กฎและคำปฏิญาณตนของลูกเสือ

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง
ข้าสัญญาว่า -
     ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
     ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
กฎของลูกเสือสำรอง
     ข้อ 1 ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
     ข้อ 2 ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
                    คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า-
     ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
     ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
     ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
- เนตรนารี  ต้องเปลี่ยนจากคำว่า  "ข้า"  เป็น  "ข้าพเจ้า"-
 
กฎของลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
ข้อ 1  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ 5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7  ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8  ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ 10  ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป
 "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

 คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
"ทำดีที่สุด"

 คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
"จงเตรียมพร้อม"

 คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
"มองไกล"

 คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
"บริการ"


แสดงความคิดเห็น