ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นม.2

   ข้อสอบนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจในเนื้อหาการเรียนรู้ โดยเฉพาะครู นักเรียน ที่เรียนและสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้ที่ท่านนำไปเผยแพร่  เพราะวิชานี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยอีกวิชาหนึ่ง  หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
ข้อสอบปลายภาค
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียน 2

 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 ควรเลี้ยงปลาสวยงามสำหรับค้าขายเท่านั้น
2 การทำไร่เลื่อนลอยเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรที่ทำกันมานาน
3 ผลผลิตทางการเกษตรไม่ทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เป็นปัจจัยสี่ที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร

2. ส่วนประกอบของเนื้อดินในข้อใดเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช
1 แร่ธาตุต่าง ๆ 5 % อินทรีย์วัตถุ 45%
2 แร่ธาตุต่าง ๆ 45 % อินทรีย์วัตถุ 5%
3 แร่ธาตุต่าง ๆ 25 % อินทรีย์วัตถุ 25%
4 แร่ธาตุต่าง ๆ 15 % อินทรีย์วัตถุ 25%

3. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของการอนุรักษ์ดิน
1 ป้องกันการพังทลายของดิน
2 รักษาปริมาณธาตุอาหารของดิน
3 ป้องกันการสูญเสียเนื้อดินและหน้าดิน
4 ใช้ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด

4. ข้อใดคือความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อพืช
1 ช่วยให้ผลไม้มีรสหวาน
2 ช่วยให้ดินเป็นสีดำ ร่วนซุย
3 ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว ผลดก
4 ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของใบและราก

5. การกระทำข้อใดสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องมือ เกษตรที่ใช้อยู่ครบถ้วนหรือไม่
1 แยกเก็บเป็นประเภท
2 ทำบัญชีควบคุมเครื่องมือ
3เรียงเครื่องมือตามความสูงต่ำ
4 ติดป้ายบอกว่าเป็นเครื่องมือประเภทใด

6. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
1 ใช้ผลผลิตที่ได้อย่างคุ้มค่า
2 ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุล
3 พืชและสัตว์จะเจริญเติบโตดีไม่มีโรคภัย
4 เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะขาดทุนจากราคาผลผลิต

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่
1 อัตราส่วนของพื้นที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมได้
2 ควรปลูกพืชหรือไม้ยืนต้นที่ต้องการน้ำมากบริเวณคันขอบสระน้ำ
3 ควรปลูกพืชชนิดเดียวกันเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว
4 พื้นที่ที่มีสระน้ำอยู่แล้วควรขุดเพิ่มเพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากกว่าเดิม

8. ข้อใดเป็นหลักการคัดเลือกพันธุ์ที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก
1 เลือกพันธุ์พืชที่เน้นให้ผลผลิตสูงสุด
2 เลือกพันธุ์พืชที่ททนทานต่อโรคและแมลง
3 เลือกพันธุ์พืชตามวัตถุประสงค์ของการปลูก
4 เลือกพันธุ์พืชที่มีลักษณะต่างจากสายพันธุ์เดิม

9. การขยายพันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไร
1 ได้พืชที่มีลักษณะแข็งแรง
2 ได้พืชที่ให้ผลผลิตสูง
3 เพื่อเพิ่มปริมาณและไม่ให้สูญพันธุ์
4 เพื่อเพิ่มปริมาณและได้พันธุ์ที่ทนทานต่อโรคและแมลง

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1 การนำเซลล์ของพืชมาเลี้ยงในธาตุอาหารพืช
2 การนำเซลล์ของพืชมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์
3 การนำเซลล์ของพืชมาเลี้ยงบนธาตุอาหารพืชในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
4 การนำเซลล์ของพืชมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

11. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช
1 สภาพแวดล้อม
2 ลักษณะของพันธุ์พืช
3 ความสามารถในการงอก
4 ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดคือวิธีกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีกล
1 การใช้ตัวห้ำ
2 กางมุ้งตาข่าย
3 การใช้ยาฆ่าแมลง
4 ปลูกพืชหมุนเวียน

13. ก่อนใช้สารเคมีควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1 อ่านฉลาก
2 เตรียมภาชนะ
3 แต่งกายให้รัดกุม
4 ใช้เครื่องมือในการกวนสารเคมี

14. เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมตัดขั้วผลมะม่วงหลังการ เก็บเกี่ยว
1 ทำให้ผลมะม่วงสุกเร็วขึ้น
2 ทำให้ผลมะม่วงมีสีคล้ำและซ้ำง่าย
3 ทำให้ผลมะม่วงไม่สวยเพราะมียางติด
4 ทำให้ผลมะม่วงจะมีรสชาติเปรี้ยวไม่อร่อย

15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1 การรักษาผลผลิตให้มีสภาพเหมือนเดิม
2 การนำผลผลิตมาทำให้เก็บรักษาไว้บริโภคนาน ๆ
3 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างผลผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม
4 การแปรสภาพผลผลิตให้มีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

16. ข้อใดเป็นวิธีการทำไข่เค็มที่ถูกต้อง
1 ดองไข่ในน้ำเกลือ 4–5 สัปดาห์
2 ใช้ดินเหนียวปนทรายสำหรับพอกไข่
3 พอกไข่ให้หนาประมาณ 1 นิ้วแล้วจึงเก็บไว้ในภาชนะฝาปิด
4 ผสมดินที่ใช้พอกไข่ด้วยเกลือเท่านั้น แล้วจึงเก็บไว้ในภาชนะฝาปิด

17. ผู้ขายควรยึดคุณธรรมข้อใดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
1 ความเกรงใจ
2 ความเอื้อเฟื้อ
3 ความซื่อสัตย์
4 ความรอบคอบ

18. การจัดทำบันนทึกรายรับ–รายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร
1 ป้องกันการขาดทุน
2 วางแผนการใช้จ่ายเงิน
3 ฝึกความเป็นระเบียบในการใช้จ่ายเงิน
4 เตือนความจำในการซื้อขายสินค้าในครั้งต่อไป

19. ถ้าต้องการขายผลผลิตทางการเกษตรจะต้องมีความรู้เรื่องใด
1 การตลาด
2 กลุ่มลูกค้า
3 วิธีการขนส่ง
4 คุณภาพของผักผลไม้

20. ถ้าเกษตรกรวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตในจังหวะที่ตรงกับความต้องการของตลาดจะมีผลดีข้อใดมากที่สุด
1 ทำให้มีตลาดรับซื้อมากขึ้น
2 ทำให้ขายผลผลิตได้ตลอดปี
3 ทำให้ขายผลผลิตได้ราคาถูก
4 ทำให้ผลผลิตมีความหลากหลาย

21. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ที่มีต่อมนุษย์
1 เป็นแหล่งสร้างรายได้
2 เป็นแหล่งอาหารราคาถูก
3 ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
4 เป็นอาชีพที่สำคัญของคนไทย

22. การพัฒนาลักษณะของไก่เนื้อให้เจริญเติบโตเร็วเป็นการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในด้านใด
1 การปรับปรุงพันธุ์
2 การปรับปรุงอาหาร
3 การปรับปรุงด้านโรงเรือน
4 การปรับปรุงด้านการตลาด

23. ถ้าสภาพอากาศที่จะเลี้ยงสัตว์มีความแปรปรวนด้านอากาศต้องคัดเลือกพันธุ์ให้มีลักษณะตรงตามข้อใด
1 ปรับตัวได้เร็ว
2 เจริญเติบโตเร็วมาก
3 ขยายพันธุ์ได้ตามต้องการ
4 มีคุณภาพตรงตามความต้องการ

24. ใครเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้ประโยชน์ต่างจากพวก
1 น้อยเลี้ยงไก่ไว้รับประทานไข่
2 นันเลี้ยงเป็ดไว้รับประทานเนื้อ
3 แนทเลี้ยงแพะไว้ดื่มนมตอนเช้า
4 แนนเลี้ยงสุกรเพื่อนำเนื้อไปขายที่ตลาด

25. ถ้าต้องการลี้ยงเป็ดควรเลือกสถานที่ที่มีลักษณะอย่างไร
1 ที่ราบลุ่ม
2 ใกล้แม่น้ำลำคลอง
3 บนที่ดอนหรือที่สูง
4 นอกเขตชุมชนเมือง

26. ถ้าต้องการขนส่งอาหารสัตว์และผลผลิตไปขายได้สะดวกและรวดเร็ว ควรเลือกเลี้ยงสัตว์ในบริเวณใด
1 ใกล้แหล่งชุมชนเมือง
2 ใกล้เส้นทางคมนาคม
3 ใกล้สถานที่สำคัญของทางราชการ
4 ใกล้ร้านค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม

27. การสร้างโรงเรือนในท้องที่ที่อากาศร้อนควรสร้างในแนวทิศทางใด
1 ทิศหนือจรดทิศใต้
2 ทิศเหนือจรดทิศตะวันตก
3 ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก
4 ทิศใต้จรดทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

28. ถ้าต้องการเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารภายในครอบครัว ควรสร้างโรงเรือนแบบใด
1 โรงเรือนแบบหน้าจั่ว
2 โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงน
3 โรงเรือนแบบหน้าจั่วสองชั้น
4 โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงนกลาย

29. ใครเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้เหมาะสม
1 แพรเลือกให้ตรงกับลักษณะของสัตว์
2 พรเลือกเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวสัตว์
3 นุ่นเลือกที่มีความสวยงาม ราคาถูก คุณภาพดี
4 หนึ่งเลือกที่มีการส่งเสริมการขายที่ดีและมีของแถม

30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์
1 หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องมืออยู่เสมอ
2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแมลงไว้ใกล้ ๆ สัตว์
3 ทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังใช้งาน
4 ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

31. อาหารสัตว์ประเภทใดที่ให้พลังงานและความร้อน
1 โปรตีน
2 เกลือแร่
3 คาร์โบไฮเดรต
4 ไขมันและน้ำมัน

32. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสัตว์
1 เป็นแหล่งพลังงานในการเคลื่อนไหว
2 เป็นโครงสร้างสำหรับสารประกอบประเภทวิตามินและเกลือแร่
3 เป็นแหล่งให้พลังงานความร้อนแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต
4 สารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ไม่หมดจะเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนในรูปไขมัน

33. กรดชนิดใดที่อยู่ในสารอาหารประเภทโปรตีน
1 กรดบอลิก
2 กรดอะมิโน
3 กรดแลกติก
4 กรดกำมะถัน

34. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์
1 สัตว์เล็กต้องการอาหารเพื่อสร้างความเจริญเติบโต
2 พ่อพันธุ์สัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
3 สัตว์ขุนต้องการอาหารที่ให้พลังงานเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น
4 โคงานและโคเนื้อควรให้กินอาหารหยาบประเภทหญ้าแห้ง ฟาง

35. การเลือกซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1 ราคา
2 สถานที่
3 คุณภาพ
4 การบริการ

36. การปฏิบัติของใครไม่ใช่วิธีป้องกันโรคระบาดสัตว์
1 ต้นจัดการถ่ายพยาธิให้สัตว์
2 ตาลล้อมรั้วบริเวณที่เลี้ยงสัตว์
3 ต้อยโรยปูนขาวในบริเวณที่เก็บมูลสัตว์
4 ต้อมซื้อยามาให้สัตว์ที่เป็นโรคระบาดกิน

37. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์
1 เชื้อโรคที่ทำให้สัตว์ตายคือเชื้อไวรัส
2 สัตว์ที่เป็นโรคระบาดสัตว์จะเจริญเติบโตช้า
3 โรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วติดต่อไปสู่สัตว์ตัวอื่นอย่างรวดเร็ว 
4 การป้องกันโรคระบาดสัตว์ไม่สามารถทำได้เพราะโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

38. “สัตว์ปีกมีอาการหงอย ซึม ไม่กินอาหารกระหายน้ำ ขา ปีกเป็นอัมพาต” เป็นอาการของโรคใด
1 โรคพยาธิ
2 โรคกาฬโรค
3 โรคนิวคาสเซิล
4 โรคปากเท้าเปื่อย

39. ก่อนนำสัตว์ตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงรวมในฝูงควรทำอย่างไร
1 ฉีดวัคซีน
2 แยกไว้ดูอาการ
3 อาบน้ำและให้อาหาร
4 แปรงขนและกำจัดแมลง

40. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการสุขาภิบาลสัตว์
1 ทำให้สัตว์เจริญเติบโตดี
2 ทำให้สัตว์เลี้ยงไม่สูญพันธุ์
3 ทำให้สัตว์มีความต้านทานโรค
4 ทำให้สัตว์มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

41. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมือง
1 พ่อพันธุ์ไก่ควรมีอายุระหว่าง 7 เดือน ถึง 3 ปี
2 พ่อพันธุ์ไก่ควรมีนำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม
3 แม่พันธุ์ไก่รูปร่างสมบูรณ์ น้ำหนักตัว 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป
4 พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ที่มีอายุเกิน 5 ปี ไม่ควรนำมาคัดเลือกพันธุ์

42. ใครให้อาหารไก่พื้นเมืองได้เหมาะสมที่สุด
1 ให้อาหารสำเร็จรูปเท่านั้น
2 ให้อาหารปริมาณเท่ากันทุกวัน
3 ให้อาหารหลาย ๆ ชนิดผสมกัน
4 ให้อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเปลือกหอยป่น

43. แม่ไก่พื้นเมืองที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
1 ตัวเล็กและอ้วน
2 มีนิสัยดุร้ายเลี้ยงลูกเก่ง
3 ไข่ดก เลี้ยงลูกดี หากินเก่ง
4 ไข่ดก ฟักไข่เก่ง เลี้ยงลูกดี

44. วิธีการใดไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคในไก่ได้
1 การดูแลโรงเรือนให้สะอาด
2 การให้อาหารตามความชอบ
3 การให้น้ำและอาหารที่สะอาด
4 การกำจัดวัชพืชรอบ ๆ โรงเรือน

45. การเลี้ยงไก่ไข่ผู้เลี้ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคใดให้ไก่
1 โรคแอนแทรกซ์
2 โรคนิวคลาสเซิล
3 โรคปากและเท้าเปื่อย
4 ถูกทุกข้อ

46. การเลี้ยงลูกไก่กระทงต้องให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร
1 อาหารที่มีโปรตีนสูง 24% มีพลังงาน 3,100 แคลอรี/ กิโลกรัม
2 อาหารที่มีโปรตีนตำกว่า 24% มีพลังงาน 3,250 แคลอรี/กิโลกรัม
3 อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง 24% มีพลังงาน 3,100   แคลอรี/กิโลกรัม
4 อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่า 24% มีพลังงาน  3,250 แคลอรี/กิโลกรัม

47. การเลี้ยงไก่กระทงมีลักษณะการเลี้ยงที่พิเศษมากกว่าการเลี้ยงไก่ชนิดอื่นอย่างไร
1 ต้องให้น้ำกินตลอดเวลา
2 ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค
3 ต้องให้อาหารที่มีสูตรเฉพาะตามอายุ
4 ต้องให้เปลือกหอยป่นกินตลอดช่วงอายุ

48. โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสุกรควรมีลักษณะตามข้อใด
1 พื้นคอกปูด้วยคอนกรีต
2 ใช้ปูนที่หยาบฉาบพื้นคอกให้เรียบเสมอกัน
3 โรงเรือนปิดมิอชิดเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน
4 ควรแบ่งคอกสัตว์ภายในโรงเรือนให้มีขนาดเท่ากัน

49. ถ้าต้องการเลี้ยงสุกรเพื่อนำไปทำเบคอน ควรคัดเลือก สุกรที่มีลักษณะตามข้อใด
1 ลักษณะลำตัวยาว หลังโค้ง มีมันมาก
2 ส่วนไหล่และสะโพกต้องอวบหนา ขาอ้วนสะโพกใหญ่
3 มีขนาดใหญ่ ผอม ลำตัวยาว กระดูกใหญ่ ขายาวสะโพกเล็ก
4 ลักษณะลำตัวหนา สั้น สะโพกเล็ก มีมันมาก เนื้อแดงเล็กน้อย เติบโตช้า

50. สุกรที่มีลักษณะอ้วนเตี้ย ลำตัวหนา สะโพกเล็กเติบโตช้า กินอาหารจุ เป็นพันธุ์สุกรประเภทใด
1 ประเภทมัน
2 ประเภทเนื้อ
3 ประเภทเบคอน
4 ประเภทพันธุ์ผสม

51. วิธีการใดช่วยระบายความร้อนภายในโรงเรือนเลี้ยงสุกร
1 ใช้น้ำสาดบนหลังคา
2 ใช้น้ำราดบนพื้นโรงเรือน
3 ใช้สปริงเกอร์ฉีดบนตัวสุกร
4 ใช้น้ำราดบนพื้นและสาดบนหลังคาโรงเรือน

52. การให้อาหารสุกรไม่ควรคำนึงถึงข้อใด
1 ราคาและคุณภาพ
2 อายุและขนาดของสุกร
3 ระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงสุกร
4 โรงงานที่ผลิตอาหารเลี้ยงสุกร

53. เหตุใดจึงควรให้หญ้าสดอ่อน ๆ แก่สุกร
1 ป้องกันโรค
2 ช่วยในการขับถ่าย
3 ทำให้สุกรอารมณ์ดี
4 ช่วยประหยัดค่าอาหาร

54. สุกรพันธุ์ใดที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นสุกรขุน
1 พันธุ์ลูกผสม
2 พันธุ์พื้นเมือง
3 พันธุ์ต่างประเทศ
4 พันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ

55. การถ่ายพยาธิให้ลูกสุกรครั้งแรกควรทำในระยะใด
1 อายุ 20–40 วัน
2 อายุครบ 6 เดือน
3 หลังหย่านม 7 วัน
4 อายุครบ 3 สัปดาห์

56. ปลาชนิดใดกินทั้งเนื้อและพืช
1 ปลาไน
2 ปลาช่อน
3 ปลาหมอ
4 ปลาสวาย

57. เวลาใดเหมาะสำหรับปล่อยปลาลงบ่อ
1 เช้า
2 เย็น
3 กลางคืน
4 เช้าและเย็น

58. การใช้โล่ติ๊นสดทุบ ขยำกับน้ำ แล้วนำไปสาดทั่วบ่อปลานิล ทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด
1 ทำให้น้ำสะอาดขึ้น
2 กำจัดศัตรูของปลา
3 ฆ่าเชื้อโรคในตัวปลา
4 เพิ่มอาหารเสริมให้ปลา

59. การขุดบ่อเลี้ยงปลานิลข้อใดเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง
 น้อยที่สุด
1 สภาพพื้นที่
2 การระบายน้ำ
3 คุณภาพของดิน
4 คุณสมบัติของน้ำ

60. เพราะเหตุใดปลาจึงลอยตัวอยู่เหนือน้ำ
1 น้ำมีคุณภาพดี
2 ขาดออกซิเจน
3 ปลากินอาหารอิ่มแล้ว
4 มีศัตรูของปลาอยู่ในบ่อ

61. การจับปลาแบบใดนิยมจับในฤดูแล้ง
1 ไม่วิดบ่อ
2 วิดบ่อแห้ง
3 ใช้ไฟฟ้าช็อต
4 ถูกทุกข้อ

62. เพราะเหตุใดจึงต้องโรยปุ๋ยคอกลงในบ่อเลี้ยงปลา
1 เพื่อเป็นอาหารของปลา
2 เพื่อทำให้น้ำตกตะกอน
3 เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ
4 เพื่อทำความสะอาดบ่อปลา

63. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการผลผลิตปลานิล
1 การคัดขนาด
2 การดูแลรักษา
3 การจัดจำหน่าย
4 การกำหนดราคา

64. ข้อใดคือวิธีการทำให้ปลาสวยงามปรับตัวเมื่อปล่อยลงในตู้ปลา
1 ค่อย ๆ เทปลาลงในตู้ปลา
2 นำปลาใส่ถังแล้วแช่ลงในตู้ปลา
3 ตักน้ำในตู้ปลาออกก่อนปล่อยปลา
4 นำถุงพลาสติกที่ใส่ปลาแช่ในตู้ปลา

65. ข้อใดจัดเป็นอาชีพเสริม
1 รับจ้างเก็บผลไม้
2 ขายต้นไม้หลังเลิกเรียน
3 รดน้ำผักสวนครัวหลังบ้าน
4 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน

66. ข้อใดคือลักษณะธุรกิจขนาดย่อม
1 ใช้เงินสดในการลงทุน
2 ใช้แรงงานในครอบครัว
3 รับจ้างทำงานตามผู้ว่าจ้าง
4  ผู้ทำธุรกิจมีประสบการณ์มาก

67. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการประกอบอาชีพ
1 ตลาด
2 เงินทุน
3 แรงงาน
4 ผลผลิต

68. ก่อนเลือกประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืชจะต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก
1 ศึกษาข้อมูล
2 วางแผนงาน
3 เตรียมเงินทุน
4 หาวิธีจัดจำหน่าย

69. ผู้ประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษควรมีความรู้ด้านใดมากที่สุด
1 การผสมพันธุ์
2 การปฏิรูปที่ดิน
3 การคัดเลือกพันธุ์
4 การวางแผนการผลิต

70. สภาพความพร้อมข้อใดที่มีส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สำเร็จ
1 ความพร้อมด้านชุมชน
2 ความพร้อมด้านตนเอง
3 ความพร้อมด้านทรัพยากร
4 ความพร้อมด้านความรู้และทักษะ

71. วิธีใดช่วยลดต้นทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษได้
1 กำจัดวัชพืชด้วยสารเคมี
2 ทำปุ๋ยคอกเพื่อนำไปใส่แปลงผัก
3 ลดปริมาณสารเร่งการเจริญเติบโต
4 ขายผักในราคาสูงเพื่อให้ได้กำไรมาก

72. เครื่องมือใดใช้สำหรับพรวนดินในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
1 จอบ
2 พลั่ว
3 ช้อนปลูก
4 ส้อมพรวน

73. เครื่องมือใดใช้สำหรับเตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ (ไม่สมบูรณ์)
1 พลั่ว
2 จอบ
3 เสียม
4 ช้อนปลูก

74. ดินลักษณะใดไม่เหมาะสำหรับปลูกผักปลอดสารพิษ
1 ดินร่วนซุย
2 ดินที่ระบายน้ำดี
3 ดินที่มีธาตุอาหาร
4 ดินที่มีความเป็นกรดสูง

75. ข้อใดคือวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
1 การใช้สารเคมี
2 การใช้สมุนไพร
3 การตัดแต่งใบผัก
4 การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์

76. การทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร
1 กำหนดราคาตลาด
2 เพิ่มปริมาณการลงทุน
3 ทราบผลกำไรหรือขาดทุน
4 มีทักษะในการวางแผนงาน

77. เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพแปรรูปและถนอมอาหารในรูปแบบใด
1 รับจ้าง
2 ทำเป็นอาชีพเสริม
3 ทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
4 ทำเป็นธุรกิจในครัวเรือน

78. ควรเลือกสถานที่ลักษณะใดในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อให้ประสบผลสำเร็จ  (ไม่สมบูรณ์)
1 บริเวณที่ราบลุ่ม
2 บริเวณใกล้แหล่งชุมชน
3 บริเวณใกล้แหล่งคมนาคม
4 บริเวณที่ดอนการคมนมคมสะดวก

79. การประกอบอาชีพการเกษตรให้ประสบความสำเร็จต้องมีความรู้ดานใด (ไม่สมบูรณ์)
1 การตลาด
2 การบัญชี
3 การจัดการ
4 ถูกทุกข้อ

80. การประกอบอาชีพจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรควรเลือกทำเลตามข้อใด 
1 ใกล้แหล่งชุมชน
2 อยู่ในแหล่งชุมชน
3 การคมนาคมสะดวก
4 อยู่ใกล้สถานที่ราชการ


เฉลยข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม. 2 ภาคเรียน 2

1.    4    2.    2    3.    4    4.    2    5.    2    6.    3    7.    1    8.    3    9.    3    10.    4
11.    4    12.    4    13.    1    14.    3    15.    4    16.    3    17.    3    18.    2    19.    1    20.    1
21.    2    22.    1    23.    1    24.    4    25.    2    26.    2    27.    3    28.    2    29.    1    30.    4
31.   3    32.    2    33.    2    34.    3    35.    3    36.    4    37.    3    38.    3    39.    2    40.    2
41.    3    42.    3    43.    4    44.    2    45.    2    46.    1    47.    3    48.    1    49.    3    50.    1
51.    4    52.    4    53.    2    54.    1    55.    3    56.    4    57.    4    58.    2    59.    2    60.    2
61.    2    62.    3    63.    2    64.    4    65.    2    66.    2    67.    4    68.    1    69.    4    70.    2
71.    2    72.    4    73.    2    74.    4    75.    2    76.    3    77.    4    78.    4    79.    4    80.    2

แสดงความคิดเห็น