สื่อการสอนเรื่องมหันตภัยจากสารเสพติด

   สารเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  โดยมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น  ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องหลีกเลี่ยง  ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด  เพื่อสร้างความั่นคงเข้มแข็งและความผาสุกให้เกิดแก่สังคมไทย
    สารเสพติด  หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆก็ตาม  เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ว่าจะโดยวิธีการรับประทาน  สูบ  ฉีด  ดม หรือ วิธีอื่นๆ  แล้วก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพสารเสพติด
     ผลร้ายของสารเสพติดที่มีต่อผู้เสพที่สำคัญ 4 ประการ คือ
1. มีความต้องการเสพสารนั้นอย่างรุนแรงทั้งร่างกาย  จิตใจ และตลอดเวลา
2. ต้องเพิ่มขนาดและปริมาณการเสพมากขึ้น
3. มีอาการอยากยาหรือหิวยาเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
4. ทำให้สุขภาพร่างกายของผู้เสพเสื่อมโทรมลง
    ประเภทของสารเสพติด   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. สารเสพติดธรรมชาติ ได้แก่ ฝิ่น กัญชา กระท่อม รวมไปถึงมอร์ฟีนและเฮโลอีน ซึ่งแปรสภาพทางเคมีมาจากฝิ่น
2. สารเสพติดสังเคราะห์  ได้แก่ ยาบ้า  ยาอี  กาว ทินเนอร์

วีดีทัศน์ประกอบเรื่องยาเสพติด
เรื่อง 1.ประเภทของสารเสพติด
       2.ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด
       3.ความสัมพันธ์ของสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
 

ไม่มีความคิดเห็น: