การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

     การออกกำลังกาย  การพักผ่อนอย่างเพียงพอมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้ร่างกายนั้นมีความแข็งแรงและสมบูรณ์  การรู้จักวิธีการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนตลอดจนการรู้จักทดสอบสมรรถภาพทางกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยจะช่วยให้สามารถออกกำลังกายพักผ่อน  และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
1. การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย   ก่อนออกกำลังกายจึงต้องมีการว่างแผนและเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ  ดังนี้
    1.1.ขั้นตอนการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  โดยมีหลักปฏิบัติที่ช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถนำมาปรับใช้ในการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายได้  ดังนี้
- ยึดหลัก 4 พ  ประกอบด้วย  บ่อยพอ  หนักพอ  นานพอ  และพอใจ
- สำรวจสุขภาพของตนเอง
- ตัดสินใจเลือชนิดของการออกกำลังกาย
- กำหนดโปรแกรมออกกำลังกาย
- คำนึงข้อควรระวังในการออกกำลังกาย
โดยขั้นตอนการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายมีดังนี้

    1) การเตรียมตนเอง  คือการเตรียมร่างกายให้พร้อมและสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองในการออกกำลังกาย
    2) การเตรียมกิจกรรม  คือ เป็นการเตรียมการวางแผนในการออกกำลังกาย เชน กำหนดเป้าหมาย  วิเคราะห์กิจกรรมที่จะทำ  เขียนแผนดำเนินงาน  ดำเนินการ  ประเมินผล  ติดตามผล เป็นต้น
    3) การเตรียมการป้องกัน  คือ เป็นการเตรียมป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการออกกำลังกาย เช่น สำรวจความพร้อมของร่างกาย  สำรวจอุปกรณ์ออกกำลังกาย  สำรวจสภาพภูมิประเทศที่ใช้ออกกำลังกาย เป็นต้น
2. การวางแผนและจัดเวลาในการพักผ่อน
    การพักผ่อน หมายถึง  การหยุดพัก หรือละเว้นจากภารกิจการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆให้ร่างกายมีโอกาสลดความเหนื่อยล้าในกิจวัตรประจำวัน
     2.1. ขั้นตอนการวางแผนและจัดเวลาในการพักผ่อน  มีขั้นตอนดังนี้
            - การเตรียมการ  โดยการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง
            - การประเมิน  เป็นวิเคราะห์ผลจากกิจกรรมการพักผ่อนที่เรากระทำมา
3. การวางแผนและจัดเวลาในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  เพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงมีการวางแผนและจัดเวลาให้เหมาะสม
   
3.1. ประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
           1.ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงได้สัดส่วน
           2.ทำให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรค
           3.ช่วยให้อารมณ์แจ่มใส
           4.ช่วยให้มีบุคลิกภาพดี
           5.ช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิต
    3.2. ขั้นตอนการวางแผนและจัดเวลาในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  มีดังนี้
           1.สร้างจิตสำนึกต่อตนเอง
           2.กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
           3.สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง
           4.การสร้างสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์
           5.คำนึงถึงความปลดอภัย
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หมายถึง การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างเฉพาะเจาะจง   โดยการทดสอบมีประโยชน์ดังนี้
           1.ประเมินระดับความสามารถของสมรรถภาพทางร่างกาย
           2.เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย
           3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
           4.ใช้ในการปรับปรุงแผนการฝึกของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น: