กิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 ผ่านกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์

ของโรงเรียนบ้านหาดแพง 

ขอบข่ายงาน

     กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของทางโรงเรียนบ้านหาดแพง  เป็นกิจกรรมในกลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน  จัดทำการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ อย่างเคร่งคัด ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของสังคมไทย  และยังส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบในทั้งในและนอกโรงเรียน  จึงทำให้นักเรียนที่ได้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ไปนั้นเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัยในการดำรงชีวิตของสังคมไทยต่อไป   ดังเช่น คำปฏิญาณตนและกฎของเสือดังนี้
คำปฏิญาณของลูกเสือ

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า                            

ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 

ข้อ 3 . ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือ มี  10 ข้อ

ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 

ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรง ต่อผู้มีพระคุณ 

ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์      

ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความ เคารพ    

ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก         

ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์               

ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 

จุดประสงค์

1.เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมค่านิยมของคนไทยทั้ง 12 ประการ

2.เพื่อให้นักเรียนรู้สามารถปฏิบัติตามหลักค่านิยม 12 ประการได้

3.เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้ค่านิยม 12 ประการได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

- คณะครู ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนทุกคน  มีค่านิยมไปตามแนวทางค่านิยม 12 ประการ
 วิธีดำเนินการ
1.ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี

2.วางแผนการขั้นตอนดำเนินงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน

3.เปิดกองลูกเสือ ชี้แจงหลักในการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ  ของลูกเสือ – เนตรนารี โดยเน้นย้ำในเรื่องกาปฏิบัติอย่างจริงจังและประสานกันระหว่างงานลูกเสือและงานสภานักเรียนร่วมด้วย  อย่างเช่น

          3.1  การทำความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้มีพระคุณให้ถูกต้องตามแบบของลูกเสือ

          3.2  ให้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การช่วยเหลือทางโรงเรียน
          3.3  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่องานที่ได้รับ

4.สรุปและประเมินผลตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ต่อคณะครูรับทราบ

ผลที่ได้รับ

นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนการสร้างค่านิยม 12 ประการ ได้ ร้อยละ 80  มีพฤติกรรมไปในทางที่ดี เช่น ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการ หรือ การมีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาและครูอาจารย์ เป็นต้น

ภาพประกอบ

 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
แสดงความคิดเห็น