การเขียนประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายเกียรติชัย   ไชยมนตรี  เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  ที่บ้านเลขที่ 30  หมู่ที่ 1  บ้านหาดแพง  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  เป็นบุตรคนที่ 3  ของนายพนมไพร  ไชยมนตรี  และนางเบ็ญจมาศ  ไชยมนตรี
ขณะนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหาดแพง  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ปัจจุบันเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพง

ประวัติด้านกีฬา
นายเกียรติชัย  ไชยมนตรี  เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กและเล่นกีฬาเป็นประจำ  ดังนั้นจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนบ้านหาดแพง  ประเภทเซปัคตะกร้อชาย
ผลงานที่ภาคภมิใจ
1. ในปีพ.ศ. 2556  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเซปัคตะกร้อชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2
2. ในปีพ.ศ. 2557  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ประเภทเซปัคตะกร้อชาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2
....................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: