การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

   การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  เช่น  มีดบาดมือ  น้ำร้อนลวก  เป็นลม  แขหัก ขาหัก  ฯลฯ ซึ่งอาจจะมีอาการมากหรือน้อยแล้วแต่กรณี  หากเราพบเห็นเหตุการณ์  หรือตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ  ก็ควรให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ดังนั้น  ทุกคนควรมีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกวิธี  นับเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยได้
   การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือต่อผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บให้พ้นจากอันตรายหรือลดอันตรายให้น้อยลง โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
   หลักสำคัญในการปฐมพยาบาล
1.ความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ
2.ผู้ป่วยต้องให้นอนในท่าที่สบาย หรือง่ายต่อการรักษา
3.อากาศต้องถ่ายเทได้สะดวก
4.สำรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บ คอยดูอาการ
5.ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีโดยไม่มีการเตรียมการ
6.ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสถานที่ไม่ปลอดภัยก่อน
7.ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องใช้ท่าการเคลื่อนย้ายให้เหมาะสมกับอาการป่วย
8.เมื่อถึงสถานพยาบาล ต้องรายงานอาการบาดเจ็บให้เจ้าเจ้าที่รับทราบโดยละเอียด
9.ผู้ปฐมพยาบาลควรให้ความสำคัญและลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง

   วิธีการปฐมพยาบาลอย่างปลอดภัย  มีวิธีการในการปฐมพยาบาลตามลักษณะของอาการบาดเจ็บ ดังนี้     บาดแผลที่เกิดจากสัตว์ต่างๆ  เช่น  แมลงต่อย  งูกัด  สุนัขกัด ไฟไหม้น้ำร้อนลวก และกระดูกหัก ควรปฐมพยาบาลดังนี้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
       ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  เมื่อทำการสำรวจจนแน่ใจและการช่วยเหลือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  สิ่งที่จะทำต่อไปคือการเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยอย่างปลอดภัยดดยยึดหลักดังต่อไปนี้

 

ไม่มีความคิดเห็น: