ข้อสอบสุขศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ม.2

คำชี้แจง
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้

 .......................................................................................
1. เด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6–9 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องน้ำหนักตัวอย่างไร
    1 ชายจะมีอัตราการเพิ่มช้ามาก
    2 หญิงจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
    3 ชายและหญิงมีอัตราการเพิ่มค่อนข้างคงที่
    4 ทั้งชายและหญิงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นพัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเป็นอย่างไร
    1 ไม่ค่อยมีเหตุผล
    2 มีความวิตกกังวลสูง
    3 ชอบเล่นแบ่งแยกกลุ่มชายหญิง
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
3. คำว่าวัยรุ่นกับการปรับตัวหมายถึงข้อใด
    1 แนวทางในการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับครอบครัว
    2 แนวทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นตามช่วงวงอายุ
    3 การศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
    4 แนวทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
4. ข้อใดเป็นวิธีการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ทางด้านอารมณ์และจิตใจที่ถูกต้องเหมาะสม
    1 พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม
    2 พยายามเลียนแบบและศึกษาบุคลิกของเพศตรงข้าม
    3 พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศ
    4 พยายามหลีกเลี่ยงและไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
5. ลักษณะของทักษะการต่อรองที่ดีเป็นเช่นไร
    1 ใช้คำพูดในเชิงคำสั่ง
    2 ใช้คำพูดในเชิงโน้มน้าวใจ
    3 ใช้คำพูดที่เป็นน้ำเสียงแข็งกร้าว
    4 ไม่มีข้อใดถูก
6. ข้อใดคือความสำคัญของการดูแลตนเองเบื้องต้น
    1 ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง
    2 ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยที่เรื้อรังมานาน
    3 ช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
    4 ช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นและการเจ็บป่วยที่เรื้อรังมานาน
7. หลักในการปฐมพยาบาลบาดแผลข้อใดสำคัญที่สุด
    1 ถ้ากระดูกหักควรเข้าเฝือก
    2 ถ้าตกเลือดต้องรีบห้ามเลือดก่อน
    3 ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่
    4 ควรแนะนำให้ผู้ป่วยฉีดยากันบาดทะยัก

8. การปฏิบัติในข้อใดช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการทางการแพทย์
    1 ไข่มุก ช่วยแนะนำการใช้ยาให้แก่ผู้อื่น
    2 ดุจดาว ซื้อยาที่จำเป็นเอาไว้ประจำบ้าน
    3 มุกดา รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
    4 ดุจเดือน ติดตามข่าวเรื่องโรคต่าง ๆ ตลอดเวลา
17. ลดามีน้องอายุ4 เดือน ลดาควรจัดอาหารให้กับน้อง    อย่างไร จึงจะได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอ
    1 ให้ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียว
    2 ให้ดื่มนมแม่และข้าวสุกบดผสมซีอิ๊วขาว
    3 ให้ดื่มนมแม่และข้าวสุกบดผสมไข่แดงต้มสุก
    4 ให้ดื่มนมแม่และข้าวสุกบดผสมน้ำปลาหรือเกลือ
9. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภค
    1 สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของสินค้า
    2 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
    3 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
    4 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
10. WHO ได้ให้คำจำกัดความของสุขภาพจิตไว้อย่างไร
    1 ความสามารถของบุคคลที่จะปรับร่างกายให้แข็งแรงและสมบูรณ์ตลอดเวลา
    2 ความสามารถของบุคคลที่จะปรับจิตใจให้เข้ากับครอบครัวของตนเองได้อย่างดี
    3 ความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก   
11. วิธีส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีวิธีใดสำคัญที่สุด
    1 สวดมนต์ทำสมาธิ
    2 ทำจิตใจให้ร่าเริงอยู่เสมอ
    3 ขจัดความเครียดให้หมดไป
    4 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ
12. ข้อใดถือว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพมากที่สุด
    1 สุขปฏิบัติ         2 พันธุกรรม
    3 สิ่งแวดล้อม       4 สภาพสังคม
13. การปรับปรุงตนเองให้มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสควรปฏิบัติอย่างไร
    1 หาหนังสือขำขันมาอ่าน
    2 สร้างอารมณ์ขันกับผู้อื่น
    3 มองทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นเรื่องปกติ
    4 ตั้งใจทำงานที่รับมอบหมายให้สำเร็จตามเวลา
    4 หาจานกระเบื้องให้เพื่อนปาเล่นระบายอารมณ์
14. บุคคลใดต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี
    1 ป้าตุ๊ก ต้องการเสริมจมูก ทำตา 2 ชั้น
    2 แอล ไปสมัครเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลธิดาช้าง
    3 ติ๊ก ฐานะยากจนแต่โกหกเพื่อน ๆ ว่าบ้านมีฐานะร่ำรวย
    4 ยายแอ๋ว ซื้อครีมหน้าเด้งมาทาใบหน้าเพราะ    ต้องการให้หน้าเต่งตึง
15. ข้อใดบอกความหมายของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ถูกต้องที่สุด
    1 เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้ขับเหงื่อ
    2 เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว
    3 เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเฉพาะส่วนที่ต้องการให้เกิดความแข็งแรง
    4 เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายให้ส่วนต่าง ๆได้ทำงานมากกว่าปกติอย่างเป็นระบบระเบียบ
16. การยืนย่อตัวอยู่กับที่เป็นการทดสอบสมรรถภาพในเรื่องใด
    1 การทรงตัว     
    2 ความอ่อนตัว
    3 ความทนทานของกล้ามเนื้อ
    4 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

17. ผู้ที่มีอายุ 20 ปีมีสภาพร่างกายปกติ ควรมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเท่าใด
    1 190 ครั้ง/นาที       3 220 ครั้ง/นาที
    2 200 ครั้ง/นาที       4 240 ครั้ง/นาที
18. การวิ่งในข้อใดให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด
    1 วิ่งทุกวัน วันละ 30 นาที
    2 วิ่งวันเว้นวัน วันละ 1 ชั่วโมง
    3 วิ่งทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง
    4 วิ่งสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
19. ข้อใดเป็นการจัดโปรแกรมการวิ่งสัปดาห์ละ 3 วัน     แบบมีเวลาเกินวันละ 30 นาทีแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมงได้ถูกต้อง
    1 อบอุ่นร่างกาย 5 นาที วิ่ง 25 นาที
    2 วิ่ง 50 นาที ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 10 นาที
    3 อบอุ่นร่างกาย 10 นาที วิ่ง 45 นาที ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 5 นาที
    4 อบอุ่นร่างกาย 30 นาที วิ่ง 20 นาที ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 10 นาที
20. ข้อใดไม่ใช่การกระทำความรุนแรงระหว่างบุคคล
    1 การทำร้ายจิตใจ
    2 การทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน
    3 การใช้ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ
    4 การใช้ความรุนแรงทางด้านประเทศชาติ
21. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของปัจจัยที่มาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ได้ชัดเจนที่สุด
    1 พ่อเมาสุราแล้วแสดงพฤติกรรมโวยวายจึงทำให้ลูกเป็นคนเงียบ
    2 ลูกถูกทำโทษจากพ่อแม่ด้วยความรุนแรงเป็นประจำจึงมีนิสัยก้าวร้าว
    3 อยู่ที่บ้านพ่อแม่ไม่ให้ลูกพูดถ้าไม่จำเป็นจึงทำให้ลูกมาพูดเก่งที่โรงเรียน
    4 ลูกขาดทักษะในการจัดการความเครียดจนทำให้ต้องรับประทานยานอนหลับ
22. โรงเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่นได้อย่างไร
    1 สอดแทรกการอบรมด้านศีลธรรม
    2 แจ้งความดำเนินคดีกับนักเรียนที่ทำผิด
    3 ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดอย่างรุนแรง
    4 แจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทราบ
23. กรณีที่ผู้หญิงตกอยู่ในวงล้อมของผู้ชายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปลวนลาม จะช่วยเหลือตนเองอย่างไร
    1 ดิ้นรนต่อสู้
    2 ยอมให้เขาลวนลาม
    3 พูดร้องขอความเห็นใจ
    4 ดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง
24 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพาตนเองให้รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ คือข้อใด
    1 ความขยัน อดทน
    2 ความรวดเร็ว เก่ง
    3 ความแข็งแรง เข้มแข็ง
    4 ความไม่ประมาทและมีไหวพริบ
25. “สาเหตุที่นักเรียนต่างสถาบันยกพวกทะเลาะวิวาทกันส่วนใหญ่มักให้เหตุผลว่ารักศักดิ์ศรีของสถาบันและเพื่อน” นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่กล่าวอ้างนี้สัมพันธ์กับปัจจัยในข้อใด
    1 การมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
    2 ผลที่มาจากสภาพเศรษฐกิจ
    3 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
    4 สิ่งแวดล้อมพื้นฐานทางครอบครัว
26. ข้อใดให้ความหมายคำว่าประชาสังคมได้ถูกต้องที่สุด
    1 กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในที่ที่เดียวกันเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
    2 คนในครอบครัวที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อกระทำประโยชน์ให้ครอบครัว
    3 คนในสังคมที่มีแนวคิดร่วมกันมารวมตัวกันในลักษณะหุ้นส่วน และกระทำกิจกรรมต่อสังคมโดยรวม
    4 กลุ่มคนที่รวมตัวกันอาศัยสถานที่ที่เป็นของ    รัฐบาลจัดตั้งสโมสรเพื่อรวมตัวกันและกระทำกิจกรรมร่วมกัน
27. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระบวนการประชาสังคม
    1 แผนการประชาสังคม
    2 จิตสำนึกประชาสังคม
    3 เครือข่ายประชาสังคม
    4 โครงสร้างองค์กรประชาสังคม
28. เมื่อพบรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ตนักเรียนควรแจ้งหน่วยงานใด
    1 แจ้งศาลปกครอง
    2 แจ้งหน่วยงานเนคเทค
    3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
29. องค์กรใดจัดเป็นกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน
    1 สมัชชาคนจน
    2 มูลนิธิร่วมกตัญญู
    3 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    4 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอน
30. ลักษณะของมือในท่านั่งยืดกล้ามเนื้อขาหนีบข้อใดถูกต้อง
    1 วางมือไว้ข้างลำตัวที่พื้นให้มั่นคง
    2 ใช้มือทั้งสองข้างจับข้อเท้าให้แน่น
    3 ใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณปลายเท้า
    4 ประกบฝ่ามือทั้งสองข้างให้แนบชิดกัน
31. ข้อใดอธิบายวิธีปฏิบัติท่านั่งเหยียดขาตรงด้านหน้าได้ถูกต้อง
    1 เหยียดขาทั้งสองข้างไปข้างหน้าให้ชิดกัน
    2 เหยียดขาข้างใดข้างหนึ่งออกไปด้านข้าง
    3 เหยียดขาข้างใดข้างหนึ่งตรงไปข้างหน้า
    4 เหยียดขาทั้งสองข้างไปข้างหน้าแยกจากกัน
32. ท่านั่งเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาบริเวณขาหนีบข้อใดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ
    1 ขณะก้มตัวตามองตรงไปข้างหน้า
    2 ค่อย ๆ โน้มตัวไปข้างหน้าตามองตรง
    3 การก้มจะใช้จุดหมุนที่บริเวณสะโพกหลัง
    4 การก้มตัวจะโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยแรงกดจากศีรษะและไหล่
33. ท่าใดที่ควรนำมาใช้แทนท่าคันไถแบบโยคะเพื่อลด    ความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ
    1 ท่านอนพับขา
    2 ท่านอนหงายงอเข่ายกตัว
    3 ท่าลุกนั่งมือประสานท้ายทอย
    4 ท่านั่งเหยียดเท้าโน้มตัวไปข้างหน้า
34. ท่ายืนก้มตัวใช้มือแตะพื้น เป็นท่ากายบริหารที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณส่วนใดของร่างกาย
    1 กระดูกต้นคอ
    2 กล้ามเนื้อท้อง
    3 กล้ามเนื้อส่วนหลัง
    4 หมอนรองกระดูกสันหลัง
35. หากต้องการป้องกันการปวดหลังจากท่าบริหารกล้ามเนื้อท้องด้วยการเหยียดขาลุกนั่งควรปฏิบัติอย่างไร
    1 ควรใช้มือประสานไว้ที่เข่าแทนการประสานมือที่ศีรษะ
    2 ควรใช้มือประสานไว้ที่ท้องแทนการประสานมือที่ศีรษะ
    3 ควรเปลยี่ นจากการเหยียดขาราบกับพนื้เป็นการชันเข่าขึ้นมาทั้งสองข้าง
    4 ควรเปลี่ยนจากการชันเข่าทั้งสองข้างเป็นการเหยียดขาให้ราบลงกับพื้น
36. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการฝึกกายบริหารแบบมือเปล่า
    1 การฝึกแบบคู่
    2 การฝึกแบบใช้เกม
    3 การฝึกแบบคนเดียว
    4 การฝึกแบบเกร็งกล้ามเนื้อ
37. หากต้องการพัฒนากล้ามเนื้อให้มีความทนทานและความแข็งแรง ควรเลือกใช้กิจกรรมฝึกกายบริหารประเภทใด
    1 ฝึกแบบใช้เกม
    2 ฝึกแบบยืดกล้ามเนื้อ
    3 ฝึกแบบเกร็งกล้ามเนื้อ
    4 ฝึกแบบกิจกรรมเข้าจังหวะ
38. ข้อใดอธิบายลักษณะการฝึกกายบริหารแบบยกน้ำหนักได้ถูกต้อง
    1 ควรฝึกทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
    2 การฝึกกล้ามเนื้อในแต่ละมัดควรใช้ท่าเฉพาะ
    3 ควรเพมิ่ ความหนักของงานในการฝึกให้มากที่สุด
    4 หากลูกน้ำหนักที่ใช้มีน้ำหนักมาก อาจใช้การยกเพียงเที่ยวเดียวในแต่ละท่า
39. ท่ากายบริหารแบบคล้องแขนยกขาควรปฏิบัติเช่นไร
    1 ผู้ที่เป็นฐานต้องยืนแยกเท้าให้กว้างที่สุด
    2 ผู้ที่ค้างอยู่บนหลังคู่ ต้องยกเท้าซ้ายสลับเท้าขวา
    3 ผู้ที่ค้างอยู่บนหลังคู่ ใช้ยกเท้าคู่ขึ้นลงให้ตั้งฉากกับลำตัว
    4 ผู้ที่เป็นฐานพยายามก้มศีรษะให้ชิดกับพื้นด้านหน้ามากที่สุด
40. การปฏิบัติในข้อใดมีความสำคัญต่อการจับคู่ในการ    ฝึกท่าคล้องแขนยกเท้ามากที่สุด
    1 มีอายุเท่ากัน
    2 อยู่ในชุมชนเดียวกัน
    3 มีขนาดรูปร่างเท่ากัน
    4 อยู่ในระดับชั้นเรียนเดียวกัน

......................................................................................................................................
เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

1. 3          2. 1          3. 4           4. 1          5. 4         6. 3        7. 3        8. 2       9. 2        10. 2
11. 3      12. 4        13. 2          14. 3        15. 3       16. 3      17. 3     18. 4      19. 1       20. 1   
21. 3      22. 2        23. 2           24. 4       25. 1      26. 3       27. 3     28. 3      29. 2       30. 1   
31. 4      32. 3        33. 3           34. 1       35. 2      36. 3       37. 1     38. 4       39. 3      40. 4   

ไม่มีความคิดเห็น: