ข้อสอบสุขศึกษา ม.1 ปลายภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้

  ....................................................................................................................
1. บุคคลใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม
    1 ไฉไล รับประทานข้าวกล้องเป็นประจำ
    2 พิศมัย พักผ่อนสมองด้วยการนอนหลับ
    3 พรเทพ คลายเครียดด้วยการออกกำลังกาย
    4 วิทยา ชอบดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เป็นประจำ

2. ฮอร์โมนใดทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
    1 ไทรอกซิน            2 พาราฮอร์โมน
    3 โพรเจสเทอโรน    4 เทสโทสเตอโรน
3. “แก้ว อายุ 11 ปี เมื่อชั่งน้ำหนักพบว่ามีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์อายุ” ข้อความดังกล่าว ข้อใดสรุปความสัมพันธ์ได้ถูกต้องที่สุด
    1 แก้ว มีรูปร่างสูงกว่าเกณฑ์ปกติส่งผลให้มีรูปร่างผอม
    2  แก้ว ได้รับผลกระทบจากการขาดสารโปรตีนและพลังงาน
    3 แก้ว ออกกำลังกายมากกว่าปกติส่งผลให้มีน้ำหนักตัวลดลง
    4 ไม่มีข้อสรุปที่ถูกต้อง
4. เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ จนทำใหรู้สึกไม่สบายใจ เราควรปฏิบัติตน
    1 ปรึกษาเพื่อนสนิท
    2 นอนเก็บตัวอยู่ในบ้าน
    3 ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้
    4 ชวนเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิง
5. ข้อใดเป็นการแสดงพฤติกรรมความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสม
    1 สามารถไปไหนคนเดียวได้
    2 กล้าโต้แย้งทุกครั้งที่ไม่เห็นด้วย
    3 กล้าที่จะพูดคำหยาบคายกับเพื่อน ๆ
    4 กล้าแสดงความสามารถในการทำงาน
6. ข้อใดเป็นมารยาทที่สุภาพบุรุษพึงปฏิบัติต่อสุภาพสตรีมากที่สุด
    1 เดินนำหน้า            2 สละที่นั่งให้
    3 ให้ของขวัญ           4 ลงจากรถทีหลัง
7. พฤติกรรมใดต่อไปนี้ของพ่อแม่ที่อาจทำให้เด็กเกิด การเบี่ยงเบนทางเพศเมื่อเติบโตขึ้น
    1 ขี้บ่น                    2 เฉื่อยชา
    3 เจ้าอารมณ์            4 ละเอียดรอบคอบ
8. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติของทักษะในการปฏิเสธ
    1 ปฏิเสธอย่างจริงจัง
    2 ใช้ความรู้สึกมาเป็นข้ออ้างเหตุผล
    3 ขอความเห็นชอบและแสดงความขอบคุณเป็นการ รักษาน้ำใจ
    4 ถูกทุกข้อ
9. เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารน้ำหนัก 1 กรัม   สารอาหารประเภทใดให้พลังงานมากที่สุด
    1    ไขมัน        2     โปรตีน       
    3   แร่ธาตุ        4   คาร์โบไฮเดรต
10. ถ้าร่างกายขาดวิตามินซีจะทำให้เกิดโรคอะไร
    1     ตาฟาง         2    กระดูกพรุน 
    3 ปากนกกระจอก     4   เลือดออกตามไรฟัน
11. ถ้าต้องการให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เป็นไปโดยปกติควรรับประทานอาหารในข้อใด
    1 ไขมัน               2 ข้าวเจ้า       
    3  ผัก ผลไม้        4   อาหารทะเล
12. สารอาหารประเภทใดช่วยสร้างเสริมความต้านทาน  โรคให้แก่ร่างกาย
    1 ไขมัน          2 โปรตีน       
    3 วิตามิน        4  คาร์โบไฮเดรต
13. ข้อใดเป็นผลมาจากการขาดสารอาหารของเด็กวัยเรียน
    1 เด็กชายกัมพล ตัวเล็กแต่ชอบรังแกเพื่อน
    2 เด็กชายศรเพชร ชอบนอนหลับในห้องเรียน
    3 เด็กชายแสงทอง ชอบนั่งเหม่อลอยขณะที่ครูกำลังสอน
    4 เด็กชายมนต์ชัย มีสมาธิในการเรียนสั้นผลการเรียนตกต่ำ
14. ลักษณะของอาหารรสจัดในข้อใดมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
    1 เผ็ดจัด           2     เค็มจัด        
    3  หวานจัด        4  เปรี้ยวจัด
15. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า โภชนบัญญัติ
    1 สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย
    2 ข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
    3 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร
    4 เครื่องมือที่จะช่วยอธิบายและทำความเข้าใจโภชนบัญญัติ 9 ประการ
16. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของความอ้วน
    1 บิดา มารดามีรูปร่างอ้วน
    2 มีสมาชิกในครอบครัวน้อยเกินไป
    3 เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อในร่างกาย
    4 รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย
17. โรคเหน็บชาเกิดจากการขาดสารอาหารชนิดใด
    1 ไอโอดีน        2 แคลเซียม       
    3 วิตามินบี 1      4 วิตามินบี 2
18. หากนักเรียนต้องการป้องกันการเกิดโรคคอพอก นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใด
    1 นม        
    2 ผักและผลไม้   
    3 อาหารประเภทแป้ง
    4 อาหารทะเลทุกชนิด
19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถภาพ ทางกายเพื่อสุขภาพ
    1 การประสานสัมพันธ์
    2 ความทนทานของกล้ามเนื้อ
    3 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ   
    4 ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต
20. สมรรถภาพทางกลไกมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
    1 สมรรถภาพทางจิตใจ
    2 สมรรถภาพทางการปฏิบัติ
    3 สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ
    4 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
21. ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการทดสอบ สมรรถภาพทางกลไกคืออะไร
    1 ทำให้ทราบความต้องการทางร่างกาย
    2 ทำให้ทราบประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย
    3 ทำให้ทราบข้อบกพร่องทางร่างกายที่ควรปรับปรุง
    4  ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
22. การยืนอยู่กับที่กระโดดไกล เป็นการฝึก สมรรถภาพ ทางกลไกทางด้านใด
    1 ความเร็ว            2 การทรงตัว
    3 พลังกล้ามเนื้อ    4 การประสานสัมพันธ์
23. การทดสอบตามแบบทดสอบสมรรถภาพ ทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPFT) ได้แบ่งเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายเป็นกี่ระดับ
   1 3 ระดับ        2 4 ระดับ       
   3 5 ระดับ        4 6 ระดับ
24. ข้อใดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ช่วยเหลือพึงระลึกอยู่เสมอในการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
   1 กำลังใจของผู้บาดเจ็บ
   2 ความมีสติและรอบคอบ
   3 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
   4 ความสุขใจในการช่วยเหลือ
25. ข้อความในข้อใดที่แสดงถึงความจำเป็นที่ควรมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำบ้านมากที่สุด
    1 ปลอดภัยไว้ก่อน
    2 อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
    3 ความประมาทเป็นนิสัยของทุกคน
    4 ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิต
26. หากถูกน้ำร้อนลวกที่มือ ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นสิ่ง แรก
    1 แช่มือในน้ำเย็น
    2 รีบไปพบแพทย์
    3 รีบกินยาแก้ปวด
    4 ทายารักษาแผลน้ำร้อนลวก
27. ข้อใดคือลักษณะของกระดูกหักชนิดเปิด
   1 ไม่มีบาดแผลบริเวณผิวหนัง
   2 กระดูกหักแล้วไม่แทงทะลุผิวหนัง
   3 ผู้ปฐมพยาบาลไม่สามารถมองเห็นได้
   4 กระดูกหักทิ่มแทงทะลุผิวหนังเห็นบาดแผลได้ชัดเจน
28. วัสดุประเภทใดใช้เข้าเฝือกนิ้วมือได้
   1 เหล็กกดลิ้น           2 ไม้บรรทัดเล็ก      
  3 ไม้ไอศกรีม             4 ถูกทุกข้อ       
29. ข้อใดคือหลักการสำคัญของการเคลื่อนย้าย
   ผู้ประสบเหตุ
   1 ผู้ประสบเหตุต้องยังไม่หมดสติ
   2 ใช้อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายที่ดีเลิศ
   3 ไม่ทำให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บเพิ่มขึ้น
   4 เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุให้ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
30.

   จากภาพเหมาะแก่การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ ที่มีรูปร่างอย่างใด
    1 มีรูปร่างเท่ากับผู้ช่วยเหลือ
    2 มีรูปร่างเล็กกว่าผู้ช่วยเหลือ
    3 มีส่วนของขาที่ยาวกว่าช่วงลำตัว
    4 มีส่วนของลำตัวที่ยาวกว่าส่วนขา
31. ข้อความใดไม่ใช่ความหมายของสารเสพติด
    1 สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นอันตราย
    2 สารที่เสพแล้วต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ
    3 สารที่เข้าสู่ร่างกายด้วยการกิน ฉีด สูบ หรือดม
    4 สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วมีผลทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น
32. ข้อใดคือผลระยะยาวจากการติดสารเสพติด
     1 อาการชัก                      2 โรคแทรกซ้อน
     3 อาการประสาทหลอน       4 อาการกระวนกระวาย
33. พฤติกรรมใดไม่ใช่ลักษณะอาการของ ผู้ติดสารเสพติด
     1 คลุ้มคลั่ง                  2 เบื่ออาหาร
     3 มีไข้สูงตลอดเวลา      4 น้ำมูกน้ำตาไหล มีเหงื่อชุ่ม
34. การปฏิบัติตามข้อใดช่วยให้ปลอดภัยจากสารเสพติด
     1 การกลับบ้านตรงเวลา
     2 การแสดงความเป็นผู้นำ
     3 การไม่คบเพื่อนต่างเพศ
     4 การปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
35. การปฏิบัติตนตามข้อใดสามารถป้องกันปัญหา
     สารเสพติด
    1 ไม่ทดลองสารเสพติด
    2 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
    3 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถ
    4 ไม่ใช้ยาทุกชนิดที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
        แผนปัจจุบัน
36. ลักษณะนิสัยแบบใดช่วยป้องกัน การติดสารเสพ
     ติด ในวัยรุ่นได้
   1 มองโลกในแง่ดี         2 การนับถือตนเอง
   3 อ่อนน้อมถ่อมตน       4 กล้าหาญและอดทน
37. นักเรียนควรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดได้อย่างไรบ้าง
   1 ทดลองเสพดูเพื่อให้รู้ แล้วจึงเลิกภายหลัง
   2 ทดลองตามคำชวน แต่ไม่คลุกคลีกับผู้เสพ
   3 ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาหรือคำชักชวนของผู้อื่น
   4 ให้ความสนิทสนมกับผู้เสพเพื่อให้รู้ถึงวิธีการ
   ในการแก้ปัญหา
38. เหตุใดผู้ที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่มักจะประกอบ อาชญากรรม
    1 เพราะต้องการประชดตัวเอง       
    2 เพราะต้องการทำร้ายคนอื่น
    3 เพราะต้องการเงินไปซื้อสารเสพติด
    4 เพราะไม่พอใจสภาพแวดล้อมของตัวเอง
39. การลงเท้าขณะวิ่งไปข้างหน้าเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บควรปฏิบัติอย่างไร
    1 วิ่งโดยลงเต็มฝ่าเท้า
    2 วิ่งโดยลงส้นเท้าก่อน
    3 วิ่งโดยลงปลายเท้าก่อน
    4 วิธีใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัด
40. การเดินในระนาบพื้นฐานเพื่อให้ร่างกายสมดุลควรปฏิบัติอย่างไร
    1 เคลื่อนที่จากหัวเข่า
    2 เหวี่ยงแขนและเท้าข้างเดียวกันไปพร้อมกัน
    3 ลำตัวต้องตั้งตรงและเป็นแนวตั้งฉากกับพื้นตลอดเวลา
    4 ให้น้ำหนักตัวตกบนส้นเท้าข้างที่ก้าวไปแตะพื้นข้างหน้าก่อน                                         เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 
                                              วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

1.    4    11.    2    21.    3    31.    2   

2.    1    12.    4    22.    4    32.    2   

3.    2    13.    3    23.    3    33.    3   

4.    1    14.    2    24.    2    34.    2   

5.    2    15.    1    25.    4    35.    4   

6.    4    16.    4    26.    1    36.    2   

7.    3    17.    1    27.    2    37.    1   

8.    3    18.    3    28.    4    38.    3   

9.    4    19.    4    29.    2    39.    3   

10.    4    20.    2    30.    2    40.    4   

ไม่มีความคิดเห็น: