากผู้ขาย
    ได้น้อย และใช้ระยะเวลารวดเร็ว

25. ช่องทางของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบใด
เข้ามาแทนระบบการขายทางไปรษณีย์
1 B to C
2 B to B
3 C to C
4 C to B

26. เป้าหมายของช่องทางขายตรงระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้บริโภคคืออะไร
1 ผู้บริโภคนำสินค้าเข้ามาขาย
2 ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ
3 ผู้บริโภคเป็นผู้ติดต่อซื้อขายและ
   กระจายสินค้า
4 ถูกทั้งข้อ 1) และ 2)

27. ข้อใดคือเป้าหมายของช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
1 เพื่อให้ผู้บริโภคนำสินค้าเข้ามาขาย
ได้มากขึ้น
2 เพื่อให้นักธุรกิจติดต่อกับพ่อค้าส่ง
ได้สะดวก
3 เป็นคนกลางติดต่อซื้อขายระหว่าง
ธุรกิจต่าง ๆ
4 เป็นเครือข่ายที่ผู้บริโภคสามารถเลือก
ซื้อสินค้าได้ตามต้องการ

28. ข้อใดคือช่องทางขายตรงไปสู่ผู้ค้าส่งและ
ผู้ค้าปลีก
1 B to C
2 B to B
3 C to C
4 C to B
29. ข้อใดคือช่องทางขายตรงระหว่างผู้บริโภค
กับผู้บริโภค
1 B to C
2 B to B
3 C to C
4 C to B
30. “ปอสั่งซื้อสินค้าจากนัทโดยตรง” ข้อความนี้
ปอใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้อใด
1 B to C
2 B to B
3 C to C
4 C to B

31. ข้อใดคือผลดีต่อสังคมที่เกิดจากการทำพาณิชย์
      อิเล็กทรอนิกส์
1 เกิดการศึกษาทางไกล
2 ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3 เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษา
4 ถูกทุกข้อ

32. ข้อใดนำหลักการเกี่ยวกับฤดูของผลผลิตมา
ใช้ในการเลือกซื้อสินค้า
1 การซื้อมังคุดในย่านที่จำหน่ายมาก
2 การซื้อทุเรียนในฤดูที่มีผลผลิตมาก
3 การซื้อมะม่วงที่ผ่านการแปรรูปแล้ว
4 การซื้อมะละกอโดยเปรียบเทียบ
    น้ำหนักกับราคาที่ขาย

33. การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพควร
ปฏิบัติอย่างละเอียดในขั้นตอนใด
1 เมื่อเปลี่ยนผู้แทนจำหน่าย
2 เมื่อเลือกซื้อสินค้านั้นเป็นครั้งแรก
3 ทุกครั้งก่อนเลือกซื้อสินค้าชนิดนั้น
4 ทุกครั้งหลังเลือกซื้อสินค้าชนิดนั้น


34. ผู้ซื้อควรเลือกซื้อสินค้าลดราคาแบบใด
1 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
2 สินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพง
3 สินค้าลดราคาต่ำกว่าปกติ
4 สินค้าที่หมดอายุเพียง 1–2 วัน

35. ข้อใดไม่ใช่บริการพิเศษ
1 บัตรกำนัลเงินสด
2 การบริการส่งสินค้าถึงบ้าน
3 แสตมป์สะสมแลกของที่ระลึก
4 การบริการตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อ

36. การผลิตสินค้าที่มีสีสันสดใสเป็นการคำนึงถึงเหตุผล
ในการเลือกซื้อสินค้าในข้อใดเป็นสำคัญ
1 วัย
2 ฐานะ
3 วัฒนธรรม
4 สภาพครอบครัว

37. ข้อใดกล่าวถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าและบริการได้ถูกต้อง
1 ทุกคนจะมีพื้นฐานในการตัดสินใจ
 เหมือนกัน
2 การเลือกซื้อสินค้าจะขึ้นอยู่กับลักษณะ
    ของแต่ละบุคคล
3 การเลือกซื้อบริการจะใช้เหตุผลในการ
   ตัดสินใจมากกว่าการเลือกซื้อสินค้า
4 การเลือกซื้อสินค้าจะขึ้นอยู่กับสภาพ
   เศรษฐกิจของประเทศชาติเป็oสำคัญ

38. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
1 มีความคิดสร้างสรรค์
2 มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
3 มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
4 มีผู้จัดการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน

39. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ จัดเป็น
ปัจจัยด้านใดของการจัดการ
1 คน
2 เงิน
3 การจัดการ
4 วัตถุสิ่งของ

40. ตาลต้องการปลูกไม้ผลเพื่อจำหน่าย ตาลควร
       วิเคราะห์ในแหล่งใดก่อน
1 ในตลาด
2 ในชุมชน
3 ในจังหวัด
4 กรมส่งเสริมการเกษตร

41. ชมพู่นำวัสดุเหลือใช้มาทำดอกไม้ประดิษฐ์
ข้อความนี้แสดงว่าชมพู่จัดการงานประดิษฐ์ให้เกิด
คุณค่าด้านใด
1 ผลิตผล
2 การประหยัด
3 ประสิทธิภาพ
4 เกียรติยศชื่อเสียง

42. เก่งเรียนหลักสูตรการทำอาหารไทย แล้วเปิดร้านเอง
       และมีลูกค้ามาก” เก่งจัดการร้านให้เกิดคุณค่าด้านใด
1 ชื่อเสียง
2 การประหยัด
3 ประสิทธิภาพ
4 ความเป็นธรรม

43. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการ
1 การประเมินผล
2 การตั้งเป้าหมาย
3 การวิเคราะห์ทรัพยากร
4 การวางแผนและกำหนดทรัพยากร

44. สิ่งสำคัญในการประเมินผลคืออะไร
1 เกณฑ์
2 การตัดสิน
3 วิธีการประเมิน
4 ถูกทุกข้อ

45. มะม่วงที่ไหมปลูกไว้ออกผลดกมาก
ข้อความนี้เป็นขั้นตอนใดของกระบวนการ
จัดการ
1 การตั้งเป้าหมาย
2 การวิเคราะห์ทรัพยากร
3 การประเมินผลหลังการทำงาน
4 การปฏิบัติตามแผนและการปรับแผน

ข้อ 46–49 อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม
         แป้งและเพื่อน ๆ จะทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม เพื่อจำหน่ายในตลาด เพราะชุมชนที่อาศัยอยู่มีอาชีพหลักคือสาวไหมให้เป็นเส้น แป้งและเพื่อน ๆ จึงศึกษาวิธีการทำด้วยการสอบถามจากผู้รู้และอ่านหนังสืองานฝีมือแล้วแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำส่วนใดของดอกไม้ประดิษฐ์ จนกระทั่งได้ดอกไม้ที่สวยงาม แล้วนำไปขายที่ตลาด ปรากฏว่ามีผู้มาสั่งทำจำนวนมาก แป้งและเพื่อน ๆ จึงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก
46. ข้อความใดมีการวางแผน
1 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก
2 จนกระทั่งได้ดอกไม้ที่สวยงาม
3 จะทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
4 แล้วแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำส่วนใด

47. ข้อความใดแสดงถึงการตั้งเป้าหมาย
1 ปรากฏว่ามีผู้มาสั่งทำจำนวนมาก
2 เพราะชุมชนที่อาศัยอยู่มีอาชีพหลักคือสาวไหมให้
    เป็นเส้น
3 จึงศึกษาวิธีการทำด้วยการสอบถามจากผู้รู้และอ่าน
    หนังสือ
4 แป้งและเพื่อน ๆ จะทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
    เพื่อจำหน่ายในตลาด

48. ข้อความใดแสดงถึงการวิเคราะห์ทรัพยากร
1 ปรากฏว่ามีผู้มาสั่งทำจำนวนมาก
2 เพราะชุมชนที่อาศัยอยู่มีอาชีพหลัก คือ
   สาวไหมให้เป็นเส้น
3 จึงศึกษาวิธีการทำด้วยการสอบถาม
    จากผู้รู้และอ่านหนังสือ
4 แป้งและเพื่อน ๆ จะทำดอกไม้ประดิษฐ์
    จากรังไหม เพื่อจำหน่ายในตลาด

49. ข้อความที่กล่าวว่า “ปรากฏว่ามีผู้มาสั่งทำ
จำนวนมาก” ตรงกับกระบวนการจัดการข้อใด
1 การวางแผน
2 การวิเคราะห์ทรัพยากร
3 การประเมินผลหลังการทำงาน
4 การประเมินผลระหว่างการทำงาน

50. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการจัดการธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ
1 รักษาคุณภาพของสินค้า
2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
3 สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
4 ผลิตสินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด

51. ในการจัดการคุณภาพ เมื่อทำขั้นตอนการแก้ไขแล้วจะ
ต้องปฏิบัติขั้นตอนใดต่อไปเพราะอะไร
1 ขั้นลงมือทำ เพราะต้องแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดให้ถูก
     ต้อง
2 ขั้นวางแผน เพราะจะต้องสรุปการแก้ไขไปเป็นพื้น
    ฐานในการวางแผนต่อไป
3 ขั้นตรวจสอบ เพราะเมื่อแก้ไขแล้วจะต้องตรวจ
     สอบความถูกต้องอีกครั้ง
4 ไม่ต้องทำขั้นตอนใดต่อไป เพราะขั้นตอนการ
    แก้ไขเป็น ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการคุณภาพ

52. “บริษัทเอเอเอประสบปัญหาการขาดทุนทั้ง ๆ ที่
บริษัทส่งเสริมทางด้านการตลาดเป็นอย่างดีแต่สินค้า 
กลับมีคุณภาพไม่ตรงต่อความต้องการ” จากข้อความ
ดังกล่าวผู้บริหารขาดบทบาทในข้อใด
1 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
2 การฝึกอบรมพนักงานด้านการตลาด
3 กำหนดมาตรฐานการทำงานสูงเกินไป
4 การทำลายอุปสรรคระหว่างหน่วยงาน

53. ธุรกิจของใครที่ล้มเหลวเนื่องจากปัญหาด้าน
การจัดการ
1 ประณตมียอดขายต่ำ
2 ประภามีต้นทุนการผลิตสูง
3 ประพิมไม่มีความรู้ในสินค้าที่ขาย
4 ประชาประสบปัญหาค่าเงินบาทแข็งตัว

54. “มะลิมีฝีมือในการทำสบู่สมุนไพร” มะลิมี
ความพร้อมในด้านใด
1 การเงิน
2 การตลาด
3 การจัดการทั่วไป
4 ความพร้อมส่วนบุคคล

55. ผู้ประกอบการควรมีคุณสมบัติทางการเงินในข้อใด
1 ไม่มีภาวะหนี้สิน
2 มีพื้นฐานทางครอบครัวที่มั่งคั่ง
3 มีคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์
4 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อดำเนินการได้

56. ข้อใดคือหลักของการรักษาวินัย
1 ลงโทษด้วยความเด็ดขาด
2 ลงโทษตามความหนักเบาของความผิด
3 ลงโทษโดยยึดผลประโยชน์ขององค์กร
4 ลงโทษด้วยการไล่ออกเพียงสถานเดียว

57. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการบริหารบุคคล
1 หาบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
2 จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
3 ใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4 เพิ่มปริมาณบุคลากรตามระยะเวลาที่เปิดกิจการ

58. สิ่งสำคัญของการวางแผนคืออะไร
1 ตรวจสอบแผนแล้วปรับปรุง
2 ศึกษาแผนของคู่แข่งทางการค้า
3 วางแผนตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์
4 นำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

59. การจำหน่ายสินค้าวิธีใดเหมาะสมกับกิจการค้าขาย
       ธุรกิจขนาดย่อมมากที่สุด
1 ขายตรง
2 การจัดแสดงสินค้า
3 การส่งพนักงานขายไปตามบ้าน
4 จำหน่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

60. ถ้านักเรียนมีเงินทุนมากพอ ควรเปิดกิจการเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ลักษณะใด
1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
2 บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
3 บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
4 เปิดบริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์

61. การค้นหาข้อมูลของสินค้าวิธีใดทำได้สะดวก รวดเร็ว
      และทราบข้อมูลชัดเจนมากที่สุด
1 การฟังวิทยุ
2 การเลือกจากแค็ตตาล็อก
3 การโทรศัพท์สอบถามบริษัท
4 การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

62. ทำเลใดเหมาะสำหรับเปิดร้านรับพิมพ์งานมากที่สุด
1 ใกล้ร้านอาหาร
2 ใกล้สถานศึกษา
3 ใกล้โรงงานเย็บผ้า
4 ใกล้สถานที่พักตากอากาศ

63. ข้อใดเป็นลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
1 ใช้ในงานส่วนบุคคล
2 ใช้ในภารกิจหลักของธุรกิจ
3 ใช้ในการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกัน
4 ถูกทุกข้อ

64. ใครมีคุณสมบัติที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์มากที่สุด
1 สาสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2 แรมนอนตื่นสายเป็นประจำ
3 ชินทำงานรวดเร็วแต่ผิดพลาดบ่อยครั้ง
4 เกศเป็นคนหัวโบราณชอบยึดติดสิ่งเดิม ๆ

65. อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รูปแบบใดควรมีพนักงาน
ให้บริการเป็นจำนวนมาก
1 ร้านรับพิมพ์งาน
2 เปิดร้านรับซ่อม
3 บริการดูแลระบบ
4 อินเทอร์เน็ตคาเฟ่

66. การประกอบอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รูปแบบใด
เน้นการรับประกันการบริการ
1 ร้านรับซ่อม
2 รับพิมพ์งาน
3 นักออกแบบ
4 อินเทอร์เน็ตคาเฟ่

67. “มีการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม” ข้อความนี้เกี่ยวกับ         
       การประกอบอาชีพคอมพิวเตอร์รูปแบบใด
1 บริการรับซ่อม
2 ร้านรับพิมพ์งาน
3 บริการดูแลระบบ
4 อินเทอร์เน็ตคาเฟ่

68. จ๋าพิมพ์ดีดได้เร็วมาก จ๋าควรประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์รูปแบบใด
1 ร้านรับซ่อม
2 รับพิมพ์งาน
3 นักออกแบบ
4 อินเทอร์เน็ตคาเฟ่

69. ใครไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
1 ชายซ่อมจอคอมพิวเตอร์ได้
2 ปูหาข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ต
3 จี้รู้แหล่งขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4 จ้าสนใจส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

70. กี้มีร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แต่ให้บริการลูกค้า
ได้ไม่เพียงพอ กี้ควรปฏิบัติอย่างไร
1 เปลี่ยนอาชีพ
2 เพิ่มพนักงาน
3 เพิ่มคอมพิวเตอร์
4 เปิดร้าน 24 ชั่วโมง
71. ถ้าต้องเปิดร้านสำหรับให้บริการเล่นเกม
โดยเฉพาะ ควรคำนึงถึงสิ่งใด
1 ทำเล
2 การเซตระบบ
3 ขนาดของหน้าจอ
4 ถูกทุกข้อ

72. การเปิดร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มีการคิด
ค่าบริการอย่างไร
1 คิดเป็นรายปี
2 คิดเป็นรายวัน
3 คิดเป็นรายเดือน
4 คิดเป็นรายชั่วโมง

73. ถ้าต้องการมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ในลักษณะเจาะลึกควรทำอย่างไร
1 เปิดร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์
2 เรียนฝึกอาชีพวิชาคอมพิวเตอร์
3 อ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4 สมัครเป็นพนักงานซ่อมคอมพิวเตอร์

74. อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ข้อใดไม่ต้องใช้
ทักษะการวาดรูปและการลงสี
1 เขียนโปรแกรมและเว็บเพจ
2 รับจ้างพิมพ์เอกสารหรือรายงาน
3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
4 รับจ้างค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต

75. ข้อใดแสดงถึงคุณลักษณะของนักธุรกิจ
ที่มองการณ์ไกล
1 สร้างงานที่มีการจ้างแรงงานสูง
2 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3 กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ
4 หมั่นศึกษาและหาประสบการณ์เสมอ

76. การให้ความร่วมมือในด้านสุขอนามัย
จัดเป็นคุณลักษณะของนักธุรกิจในข้อใด
1 มีความรับผิดชอบ
2 เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี
3 เป็นผู้มองการณ์ไกล
4 มีความเชื่อมั่นในตนเอง

77. ข้อใดคือข้อเสียของรัฐวิสาหกิจ
1 จะมีเงินหมุนเวียนลดลง
2 เศรษฐกิจของประเทศจะตกต่ำ
3 ไม่สามารถควบคุมการผลิตสินค้า
4 ขาดการช่วยเหลือเอกชนในงานเฉพาะด้าน

78. ข้อใดคือกลยุทธ์แรกในการประกอบธุรกิจ
1 รู้ตลาดสินค้า
2 รู้ศักยภาพของตนเอง
3 เลือกทำเลที่ตั้งได้เหมาะสม
4 เลือกผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ

79. กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจใดช่วย
ส่งเสริมการวางแผนการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคต
1 รู้วิธีการทำบัญชี
2 รู้สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง
3 รู้วิธีบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
4 รู้วิธีการเลือกบุคลากรมาร่วมงาน

80. ข้อใดคือกลยุทธ์ที่สำคัญในการรู้วิธีการ
เลือกบุคลากรมาร่วมงาน
1 เลือกคนที่ไว้วางใจได้
2 เลือกคนที่กล้าตัดสินใจ
3 เลือกคนที่เหมาะสมกับงาน
4 เลือกคนที่มีการศึกษาเหมาะกับงาน


เฉลยข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม. 3 ภาคเรียน 2

1.4    2.    4    3.    1    4.    1    5.    4    6.    1    7.    3    8.    3    9.    4    10.    4
11.    4    12.    1    13.    3    14.    1    15.    4    16.    2    17.    3    18.    4    19.    1    20.    1
21.    3    22.    4    23.    3    24.    3    25.    1    26.    4    27.    3    28.    2    29.    3    30.    3
31.   4    32.    2    33.    3    34.    2    35.    3    36.    1    37.    2    38.    1    39.    4    40.    1
41.    2    42.    3    43.    2    44.    4    45.    3    46.    4    47.    4    48.    2    49.    3    50.    4
51.    3    52.    4    53.    3    54.    4    55.    4    56.    2    57.    4    58.    4    59.    4    60.    2
61.    3    62.    2    63.    4    64.    1    65.    3    66.    1    67.    4    68.    2    69.    4    70.    3
71.    4    72.    4    73.    2    74.    4    75.    4    76.    1    77.    1    78.    2    79.    1    80.    3


ไม่มีความคิดเห็น: