การช่วยฟื้นคืนชีพ

    อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  การศึกษา  เรียนรู้  และฝึกทักษะปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนควรต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกวิธีและหัดฝึกปฏิบัติให้คล่อง  เพื่อจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยได้ในสถานการณ์ต่างๆ

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ
     1.1.การช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) หมายถึง การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันเนื้อเยื้อที่ได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร มี 2 วิธีร่วมกัน คือ
     - การฟื้นปอด
     - การฟื้นหัวใจ2.หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ
     หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนั้นมีหลักใหญ่ๆที่จำเป็นต้องทราบ  ซึ่งประกอบด้วย การเปิดทางเดินหายใจ  การช่วยหายใจ และการนวดหัวใจ  หรือหลัก ABC ของการช่วยฟื้นคืนชีพ ดังนี้
      2.1.การเปิดทางเดินหายใจ
      2.2.การช่วยหายใจ

การช่วยฟื้นคืนชีพ

การช่วยเหลือแบบ 2 คน


วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆ
    อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอาจได้รับอันตรายรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  ก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งแพทย์ต่อไป
  
การช่วยคนจมน้ำ


การช่วยเหลือคนสำลักควันไฟ


การช่วยเหลือคนโดนไฟช็อต


การช่วยคนหัวใจวาย


การช่วยเหลือคนที่ทางเดินหายใจอุดดัน

ไม่มีความคิดเห็น: