สื่อประกอบการสอนเรื่องการป้องกันภัยจากสารเสพติด

สารเสพติดเป็นมหันภัยร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และยังสร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเองและผุ้อื่นการร่วมมือร่วมใจป้องกันการติดสารเสพติดและชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ  ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะต่างๆ ทั้งการตัดสินใจ  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการปฏิเสธ  ทักษะการให้กำลังใจก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้พ้นไปจากสังคมไทยได้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด     จำเป็นต้องอาศัยบทบาทสำคัญจากทุกฝ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้
   1. บทบาทของตนเอง (ทุกคนจึงจำเป็นที่ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง)
   2. บทบาทในครอบครัว (ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญ การที่มีครอบครัวที่อบอุ่นก็นับเป็นปัจจัยพื้นบานให้ห่างไกลยาเสพติด)
   3. บทบาทในโรงเรียน (โรงเรียนเป็นสถาบันรองจากครอบครัว ดังนั้นนักเรียนต้องอยู่ในกรอวินัยของทางโรงเรียนและร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ)
   4. บทบาทในรัฐบาล ( รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดังนั้นการกำหนดนโยบายจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน  และนักเรียนก็ต้องให้ความร่วมมือกับโครงการที่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด)
ทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด ควรมีทักษะที่จำเป็นต้องใช้ดังนี้
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
2. ทักษะการสื่อสาร
3. ทักษะการตัดสินใจ
4. ทักษะการแก้ปัญหา
5.ทักษะการให้กำลังใจ

ไม่มีความคิดเห็น: