การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก

การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นในทางศิลปะสาขาทัศนศิลป์  การออกแบบคือ การนำองค์ประกอบศิลป์  หรือทัศนธาตุนำมาจัดเป็นภาพตามหลักของการออกแบบงานทัศนศิลป์  โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีความงามที่สมบูรณ์ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ
   การออกแบบมีบทบาทมากในสังคมปัจจุบัน  เพราะชีวิตมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการรับรู้ข้อมูลต่างๆซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร  นอกจากวิทยาการด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การสื่อสารด้วยสิ่งพิมพ์ที่แสดงออดเป็นภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก  ก็นับว่าเป็นวิธีที่แพร่หลายและเข้าถึงผู้คนได้ง่าย  ซึ่งการสื่อสารความหมายดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการในการออกแบบ โดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์มาใช้ให้เหมาะสม
   1.การออกแบบรูปภาพ   แบ่งออกได้ดังนี้
     1.1.การออกแบบรูปภาพด้วยจุด  เพราะจุดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทัศนธาตุที่สามารถนำมาสร้างภาพได้ทุกรูปแบบ
     1.2.การออกแบบรูปภาพด้วยเส้น  เส้นมีหลายลักษณะและทำให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลายต่อผู้พบเห็น  เช่น เส้นตั้งตรง  เส้นนอน
   2.การออกแบบสัญลักษณ์ ซึ่งในสมัยก่อนคนได้ทำสัญลักษณ์ด้วยการใช้เส้นลากขีด และเขียน  เป็นเครื่องหมาย
      2.1.ความหมายของสัญลักษณ์ คือ สิ่งที่นักออกแบบได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายให้มนุษย์เข้าใจร่วมกันในสังคม  ได้แก่
        1.เครื่องหมายจราจร
        2.เครื่องหมายของสถาบัน  สมาคม  มูลนิธิ  หรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เครื่ิองหมายของสถาบัน  สมาคม  มูลนิธิและกลุ่มกิจกรรมต่างๆในสังคม
        3.เครื่องหมายบริษัท
        4.เครื่องหมายสถานที่
        5.เครื่องหมายแสดงกิจกรรมต่างๆ
รูปแบบพื้นฐานที่มักจะนำมาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ มี 3 รูปแบบ  คือ
         1.รูปแแบบจากธรรมชาติ
         2.รูปแบบเรขาคณิต
         3.รูปแบบตัวอักษรและตัวเลข
แนวทางปฏิบัติอย่างง่ายในการออกแบบสัญลักษณ์
         1.นำสิ่งที่เป็นต้นแบบมาดัดแปลง
         2.การดัดแปลงรูปแบบให้เรียบง่าย
         3.การใช้สีในสัญลักษณ์ไม่ควรใช้เกิน 3 สี
วิธีการออกแบบสัญลักษณ์
         1.เลือกแนวคิด
         2.ร่างรูปแบบ

ไม่มีความคิดเห็น: